Տնտեսություն 19:16 10/09/2015

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների գլոբալ, տարածաշրջանային միտումները և դրանց դինամիկան Հայաստանում

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը ներկայացրել է օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների գլոբալ, տարածաշրջանային միտումները և դրանց դինամիկան Հայաստանի Հանրապետությունում:
Ըստ նախարարության հաղորդագրության՝ վերլուծությունը կատարվել է Հայաստանում որոշակի ժամանակահատվածների կտրվածքով օտարերկրյա ներդրումների և մասնավորապես օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների (ՕՈՒՆ) վերաբերյալ բարձրացված որոշ հարցերի պարզաբանման նպատակով:

Վերլուծությունն իրականացվել է հետևյալ երեք հիմնական ուղղություններով` ՕՈՒՆ համաշխարհային միտումների և շարժի ուսումնասիրություն, տարածաշրջանային երկրների հետ համեմատությունների իրականացում և Հայաստանում ներդրումային հոսքերի վերլուծություն:

Նախ նշենք, որ ներդրումների համաշխարհային միտումները հաշվի առնելը խիստ կարևոր է Հայաստանի նման փոքր և բաց տնտեսություն ունեցող երկրների համար և ներկայացնենք որոշ տվյալներ պաշտոնական հրապարակումներից:

Համաձայն UNCTAD  (United Nations Conference on Trade and Development ) պաշտոնական հրապարակումների` համաշխարհային ՕՈՒՆ հոսքերը 2014 թվականին անկում են ապրել: Գլոբալ ՕՈՒՆ-ը կազմել են 1.23 տրիլիոն դոլար` կրճատվելով 16 տոկոսով, ինչը պայմանավորված է եղել հիմնականում համաշխարհային տնտեսության անկայունությամբ, ներդրումային քաղաքականության անորոշությամբ և հարակից աշխարհաքաղաքական ռիսկերով:
ՕՈՒՆ հոսքերը դեպի զարգացող տնտեսություններ կազմել են 681 մլրդ դոլար` աճելով 2 տոկոսով: Զարգացող տնտեսություններն այդպիսով ընդլայնել են իրենց առաջատարությունը համաշխարհային հոսքերի գծով, ընդ որում` ՕՈՒՆ-ը ավանդական աճող շուկաներից, ինչպես, օրինակ, զարգացող Ասիական և Լատինամերիկյան երկրներն են, սկսում են շարժվել դեպի քիչ յուրացված շուկաներ` աֆրիկյան երկրներ: Աշխարհում 10 խոշոր ՕՈՒՆ ընդունող երկրներից 5-ը զարգացող տնտեսություններ են (խոշորագույնը` Չինաստանն է):

Հոսքերի ցածր մակարդակը զարգացած երկրներում պահպանվել է նաև 2014 թվականին: Չնայած միաձուլումների և կլանումների վերսկսմանը` ՕՈՒՆ ընդհանուր հոսքերը դեպի տնտեսությունների այս խումբը կրճատվել են 28 տոկոսով` կազմելով 499 մլրդ դոլար:

Ինչ վերաբերում է այլ երկրների հետ համեմատական վերլուծություններին, ապա ընտրվել են լայն իմաստով «տարածաշրջանային» և հարևան երկրները` Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիա, Ուկրաինա, Ղազախստան, Ռուսաստան և Բելառուս, քանի որ վերջիններիս տնտեսությունները որոշակիորեն կապված են Հայաստանի տնտեսության հետ, հարևան տնտեություններ են և ինչ-որ չափով համադրելի են ներդրումային տեսանկյունից:

Տարբեր երկրների ցուցանիշների համադրելիությունն ապահովելու նպատակով օգտագործվել են Համաշխարհային բանկի կողմից հրապարակվող վճարային հաշվեկշիռի օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքերը, քանի որ ընտրված երկրներում ՕՈՒՆ ներկայացման մեթոդաբանությունները տարբեր են:

Ներկայացվել և վերլուծվել են ոչ միայն ՕՈՒՆ զուտ հոսքերը, այլ նաև ՕՈՒՆ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը, ինչը հնարավորություն է տալիս տարբեր մասշտաբների տնտեսությունները բերել համադրելիության:

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են տարածաշրջանային երկրներում կատարված ՕՈՒՆ զուտ հոսքերը:


Քանի որ երկրների տնտեսության մասշտաբների անհամադրելիության պատճառով բացարձակ թվերով վերլուծությունը ճիշտ պատկեր չի արտացոլում, ուստի վերլուծության հիմք է ծառայել յուրաքանչյուր առանձին երկրի աճի դինամիկան:

2013 թվականին մի շարք երկրներում` ներառյալ Հայաստանում, Ադրբեջանում, Թուրքիայում, Ուկրաինայում և Ղազախստանում, նախորդ տարվա համեմատ նկատվել է ՕՈՒՆ զուտ հոսքերի նվազում: Ամենամեծ նվազումը վերոնշյալ երկրների շարքում գրանցվել է Ադրբեջանում, որտեղ ՕՈՒՆ-ը կրճատվել են2 անգամ կամ շուրջ 50.5 տոկոսով և Ուկրաինայում` շուրջ 44.8 տոկոսով: Մնացած երկրներում անկումը համեմատաբար փոքր է եղել` Հայաստանում` 24.3 տոկոս, Թուրքիայում` 6.2 տոկոս, իսկ Ղազախստանում` 29.4 տոկոս:

Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանում և Բելառուսում ՕՈՒՆ-ի զուտ հոսքերը նվազել են հաջորդ` 2014 թվականին: Այսպես, Ռուսաստանում անկումը եղել է մոտ 3 անգամ կամ 69.7 տոկոսով, իսկ Բելառուսում` 18.4 տոկոսով: 2014 թվականին անկում է գրանցվել նաև Ուկրաինայում` 81.2 տոկոսով կամ շուրջ 5 անգամ և Ղազախստանում` 1.8 տոկոսով: Հակառակ դրան 2014 թվականին Հայաստանում ՕՈՒՆ-ը աճել են 3.4 տոկոսով:

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է ՕՈՒՆ ներհոսքերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի մեջ


Մի այլ ցուցանիշով ևս Հայաստանը վերջին տարիներին չի զիջել համադրելի երկրներին, իսկ շատերին նույնիսկ գերազանցել է: Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ից, 2012-14թթ ՀՆԱ-ի մեջ ՕՈՒՆ-ի ունեցած տեսակարար կշռով Հայաստանը դիտարկվող երկրների շարքում եզրափակում է առաջին քառյակը. վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջատար եռյակը կազմել են Ղազախստանը, Ադրբեջանը և Վրաստանը:

Վերլուծությունից ակնհայտ երևում է, որ Հայաստանում ՕՈՒՆ դինամիկայի միտվածությունը համահունչ է և՛ համաշխարհային, և՛ տարածաշրջանային գլոբալ փոփոխություններին, ինչն էլ պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Հայաստանը, լինելով փոքր և բաց տնտեսություն ունեցող երկիր, առավել զգայուն է արտաքին հատվածից փոխանցվող ազդեցությունների նկատմամբ:

2015 թվականին Հայաստանում կատարված օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ վերլուծությունը կատարվել է ԱՎԾ կողմից հրապարակված առաջին կիսամյակի ընթացքում ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումների հիման վրա, քանի որ վճարային հաշվեկշռի տվյալները դեռևս հրապարակված չեն:

Այսպես, 2015 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին օտարերկրյա պետությունների կողմից ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում կատարված ընդհանուր ներդրումների զուտ հոսքերի (զուտ հոսքերը հաշվետու ժամանակաշրջանում օտարերկրյա ներդրումների գծով ստացումների և մարումների տարբերություններն են) ծավալը կազմել է 81.9 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 171.5 մլն ԱՄՆ դոլար)` նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 4.7 մլրդ դրամով (շուրջ 9.8 մլն ԱՄՆ դոլար): Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքերը 2015թ. առաջին կիսամյակում կազմել են 30.7 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 64.3 մլն ԱՄՆ դոլար)` նվազելով 42.7 մլրդ դրամով (շուրջ 89.5 մլն ԱՄՆ դոլար):

 Հարկ է նշել, որ ընդհանուր ներդրումները ներառում են ուղղակի, պորտֆելային և այլ ներդրումները (վերջինում ներառվում են վարկերը և փոխառությունները, ապրանքների և ծառայությունների դիմաց վճարվելիք /ստացվելիք գումարները, ստացված/ տրված կանխավճարները): Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումը մի երկրի ռեզիդենտի(ների) կողմից այլ երկրի ռեզիդենտ կազմակերպության կապիտալում ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասի 10% և ավելի ձեռքբերումն է:

Հետևաբար պարզ է դառնում, որ ՕՈՒՆ-ը հանդիսանում են ընդհանուր օտարերկրյա ներդրումների միայն մի տարրը, և վերջիններիս նվազումը չի նշանակում ընդհանուր ներդրումների նվազում:

Վերոնշյալ ժամանակահատվածում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների նվազումը գլխավորապես պայմանավորված է եղել «ՀայՌուսգազարդ»-ում ՀՀ կառավարությանը պատկանող 20 տոկոս բաժնեմասի օտարմամբ, ինչի հետևանքով ավելացել է 2014թ. բազան, որի համեմատ էլ նվազել են այս տարվա ՕՈՒՆ-ը:

Պետք է նկատի ունենալ նաև, որ 2015 թվականից օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ԱՎԾ կողմից հրապարակվում է զտված տեսքով, այսինքն` որպես օտարերկրյա ներդրումների գծով ստացումների և մարումների տարբերություն:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում առավել խոշոր ներդրող երկրները եղել են. Գերմանիան` 11.1 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 23.2 մլն ԱՄՆ դոլար), որին հաջորդել են Կիպրոսը` 11.0 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 22.9 մլն ԱՄՆ դոլար), ԱՄԷ` 9.3 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 19.6 մլն ԱՄՆ դոլար), Վիրջինյան կղզիները` 8.4 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 17.7 մլն ԱՄՆ դոլար), Արգենտինան` 7.8 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 16.3 մլն ԱՄՆ դոլար) և Կանադան` 6.0 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 12.7 մլն ԱՄՆ դոլար):

Գերմանիան գլխավորապես ներդրել է հիմնային մետաղների արտադրության ոլորտում, Կիպրոսը` հանքարդյունաբերության, հիմնային մետաղների արտադրության և մեծածախ առևտրի ոլորտներում, ԱՄԷ-ն` մանրածախ առևտրի և էլեկտրական սարքավորանքի արտադրության, Արգենտինան` գյուղատնտեսության և օդային տրանսպորտի գործունեության, իսկ Կանադան` սննդամթերքի և ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության ոլորտներում Ներդրումները հիմնականում ուղղվել են` մշակող արդյունաբերության (35.3 մլրդ ՀՀ դրամ կամ շուրջ 73.9 մլն ԱՄՆ դոլար), մանրածախ և մեծածախ առևտրի (13.1 մլրդ ՀՀ դրամ կամ շուրջ 27.4 մլն ԱՄՆ դոլար), հանքագործական արդյունաբերության (11.8 մլրդ ՀՀ դրամ կամ շուրջ 24.7 մլն ԱՄՆ դոլար) և տեղեկատվության ու կապի (11.5 մլրդ ՀՀ դրամ կամ շուրջ 24.0 մլն ԱՄՆ դոլար) ոլորտներ:

Մշակող արդյունաբերության ոլորտում բավականին մեծ տեսակարար կշիռ ունեն հիմնային մետաղների արտադրությունը (19.7 մլրդ ՀՀ դրամ), ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությունը (5.9 մլրդ ՀՀ դրամ), դեղագործական արտադրանքի արտադրությունը (5.5 մլրդ ՀՀ դրամ) և խմիչքների արտադրությունը (5.2 մլրդ ՀՀ դրամ):

Տեղեկատվության և կապի ոլորտում առաջատար են հեռահաղորդակցությունը (7.1 մլրդ ՀՀ դրամ) և ծրագրային ապահովման մշակումը (4.3 մլրդ ՀՀ դրամ):Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

20:36
ՇՎՏՄ-ն կրկնայցեր է իրականացրել Երևանում. խախտումներ չկան
Այսօր՝ օգոստոսի 14-ին, ՀՀ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի աշխատակիցները կրկնայցեր են իրականացրել Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանում:...
Աղբյուր` Panorama.am
20:30
Կապիտան Ռուբեն Սանամյանը կարժանանա Ազգային հերոսի կոչման․Նիկոլ Փաշինյան
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրառում է կատարել, հայտնելով․ «Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:25
Ռուբեն Հայրապետյանին հորդորում ենք հրապարակել վերաքննիչ դատական ակտն ամբողջությամբ․Արմեն Գրիգորյան
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանն իր ֆեյսբուքյան էջում  հանդես է եկել...
Աղբյուր` Panorama.am
20:16
Մայրաքաղաքի բացօթյա հանգստի գոտիներում խախտումներ չեն արձանագրվել. ԲԸՏՄ
Այսօր՝ օգոստոսի 14-ին, ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի մասնագետները ՀՀ ոստիկանության աշխատակիցների հետ համատեղ մայրաքաղաքի...
Աղբյուր` Panorama.am
20:12
Խորհուրդս տղերքին՝ հրաժարվեք Նիկոլի տված պարգևներից․Քաղաքագետ
Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք-Շահնազարյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրառում է կատարել՝ անդրադառնալով ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պարգևատրումներին։ Նա...
Աղբյուր` Panorama.am
19:56
Ամեն օր մինչև ս. թ. օգոստոսի 25-ը ներառյալ կիրականացվի Մինսկ-Երևան-Մինսկ չարտերային չվերթը․Քաղավիացիա
ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն տեղեկացնում  է, որ ամեն օր մինչև ս. թ. օգոստոսի 25-ը ներառյալ կիրականացվի Մինսկ-Երևան-Մինսկ...
Աղբյուր` Panorama.am
19:55
Վարչապետը ներկա է գտնվել է Սևանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի բացմանը
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա է գտնվել Սևանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի (ՀՍԾՏԿ) բացման արարողությանը: Այս մասին...
Աղբյուր` Panorama.am
19:47
Բրիտանացիները շտապ վերադառնում են Ֆրանսիայից և Նիդեռլանդներից ՝ վախենալով կարանտինից
Մեծ Բրիտանիայի հազարավոր բնակիչներ, որոնք հանգստի են մեկնել Ֆրանսիա, Նիդեռլանդներ կամ Մալթա, փորձում են շտապ վերադառնալ տուն ՝ երկշաբաթյա...
Աղբյուր` Panorama.am
19:37
ԹԻՀԿ-ն հայցադիմում է ներկայացրել փոխվարչապետի դեմ
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը (ԹԻՀԿ) հայցադիմում է ներկայացրել ՀՀ վարչական դատարան՝ խնդրելով պարտավորեցնել ՀՀ փոխվարչապետ...
Աղբյուր` Panorama.am
19:25
Կեղծ քարտերով բանկոմատներից հափշտակել էր առանձնապես խոշոր չափի գումար
Օրերս քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնում օպերատիվ...
Աղբյուր` Panorama.am
19:13
Ու՞ր են այդ լիբերալները, ինչու՞ չեն պաշտպանում մասնավոր բիզնեսի շահերը․Սուրեն Պարսյան
ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի պատասխանատու, տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի ՀԴՄ տպելու մասին...
Աղբյուր` Panorama.am
19:01
Փրկարարները բացել են շտապօգնության կարիք ունեցող քաղաքացու բնակարանի դուռը
Օգոստոսի 14-ին, ժամը 14։46-ին Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Ազատության պողոտայի թիվ 11 շենքի բնակարաններից...
Աղբյուր` Panorama.am
18:53
Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն արժանացել է ևս երկու հեղինակավոր մրցանակի՝ Architizer A + Awards
Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն արժանացել է  ևս  երկու հեղինակավոր մրցանակի ՝ Architizer A + Awards: Այս մասին տեղեկացնում է ՀԱՕԿ-ը։...
Աղբյուր` Panorama.am
18:47
Դատարանը բավարարել է «Յուքոմ» ՓԲԸ հայցի ապահովման միջնորդությունը
«Յուքոմ» ՓԲԸ-ն տեղեկացնում է, որ դատարանը բավարարել է ընկերության հայցի ապահովման միջնորդությունը։ «Ի պաստասխան ԶԼՄ-ների...
Աղբյուր` Panorama.am
18:46
Բոլոր դատավորները պետք է ընտրվեն բաց մրցույթի արդյունքում․Սրբուհի Գալյան
Նախատեսվում է Հայաստանում ստեղծել մասնագիտացված հակակոռուպցիոն դատական համակարգ, որի իրականացմանն ուղղված էլ արդարադատության նախարարությունը...
Աղբյուր` Panorama.am
18:46
Մասիսի բնակչուհին իր մեկամյա երեխային վաճառել է 500 000 դրամով
Ոստիկանության Մասիսի  բաժնում օպերատիվ տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ  2020թ. մայիսին Մասիսի բնակչուհին իր մեկամյա երեխային վաճառել...
Աղբյուր` Panorama.am
18:38
Բելառուսում բողոքի ակցիաների ընթացքում ժիշկներ են ձերբակալվել
Բելառուսում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի ժամանակ ձերբակալվել է 16 բժիշկ, այս պահի դրությամբ բոլորն ազատ են արձակվել, հայտնել են հանրապետության...
Աղբյուր` Panorama.am
18:28
Հունաստանը պետք է խելամտորեն վարվի և չփորձի սպառնալ մեր «Օրուչ Ռեիս» նավին․Էրդողան
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը  և արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն անդրադարձել են Արևելյան Միջերկրականում թուրք-հունական...
Աղբյուր` Panorama.am
18:17
Տղամարդը մահացել է՝ փրկելով պատուհանից ընկնող ընկերուհուն
Բերդսկում տղամարդը մահացել է՝ փրկելով վեցերորդ հարկից ընկնող ընկերուհուն, հայտնել է Նովոսիբիրսկի շրջանի ԿԽՄ բաժնի ղեկավարի ավագ օգնական...
Աղբյուր` Panorama.am
18:08
Բելառուսի վարչապետը հանդիպել է գործադուլ իրականացնող բանվորներին
Բելառուսի Վարչապետ Ռոման Գոլովչենկոն ժամանել է Մինսկի տրակտորային գործարան (MTZ), որտեղ աշխատողները բողոքի ցույցեր են անցկացնում, հայտնում է...
Աղբյուր` Panorama.am
17:57
Ռուբեն Հայրապետյան. ՀՊՏՀ ռեկտորի մրցույթի ապօրինությունները հաստատվեցին
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի նախկին ռեկտոր Ռուբեն հայրապետյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. «Սա՝ հատուկ նրանց համար,...
Աղբյուր` Panorama.am
17:44
Թադևոս Ավետիսյան. Կայուն զբաղվածություն հնարավոր չի ապահովել շրջակա միջավայրի գերշահագործման հաշվին
ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի ծրագրերի համակարգող Թադևոս Ավետիսյանն իր հոդվածում գրում է. «Ակնհայտ է՝ խորանում...
Աղբյուր` Panorama.am
17:32
Ե՞րբ ու որտե՞ղ դիմակ դնելը պարտադիր չէ
Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը հրապարակել է, թե որ դեպքերում բժշկական դիմակ հագնելն այսուհետ պարտադիր չէ։ Նշվում է, որ այսուհետ...
Աղբյուր` Panorama.am
17:25
Շվեդիան կոչ է անում ընդլայնել պատժամիջոցները Բելառուսում տեղի ունեցածի պատասխանատուների նկատմամբ
ԵՄ-ն պետք է ընդլայնի պատժամիջոցները Բելառուսում իրավապահ մարմինների կողմից բռնությունների համար պատասխանատու անձանց նկատմամբ։ Նման կարծիք է...
Աղբյուր` Panorama.am
17:17
Արմավիր-Մեծամոր ավտոճանապարհին վթարի հետևանքով մեկ մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց
Մարզային Ճգնաժամային կառավարման կենտրոն օգոստոսի 13-ին, ժամը 09։01-ին ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ Արմավիր-Մեծամոր ավտոճանապարհի 6-րդ կմ-ին...
Աղբյուր` Panorama.am
17:10
«Լիդիան». Ուրանի վտանգի մասին պնդումները հերթական կեղծիքն են
«Լիդիան Արմենիա» ընկերությունը տարածել է հաղորդագրություն՝ արձագանքելով Անդրեաս Ղուկասյանի՝ հանքավայրում ուրանի  առկայության...
Աղբյուր` Panorama.am
17:07
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն առաջարկում է շահավետ պայմաններ` «Դավթաշեն Սիթի»-ում բնակարաններ ձեռք բերելու նպատակով
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հայտարարում է հիփոթեքային վարկավորման նոր հատուկ պայմանների մասին` «ՆՍ Քընսթրաքշն» կառուցապատողի հետ...
Աղբյուր` Panorama.am
17:01
Մարուքյանն ափսոսում է BBC HARDtalk-ին տված Փաշինյանի պատասխանի համար
ԱԺ «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյանը դժգոհ է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի՝ BBC HARDtalk հաղորդման...
Աղբյուր` Panorama.am
16:54
Երկու օրվա ընթացքում Մինսկում ձերբակալվել է ավելի քան հազար ցուցարար
Մինսկում օգոստոսի 11-12-ին հավաքների ժամանակ ձերբակալվել է 1063 մարդ, համապատասխան ցուցակները հրապարակվել են Մինսկի քաղաքային դատարանում,...
Աղբյուր` Panorama.am
16:48
«Լուսավոր Հայաստան»-ի պատգամավորները պարգևաևվճարները տրամադրել են Տավուշի վերականգնմանը
ԱԺ «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության պատգամավորներն իրենց պարգևավճարները փոխանցել են Տավուշի մարզի «Պահապան զարգացման...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Ցուցադրվեցին  ԶՈՒ ստորաբաժանումների կողմից խոցված ադրբեջանական ԱԹՍ-ների մնացորդները
15:41 21/07/2020

Ցուցադրվեցին ԶՈՒ ստորաբաժանումների կողմից խոցված ադրբեջանական ԱԹՍ-ների մնացորդները

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}