Տնտեսություն 19:16 10/09/2015

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների գլոբալ, տարածաշրջանային միտումները և դրանց դինամիկան Հայաստանում

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը ներկայացրել է օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների գլոբալ, տարածաշրջանային միտումները և դրանց դինամիկան Հայաստանի Հանրապետությունում:
Ըստ նախարարության հաղորդագրության՝ վերլուծությունը կատարվել է Հայաստանում որոշակի ժամանակահատվածների կտրվածքով օտարերկրյա ներդրումների և մասնավորապես օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների (ՕՈՒՆ) վերաբերյալ բարձրացված որոշ հարցերի պարզաբանման նպատակով:

Վերլուծությունն իրականացվել է հետևյալ երեք հիմնական ուղղություններով` ՕՈՒՆ համաշխարհային միտումների և շարժի ուսումնասիրություն, տարածաշրջանային երկրների հետ համեմատությունների իրականացում և Հայաստանում ներդրումային հոսքերի վերլուծություն:

Նախ նշենք, որ ներդրումների համաշխարհային միտումները հաշվի առնելը խիստ կարևոր է Հայաստանի նման փոքր և բաց տնտեսություն ունեցող երկրների համար և ներկայացնենք որոշ տվյալներ պաշտոնական հրապարակումներից:

Համաձայն UNCTAD  (United Nations Conference on Trade and Development ) պաշտոնական հրապարակումների` համաշխարհային ՕՈՒՆ հոսքերը 2014 թվականին անկում են ապրել: Գլոբալ ՕՈՒՆ-ը կազմել են 1.23 տրիլիոն դոլար` կրճատվելով 16 տոկոսով, ինչը պայմանավորված է եղել հիմնականում համաշխարհային տնտեսության անկայունությամբ, ներդրումային քաղաքականության անորոշությամբ և հարակից աշխարհաքաղաքական ռիսկերով:
ՕՈՒՆ հոսքերը դեպի զարգացող տնտեսություններ կազմել են 681 մլրդ դոլար` աճելով 2 տոկոսով: Զարգացող տնտեսություններն այդպիսով ընդլայնել են իրենց առաջատարությունը համաշխարհային հոսքերի գծով, ընդ որում` ՕՈՒՆ-ը ավանդական աճող շուկաներից, ինչպես, օրինակ, զարգացող Ասիական և Լատինամերիկյան երկրներն են, սկսում են շարժվել դեպի քիչ յուրացված շուկաներ` աֆրիկյան երկրներ: Աշխարհում 10 խոշոր ՕՈՒՆ ընդունող երկրներից 5-ը զարգացող տնտեսություններ են (խոշորագույնը` Չինաստանն է):

Հոսքերի ցածր մակարդակը զարգացած երկրներում պահպանվել է նաև 2014 թվականին: Չնայած միաձուլումների և կլանումների վերսկսմանը` ՕՈՒՆ ընդհանուր հոսքերը դեպի տնտեսությունների այս խումբը կրճատվել են 28 տոկոսով` կազմելով 499 մլրդ դոլար:

Ինչ վերաբերում է այլ երկրների հետ համեմատական վերլուծություններին, ապա ընտրվել են լայն իմաստով «տարածաշրջանային» և հարևան երկրները` Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիա, Ուկրաինա, Ղազախստան, Ռուսաստան և Բելառուս, քանի որ վերջիններիս տնտեսությունները որոշակիորեն կապված են Հայաստանի տնտեսության հետ, հարևան տնտեություններ են և ինչ-որ չափով համադրելի են ներդրումային տեսանկյունից:

Տարբեր երկրների ցուցանիշների համադրելիությունն ապահովելու նպատակով օգտագործվել են Համաշխարհային բանկի կողմից հրապարակվող վճարային հաշվեկշիռի օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքերը, քանի որ ընտրված երկրներում ՕՈՒՆ ներկայացման մեթոդաբանությունները տարբեր են:

Ներկայացվել և վերլուծվել են ոչ միայն ՕՈՒՆ զուտ հոսքերը, այլ նաև ՕՈՒՆ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը, ինչը հնարավորություն է տալիս տարբեր մասշտաբների տնտեսությունները բերել համադրելիության:

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են տարածաշրջանային երկրներում կատարված ՕՈՒՆ զուտ հոսքերը:


Քանի որ երկրների տնտեսության մասշտաբների անհամադրելիության պատճառով բացարձակ թվերով վերլուծությունը ճիշտ պատկեր չի արտացոլում, ուստի վերլուծության հիմք է ծառայել յուրաքանչյուր առանձին երկրի աճի դինամիկան:

2013 թվականին մի շարք երկրներում` ներառյալ Հայաստանում, Ադրբեջանում, Թուրքիայում, Ուկրաինայում և Ղազախստանում, նախորդ տարվա համեմատ նկատվել է ՕՈՒՆ զուտ հոսքերի նվազում: Ամենամեծ նվազումը վերոնշյալ երկրների շարքում գրանցվել է Ադրբեջանում, որտեղ ՕՈՒՆ-ը կրճատվել են2 անգամ կամ շուրջ 50.5 տոկոսով և Ուկրաինայում` շուրջ 44.8 տոկոսով: Մնացած երկրներում անկումը համեմատաբար փոքր է եղել` Հայաստանում` 24.3 տոկոս, Թուրքիայում` 6.2 տոկոս, իսկ Ղազախստանում` 29.4 տոկոս:

Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանում և Բելառուսում ՕՈՒՆ-ի զուտ հոսքերը նվազել են հաջորդ` 2014 թվականին: Այսպես, Ռուսաստանում անկումը եղել է մոտ 3 անգամ կամ 69.7 տոկոսով, իսկ Բելառուսում` 18.4 տոկոսով: 2014 թվականին անկում է գրանցվել նաև Ուկրաինայում` 81.2 տոկոսով կամ շուրջ 5 անգամ և Ղազախստանում` 1.8 տոկոսով: Հակառակ դրան 2014 թվականին Հայաստանում ՕՈՒՆ-ը աճել են 3.4 տոկոսով:

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է ՕՈՒՆ ներհոսքերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի մեջ


Մի այլ ցուցանիշով ևս Հայաստանը վերջին տարիներին չի զիջել համադրելի երկրներին, իսկ շատերին նույնիսկ գերազանցել է: Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ից, 2012-14թթ ՀՆԱ-ի մեջ ՕՈՒՆ-ի ունեցած տեսակարար կշռով Հայաստանը դիտարկվող երկրների շարքում եզրափակում է առաջին քառյակը. վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջատար եռյակը կազմել են Ղազախստանը, Ադրբեջանը և Վրաստանը:

Վերլուծությունից ակնհայտ երևում է, որ Հայաստանում ՕՈՒՆ դինամիկայի միտվածությունը համահունչ է և՛ համաշխարհային, և՛ տարածաշրջանային գլոբալ փոփոխություններին, ինչն էլ պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Հայաստանը, լինելով փոքր և բաց տնտեսություն ունեցող երկիր, առավել զգայուն է արտաքին հատվածից փոխանցվող ազդեցությունների նկատմամբ:

2015 թվականին Հայաստանում կատարված օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ վերլուծությունը կատարվել է ԱՎԾ կողմից հրապարակված առաջին կիսամյակի ընթացքում ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումների հիման վրա, քանի որ վճարային հաշվեկշռի տվյալները դեռևս հրապարակված չեն:

Այսպես, 2015 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին օտարերկրյա պետությունների կողմից ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում կատարված ընդհանուր ներդրումների զուտ հոսքերի (զուտ հոսքերը հաշվետու ժամանակաշրջանում օտարերկրյա ներդրումների գծով ստացումների և մարումների տարբերություններն են) ծավալը կազմել է 81.9 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 171.5 մլն ԱՄՆ դոլար)` նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 4.7 մլրդ դրամով (շուրջ 9.8 մլն ԱՄՆ դոլար): Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքերը 2015թ. առաջին կիսամյակում կազմել են 30.7 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 64.3 մլն ԱՄՆ դոլար)` նվազելով 42.7 մլրդ դրամով (շուրջ 89.5 մլն ԱՄՆ դոլար):

 Հարկ է նշել, որ ընդհանուր ներդրումները ներառում են ուղղակի, պորտֆելային և այլ ներդրումները (վերջինում ներառվում են վարկերը և փոխառությունները, ապրանքների և ծառայությունների դիմաց վճարվելիք /ստացվելիք գումարները, ստացված/ տրված կանխավճարները): Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումը մի երկրի ռեզիդենտի(ների) կողմից այլ երկրի ռեզիդենտ կազմակերպության կապիտալում ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասի 10% և ավելի ձեռքբերումն է:

Հետևաբար պարզ է դառնում, որ ՕՈՒՆ-ը հանդիսանում են ընդհանուր օտարերկրյա ներդրումների միայն մի տարրը, և վերջիններիս նվազումը չի նշանակում ընդհանուր ներդրումների նվազում:

Վերոնշյալ ժամանակահատվածում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների նվազումը գլխավորապես պայմանավորված է եղել «ՀայՌուսգազարդ»-ում ՀՀ կառավարությանը պատկանող 20 տոկոս բաժնեմասի օտարմամբ, ինչի հետևանքով ավելացել է 2014թ. բազան, որի համեմատ էլ նվազել են այս տարվա ՕՈՒՆ-ը:

Պետք է նկատի ունենալ նաև, որ 2015 թվականից օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ԱՎԾ կողմից հրապարակվում է զտված տեսքով, այսինքն` որպես օտարերկրյա ներդրումների գծով ստացումների և մարումների տարբերություն:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում առավել խոշոր ներդրող երկրները եղել են. Գերմանիան` 11.1 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 23.2 մլն ԱՄՆ դոլար), որին հաջորդել են Կիպրոսը` 11.0 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 22.9 մլն ԱՄՆ դոլար), ԱՄԷ` 9.3 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 19.6 մլն ԱՄՆ դոլար), Վիրջինյան կղզիները` 8.4 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 17.7 մլն ԱՄՆ դոլար), Արգենտինան` 7.8 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 16.3 մլն ԱՄՆ դոլար) և Կանադան` 6.0 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 12.7 մլն ԱՄՆ դոլար):

Գերմանիան գլխավորապես ներդրել է հիմնային մետաղների արտադրության ոլորտում, Կիպրոսը` հանքարդյունաբերության, հիմնային մետաղների արտադրության և մեծածախ առևտրի ոլորտներում, ԱՄԷ-ն` մանրածախ առևտրի և էլեկտրական սարքավորանքի արտադրության, Արգենտինան` գյուղատնտեսության և օդային տրանսպորտի գործունեության, իսկ Կանադան` սննդամթերքի և ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության ոլորտներում Ներդրումները հիմնականում ուղղվել են` մշակող արդյունաբերության (35.3 մլրդ ՀՀ դրամ կամ շուրջ 73.9 մլն ԱՄՆ դոլար), մանրածախ և մեծածախ առևտրի (13.1 մլրդ ՀՀ դրամ կամ շուրջ 27.4 մլն ԱՄՆ դոլար), հանքագործական արդյունաբերության (11.8 մլրդ ՀՀ դրամ կամ շուրջ 24.7 մլն ԱՄՆ դոլար) և տեղեկատվության ու կապի (11.5 մլրդ ՀՀ դրամ կամ շուրջ 24.0 մլն ԱՄՆ դոլար) ոլորտներ:

Մշակող արդյունաբերության ոլորտում բավականին մեծ տեսակարար կշիռ ունեն հիմնային մետաղների արտադրությունը (19.7 մլրդ ՀՀ դրամ), ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությունը (5.9 մլրդ ՀՀ դրամ), դեղագործական արտադրանքի արտադրությունը (5.5 մլրդ ՀՀ դրամ) և խմիչքների արտադրությունը (5.2 մլրդ ՀՀ դրամ):

Տեղեկատվության և կապի ոլորտում առաջատար են հեռահաղորդակցությունը (7.1 մլրդ ՀՀ դրամ) և ծրագրային ապահովման մշակումը (4.3 մլրդ ՀՀ դրամ):Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

01:41
Քվեարկության արդյունքները՝ առցանց ռեժիմով
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն առցանց ռեժիմով ամփոփում է քվեարկության արդյունքները։
Աղբյուր` Panorama.am
01:30
Աշխարհը տեսավ, որ սա աննորմալների մի երկիր է. Արա Սաղաթելյան
«Մենք ունենք այն, ինչ ունեինք մինչև ընտրություն։ Գործող իշխանությունը  հավաքեց իր մեջ նախկինում եղած ամբողջ խնդիրները, կեղծիքները,...
Աղբյուր` Panorama.am
00:25
Արդյունքներ՝ Երևանի 3 տեղամասերից. «Հայաստան» 68,22 տոկոս, ՔՊ՝ 19.38 տոկոս
ԿԸՀ քարտուղար Արմեն Սմբատյանը հայտնեց, որ Երևանում մշակվել է ընդհանոր առամամբ երեք փոքր տեղամասի քվեարկության արդյունքները։ Ըստ այդ՝ 1....
Աղբյուր` Panorama.am
00:21
Հաշվարկը դեռ ընթանում է, իրական ընդդիմությունն իր ձայները պահելու/պաշտպանելու խնդիր ունի․ Տիգրան Աբրահամյան
ԱՀ նախագահի նախկին խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանն անդրադառնալով այս պահի դրությամբ ԿԸՀ ներկայացրած ընտրությունների նախնական արդյունքներին , գրում...
Աղբյուր` Panorama.am
00:16
ԿԸՀ-ն ներկայացնում է ժամը ՝ 00,00-ի դրությամբ ՀՀ-ում 168 տեղամասի արդյունքները
ԿԸՀ-ն ներկայացնում է ժամը ՝ 00,00-ի դրությամբ, ՀՀ-ում 168 տեղամասի արդյունքները։ Ըստ այդմ՝ «ՀԱԿ»-ը ստացել  է 251 ձայն կամ...
Աղբյուր` Panorama.am
00:13
Ամփոփվել են 156 տեղամասերի արդյունքներ
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է 156 ընտրական տեղամասերի քվեարկության արդյունքներ։ Պատկերն այսպիսին է.
Աղբյուր` Panorama.am
00:02
Պարզ է, որ Շուռնուխում նման «արդյունք» առանց կեղծիքի լինել չէր կարող. Վարդան Ոսկանյան
Իրանագետ, «Պատիվ ունեմ» դաշինքի անդամ Վարդան Ոսկանյանը գրում է.  «Շուռնուխի «արդյունքները» ստի և կեղծիքի...
Աղբյուր` Panorama.am
23:50
6 դեպքով հարուցվել է քրեկան գործ,որոնք վերաբերում են ընտրակաշառք տալուն,ստանալլուն և միջնորդելուն․Էդգար Արսենյան
Քվեարկության օրվա ընթացքում ստացված դիմումների, հաղորդումների, ԶԼՄ հրապարակումների և դրանց քննարկման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն...
Աղբյուր` Panorama.am
23:41
ՔՊ-ի օգտին քվեարկած՝ ամբողջությամբ քրքրված քվեաթերթիկը հանձնաժողովը հրաժարվել է անվավեր համարել
Վայոց ձորի 36/1 ընտրատեղամասում «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության օգտին քվեարկած՝ ամբողջությամբ քրքրված քվեաթերթիկը...
Աղբյուր` Panorama.am
23:34
ԿԸՀ–ն ամփոփում է քվեարկության նախնական արդյունքները
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը օնլայն ռեժիմով ամփոփում է քվեարկության արդյունքները։ Ժամը 23.17-ի դրությամբ պատկերը հետևյալն է։...
Աղբյուր` Panorama.am
23:28
Ինքը բոլորին վիրավորելով, մատ թափ տալով արեց դա.հանձնաժողովի նախագահը՝ Իոննիսյանի արարքի մասին
«Ինքը բոլորին վիրավորելով, մատ թափ տալով արեց դա»,-այդ մասին լրագրողների հետ զրույցում նշեց Թիվ 9/21 ընտրական տեղամասի հանձնաժողովի...
Աղբյուր` Panorama.am
23:26
Աբգար, չներես ինձ,ես քեզ խաբել եմ, հայ ժողովրդի մասին հեքիաթներ պատմել, Գեղամ Նազարյան
«Ճշմարտություն սերունդների համար» նախաձեռնության անդամ Գեղամ Նազարյանը, ում որդին զոհվել է պատերազմի ընթացքում, գրում է․...
Աղբյուր` Panorama.am
23:21
Սուրեն Սահակյանին և ՔՈ ՍԴԿ մեկ այլ վստահված անձի բերման են ենթարկել ոստիկանության բաժին
ՔՈ ՍԴԿ նախընտրական շտաբից հայտնում են․ «Քիչ առաջ Երևան քաղաքի 6/18 տեղամասում խոչընդոտել են ՔՈ ՍԴԿ Գործադիր Մարմնի անդամ, նախընտրական...
Աղբյուր` Panorama.am
23:14
ՀԵՑ-ը հայտնել է հոսանքազրկման պատճառը
 «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ընկերությունը պարզաբանում է ներկայացրել Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում արձանագրված...
Աղբյուր` Panorama.am
23:02
6/18 տեղամասում ՔՈ ԳՄ անդամ Սուրեն Սահակյանն աթոռով խփել է վստահված անձի գլխին
6/18 տեղամասում ՔՈ ԳՄ անդամ Սուրեն Սահակյանն աթոռով խփել է վստահված անձի գլխին։ Այս մասին հայտնում է 168․am-ը։   
Աղբյուր` Panorama.am
22:37
Հանցագործության դեպքերի վերաբերյալ ստացվել և նախապատրաստվել է 66 նյութ, 2 քրեական գործ. ՔԿ
ՀՀ քննչական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումներում և կենտրոնական մարմնում 2021թ. հունիսի 20-ին տեղի ունեցած ԱԺ արտահերթ ընտրությունների...
Աղբյուր` Panorama.am
22:36
Երկու պատգամավորի թեկնածու և երկու շտաբային աշխատակից այս պահին Արթիկից առևանգված են․ Հայկ Մամիջանյան
Դեռևս վաղ է ընտրությունների արդյունքների մասին խոսելը, բայց կներկայացնենք մի  քանի աղաղակող փաստեր։ Այս մասին ամփոփիչ ասուլիսին ասաց ...
Աղբյուր` Panorama.am
22:26
էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքները
ՀՀ ԿԸՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը ներկայացրեց էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքները։ Ընտրողների ընդհանուր թիվը 650 է, քվեարկությանը մասնակցել...
Աղբյուր` Panorama.am
22:16
ՀԱՊԿ դիտորդները հրապարակել են Հայաստանում անցկացված ընտրությունների վերաբերյալ եզրակացությունը
Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվել են Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան, ասված է ՀԱՊԿ Խորհրդարանական...
Աղբյուր` Panorama.am
22:07
Տեղամասերում ընթանում է քվեաթերթիկների հաշվարկ
Ընտրատեղամասերում ընթանում է քվեաթերթիկների հաշվարկը։ 9/22 և 9/23 ընտրատեղամասերում փակ դռների հետևում է նաև Panorama.am-ի լուսանկարիչը։...
Աղբյուր` Panorama.am
21:59
Մի քանի քաղաքներ հոսանքազրկվել են
Հայաստանի տարբեր քաղաքների բնակիչներ ահազանգում են հոսանքազրկումների մասին։ Մասնավորապես, Panorama.am-ի խնբագրությանը Արմավիրի բնակիչները...
Աղբյուր` Panorama.am
21:50
Կրակոցներ՝ թիվ 11/11 ընտրատեղամասում
Հունիսի 20-ին՝ ժամը 08:30-ին, քաղաքացուց հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ Ազատաշեն համայնքի 11/11 ընտրատեղամասում կրակոցներ են: Նույն օրը՝ ժամը...
Աղբյուր` Panorama.am
21:40
Հակաքարոզչական թերթիկներ տարածած անձը ներկայացել է ոստիկանություն
ՀՀ ոստիկանությունից հայտնում են. «Այսօր սոցցանցում տեղեկություն էր տարածվել ու տեսանյութ հրապարակվել, որ անհայտ անձը...
Աղբյուր` Panorama.am
21:27
Քվեարկությանը մասնակցել է ՔԿՀ-ներում ընտրության իրավունք ունեցող 812 անձ
2021 թվականի հունիսի 20-ի դրությամբ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվում են 2.019 կալանավորված անձ և...
Աղբյուր` Panorama.am
21:19
Քվեարկության մասնակցությունը 49.4 տոկոս է, ամենացածր մասնակացությունը Շիրակում է, ամենաբարձրը՝ Սյունիքում
Մայրաքաղաք Երևանում քվեարկելու իրավունք ունեցող 859 հազար քաղաքացիներից ժամը 20։00-ի դրությամբ ընտրություն կատարել է 442 հազար 8846-ը կամ...
Աղբյուր` Panorama.am
21:17
Հանձնաժողովի անդամն ուղղորդում է քաղաքացիներին ընտրելու ՔՊ-ի օգտին. Հաղորդում հանցագործության մասին
Պառլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոնի դիտորդը՝ մուտք գործելով տեղամասային կենտրոն ականատես էր եղել, թե ինչպես է Հանձնաժողովի անդամն...
Աղբյուր` Panorama.am
21:03
20։30-ի դրությամբ ոստիկանության «Թեժ գիծ» ստացվել է 87 ահազանգ
2021թ. հունիսի 20-ին ժամը 08:00-20:30 ընթացքում ՀՀ ոստիկանությունում «Թեժ գիծ» ստացվել է 87 ահազանգ, իսկ ԱՊՀ և միջազգային...
Աղբյուր` Panorama.am
21:00
Ընտրություններին մեծ խանդավառությամբ մասնակցեցին նաև հայրենադարձները. Արևելք
Հայաստան հաստատուած սփիւռքահայեր այսօր նոյնպէս կատարեցին իրենց քաղաքացիական պարտականութիւնը և մասնակցեցան Հայաստանի մէջ ընթացող արտահերթ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:55
Ոստիկանները 9/21 տեղամասից դուրս հանեցին Դանիել Իոաննիսյանին
9/21 ընտրատեղամասում լարված իրավիճակ է և հանձնաժողովը չի սկսել քվեաթերթիկների հաշվարկը: Այդ ընտրատեղամասում է գտնվում գտնվում ՔՊ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:51
Ադրբեջանի դրոշի հետ մեկտեղ Շուշիում կծածանվի նաև Թուրքիայի դրոշը․ Չավուշօղլու
Թուրքիայի արտգործնախարար Մեվլութ Չավուշօղլուն հույս է հայտնել, որ ընտրություններին հաջորդած Հայաստանի նոր կառավարությունը դաս կքաղի անցյալում...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Արթուր Վանեցյան. Այս իշխանությունը երիտթալանչիներ են
22:28 12/06/2021

Արթուր Վանեցյան. Այս իշխանությունը երիտթալանչիներ են

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}