Տնտեսություն 19:16 10/09/2015

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների գլոբալ, տարածաշրջանային միտումները և դրանց դինամիկան Հայաստանում

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը ներկայացրել է օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների գլոբալ, տարածաշրջանային միտումները և դրանց դինամիկան Հայաստանի Հանրապետությունում:
Ըստ նախարարության հաղորդագրության՝ վերլուծությունը կատարվել է Հայաստանում որոշակի ժամանակահատվածների կտրվածքով օտարերկրյա ներդրումների և մասնավորապես օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների (ՕՈՒՆ) վերաբերյալ բարձրացված որոշ հարցերի պարզաբանման նպատակով:

Վերլուծությունն իրականացվել է հետևյալ երեք հիմնական ուղղություններով` ՕՈՒՆ համաշխարհային միտումների և շարժի ուսումնասիրություն, տարածաշրջանային երկրների հետ համեմատությունների իրականացում և Հայաստանում ներդրումային հոսքերի վերլուծություն:

Նախ նշենք, որ ներդրումների համաշխարհային միտումները հաշվի առնելը խիստ կարևոր է Հայաստանի նման փոքր և բաց տնտեսություն ունեցող երկրների համար և ներկայացնենք որոշ տվյալներ պաշտոնական հրապարակումներից:

Համաձայն UNCTAD  (United Nations Conference on Trade and Development ) պաշտոնական հրապարակումների` համաշխարհային ՕՈՒՆ հոսքերը 2014 թվականին անկում են ապրել: Գլոբալ ՕՈՒՆ-ը կազմել են 1.23 տրիլիոն դոլար` կրճատվելով 16 տոկոսով, ինչը պայմանավորված է եղել հիմնականում համաշխարհային տնտեսության անկայունությամբ, ներդրումային քաղաքականության անորոշությամբ և հարակից աշխարհաքաղաքական ռիսկերով:
ՕՈՒՆ հոսքերը դեպի զարգացող տնտեսություններ կազմել են 681 մլրդ դոլար` աճելով 2 տոկոսով: Զարգացող տնտեսություններն այդպիսով ընդլայնել են իրենց առաջատարությունը համաշխարհային հոսքերի գծով, ընդ որում` ՕՈՒՆ-ը ավանդական աճող շուկաներից, ինչպես, օրինակ, զարգացող Ասիական և Լատինամերիկյան երկրներն են, սկսում են շարժվել դեպի քիչ յուրացված շուկաներ` աֆրիկյան երկրներ: Աշխարհում 10 խոշոր ՕՈՒՆ ընդունող երկրներից 5-ը զարգացող տնտեսություններ են (խոշորագույնը` Չինաստանն է):

Հոսքերի ցածր մակարդակը զարգացած երկրներում պահպանվել է նաև 2014 թվականին: Չնայած միաձուլումների և կլանումների վերսկսմանը` ՕՈՒՆ ընդհանուր հոսքերը դեպի տնտեսությունների այս խումբը կրճատվել են 28 տոկոսով` կազմելով 499 մլրդ դոլար:

Ինչ վերաբերում է այլ երկրների հետ համեմատական վերլուծություններին, ապա ընտրվել են լայն իմաստով «տարածաշրջանային» և հարևան երկրները` Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիա, Ուկրաինա, Ղազախստան, Ռուսաստան և Բելառուս, քանի որ վերջիններիս տնտեսությունները որոշակիորեն կապված են Հայաստանի տնտեսության հետ, հարևան տնտեություններ են և ինչ-որ չափով համադրելի են ներդրումային տեսանկյունից:

Տարբեր երկրների ցուցանիշների համադրելիությունն ապահովելու նպատակով օգտագործվել են Համաշխարհային բանկի կողմից հրապարակվող վճարային հաշվեկշիռի օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքերը, քանի որ ընտրված երկրներում ՕՈՒՆ ներկայացման մեթոդաբանությունները տարբեր են:

Ներկայացվել և վերլուծվել են ոչ միայն ՕՈՒՆ զուտ հոսքերը, այլ նաև ՕՈՒՆ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը, ինչը հնարավորություն է տալիս տարբեր մասշտաբների տնտեսությունները բերել համադրելիության:

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են տարածաշրջանային երկրներում կատարված ՕՈՒՆ զուտ հոսքերը:


Քանի որ երկրների տնտեսության մասշտաբների անհամադրելիության պատճառով բացարձակ թվերով վերլուծությունը ճիշտ պատկեր չի արտացոլում, ուստի վերլուծության հիմք է ծառայել յուրաքանչյուր առանձին երկրի աճի դինամիկան:

2013 թվականին մի շարք երկրներում` ներառյալ Հայաստանում, Ադրբեջանում, Թուրքիայում, Ուկրաինայում և Ղազախստանում, նախորդ տարվա համեմատ նկատվել է ՕՈՒՆ զուտ հոսքերի նվազում: Ամենամեծ նվազումը վերոնշյալ երկրների շարքում գրանցվել է Ադրբեջանում, որտեղ ՕՈՒՆ-ը կրճատվել են2 անգամ կամ շուրջ 50.5 տոկոսով և Ուկրաինայում` շուրջ 44.8 տոկոսով: Մնացած երկրներում անկումը համեմատաբար փոքր է եղել` Հայաստանում` 24.3 տոկոս, Թուրքիայում` 6.2 տոկոս, իսկ Ղազախստանում` 29.4 տոկոս:

Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանում և Բելառուսում ՕՈՒՆ-ի զուտ հոսքերը նվազել են հաջորդ` 2014 թվականին: Այսպես, Ռուսաստանում անկումը եղել է մոտ 3 անգամ կամ 69.7 տոկոսով, իսկ Բելառուսում` 18.4 տոկոսով: 2014 թվականին անկում է գրանցվել նաև Ուկրաինայում` 81.2 տոկոսով կամ շուրջ 5 անգամ և Ղազախստանում` 1.8 տոկոսով: Հակառակ դրան 2014 թվականին Հայաստանում ՕՈՒՆ-ը աճել են 3.4 տոկոսով:

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է ՕՈՒՆ ներհոսքերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի մեջ


Մի այլ ցուցանիշով ևս Հայաստանը վերջին տարիներին չի զիջել համադրելի երկրներին, իսկ շատերին նույնիսկ գերազանցել է: Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ից, 2012-14թթ ՀՆԱ-ի մեջ ՕՈՒՆ-ի ունեցած տեսակարար կշռով Հայաստանը դիտարկվող երկրների շարքում եզրափակում է առաջին քառյակը. վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջատար եռյակը կազմել են Ղազախստանը, Ադրբեջանը և Վրաստանը:

Վերլուծությունից ակնհայտ երևում է, որ Հայաստանում ՕՈՒՆ դինամիկայի միտվածությունը համահունչ է և՛ համաշխարհային, և՛ տարածաշրջանային գլոբալ փոփոխություններին, ինչն էլ պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Հայաստանը, լինելով փոքր և բաց տնտեսություն ունեցող երկիր, առավել զգայուն է արտաքին հատվածից փոխանցվող ազդեցությունների նկատմամբ:

2015 թվականին Հայաստանում կատարված օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ վերլուծությունը կատարվել է ԱՎԾ կողմից հրապարակված առաջին կիսամյակի ընթացքում ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումների հիման վրա, քանի որ վճարային հաշվեկշռի տվյալները դեռևս հրապարակված չեն:

Այսպես, 2015 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին օտարերկրյա պետությունների կողմից ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում կատարված ընդհանուր ներդրումների զուտ հոսքերի (զուտ հոսքերը հաշվետու ժամանակաշրջանում օտարերկրյա ներդրումների գծով ստացումների և մարումների տարբերություններն են) ծավալը կազմել է 81.9 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 171.5 մլն ԱՄՆ դոլար)` նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 4.7 մլրդ դրամով (շուրջ 9.8 մլն ԱՄՆ դոլար): Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքերը 2015թ. առաջին կիսամյակում կազմել են 30.7 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 64.3 մլն ԱՄՆ դոլար)` նվազելով 42.7 մլրդ դրամով (շուրջ 89.5 մլն ԱՄՆ դոլար):

 Հարկ է նշել, որ ընդհանուր ներդրումները ներառում են ուղղակի, պորտֆելային և այլ ներդրումները (վերջինում ներառվում են վարկերը և փոխառությունները, ապրանքների և ծառայությունների դիմաց վճարվելիք /ստացվելիք գումարները, ստացված/ տրված կանխավճարները): Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումը մի երկրի ռեզիդենտի(ների) կողմից այլ երկրի ռեզիդենտ կազմակերպության կապիտալում ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասի 10% և ավելի ձեռքբերումն է:

Հետևաբար պարզ է դառնում, որ ՕՈՒՆ-ը հանդիսանում են ընդհանուր օտարերկրյա ներդրումների միայն մի տարրը, և վերջիններիս նվազումը չի նշանակում ընդհանուր ներդրումների նվազում:

Վերոնշյալ ժամանակահատվածում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների նվազումը գլխավորապես պայմանավորված է եղել «ՀայՌուսգազարդ»-ում ՀՀ կառավարությանը պատկանող 20 տոկոս բաժնեմասի օտարմամբ, ինչի հետևանքով ավելացել է 2014թ. բազան, որի համեմատ էլ նվազել են այս տարվա ՕՈՒՆ-ը:

Պետք է նկատի ունենալ նաև, որ 2015 թվականից օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ԱՎԾ կողմից հրապարակվում է զտված տեսքով, այսինքն` որպես օտարերկրյա ներդրումների գծով ստացումների և մարումների տարբերություն:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում առավել խոշոր ներդրող երկրները եղել են. Գերմանիան` 11.1 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 23.2 մլն ԱՄՆ դոլար), որին հաջորդել են Կիպրոսը` 11.0 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 22.9 մլն ԱՄՆ դոլար), ԱՄԷ` 9.3 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 19.6 մլն ԱՄՆ դոլար), Վիրջինյան կղզիները` 8.4 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 17.7 մլն ԱՄՆ դոլար), Արգենտինան` 7.8 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 16.3 մլն ԱՄՆ դոլար) և Կանադան` 6.0 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 12.7 մլն ԱՄՆ դոլար):

Գերմանիան գլխավորապես ներդրել է հիմնային մետաղների արտադրության ոլորտում, Կիպրոսը` հանքարդյունաբերության, հիմնային մետաղների արտադրության և մեծածախ առևտրի ոլորտներում, ԱՄԷ-ն` մանրածախ առևտրի և էլեկտրական սարքավորանքի արտադրության, Արգենտինան` գյուղատնտեսության և օդային տրանսպորտի գործունեության, իսկ Կանադան` սննդամթերքի և ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության ոլորտներում Ներդրումները հիմնականում ուղղվել են` մշակող արդյունաբերության (35.3 մլրդ ՀՀ դրամ կամ շուրջ 73.9 մլն ԱՄՆ դոլար), մանրածախ և մեծածախ առևտրի (13.1 մլրդ ՀՀ դրամ կամ շուրջ 27.4 մլն ԱՄՆ դոլար), հանքագործական արդյունաբերության (11.8 մլրդ ՀՀ դրամ կամ շուրջ 24.7 մլն ԱՄՆ դոլար) և տեղեկատվության ու կապի (11.5 մլրդ ՀՀ դրամ կամ շուրջ 24.0 մլն ԱՄՆ դոլար) ոլորտներ:

Մշակող արդյունաբերության ոլորտում բավականին մեծ տեսակարար կշիռ ունեն հիմնային մետաղների արտադրությունը (19.7 մլրդ ՀՀ դրամ), ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությունը (5.9 մլրդ ՀՀ դրամ), դեղագործական արտադրանքի արտադրությունը (5.5 մլրդ ՀՀ դրամ) և խմիչքների արտադրությունը (5.2 մլրդ ՀՀ դրամ):

Տեղեկատվության և կապի ոլորտում առաջատար են հեռահաղորդակցությունը (7.1 մլրդ ՀՀ դրամ) և ծրագրային ապահովման մշակումը (4.3 մլրդ ՀՀ դրամ):Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

23:51
«Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնի տնօրեն Սեդրակ Առուստամյանին մեղադրանք է առաջադրվել
«Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցք» ծրագրի մշակման և իրագործման գործընթացում թույլ տրված առերևույթ չարաշահումների գործով մեղադրանք է առաջադրվել ևս 6 անձի
Աղբյուր` Panorama.am
23:25
Դատավոր Նախշքարյան. Ինձ վիրավորում է, երբ ասում են՝ ես տեր եմ ման գալիս և վնգստում եմ դռների տակ
«Ես գտնում եմ, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներիի կողմից նման հայտարարությունները, որոնք հնչում են ամենուրեք, նվաստացնում են յուրաքանչյուր դատավորի արժանապատվությունը և պատիվը»։
Աղբյուր` Panorama.am
21:01
ԲԴԽ-Վենետիկի հանձնաժողով քննարկումը թեժ է եղել
Հայաստանի Բարձրագույն դատական խորհուրդը մոտ երկու ժամ դատաիրավական բարեփոխումների շուրջ քննարկում է ունեցել Վենետիկի հանձնաժողովի հետ։...
Աղբյուր` Panorama.am
20:51
Վարդազարյան. Չափազանց շատ են այն մարմինները, որոնք իրավունք ունեն դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցել
Դատավորի նկատմամբ վարույթ հարուցող երկու մարմին կա՝ դատավորների ընդհանուր ժողովի կարգապահական հանձնաժողովը, որը մոտ ապագայում կարող է...
Աղբյուր` Panorama.am
20:30
Էդուարդ Սնոուդենի գիրքը՝ գրախանութներում եւ համացանցում
ԱՄՆ-ի Կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից Էդուարդ Սնոուդենը, հույժ գաղտնի տվյալներ հրապարակելու պատճառով ԱՄՆ-ում ձերբակալվելու...
Աղբյուր` Panorama.am
20:23
Էդուարդ Աղաջանյան. Երկու պաշտոնյաների գործունեությունը վարչապետին չի գոհացրել
ԱԱԾ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ու ՀՀ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի պաշտոնանկությունները եղել են վարչապետի որոշմամբ։
Աղբյուր` Panorama.am
20:22
Կարծես՝ մոտ է Իսրայելի ամենաերկարակյաց վարչապետին «գահընկեց անելու» պահը. Արմեն Պետրոսյան
Խորհրդարանական կառավարման համակարգի ուշագրավ առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ ոչ առաջատար դիրք զբաղեցնող կուսակցությունը կարող է ոչ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:21
Քննարկվել են Հրանտ Մաթևոսյանի մշակութային կենտրոն-թանգարանին վերաբերող հարցեր
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում այսօր տեղի է ունեցել խորհրդակցություն՝ հայ մեծանուն գրող, արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանի...
Աղբյուր` Panorama.am
20:18
Նեթանյահուն չեղարկել է Նյու Յորք այցն ու ՄԱԿ-ում ելույթը՝ երկրում ստեղծված իրավիճակի պատճառով
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն որոշել է չեղարկել իր այցը Նյու Յուրք ու մասնակցությունը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեային ու իր ելույթն այս...
Աղբյուր` Panorama.am
20:11
Ռոնալդուն պատմել է իր հսկայական ֆինանսական կարողության մասին
Պորտուգալացի ֆուտբոլիստ, «Յուվենտուս» ակումբի հարձակվող Քրիշտիանու Ռոնալդուն խոսել է իր ֆինանսական կարողության մասին։ Այս մասին գրել...
Աղբյուր` Panorama.am
20:08
Կոռուպցիոն չարաշահումներ կատարելու համար մեղադրանք է առաջադրվել Անի խոշորացված համայնքի ղեկավարին
2018թ. հոկտեմբերից մինչև  2019թ. մայիս ընկած ժամանակահատվածում Շիրակի մարզի Անիի համյանքապետարանի նախկին աշխատակիցներից, նույն համայնքի մի...
Աղբյուր` Panorama.am
20:00
Բրեդ Փիթը հրաժարվել է պայքարել «Օսկարի» համար
Ամերիկացի դերասան Բրեդ Փիթը հայտարարել է, որ չի պայքարելու «Օսկար» մրցանակի համար։ Այս մասին գրում է  Գազետա.ռու կայքը՝ հղում...
Աղբյուր` Panorama.am
19:56
Կձևավորվի ռիսկի վրա հիմնված տեսչական վերահսկողության լիարժեք համակարգ
Մեկնարկել է «Սննդի անվտանգության և կենդանիների առողջության ռիսկի գնահատման և կառավարման կարողությունների հզորացում» երկամյա ծրագիրը,...
Աղբյուր` Panorama.am
19:51
Ուիլ Սմիթն ու Հելեն Միրենը փողոցում գիրք կկարդան անօթևանների համար
Հայտնի դերասաններ Ուիլ Սմիթն ու Հելեն Միրենը  կմասնակցեն «Բացօթյա քուն» («World’s Big Sleep Out») ակցիային,...
Աղբյուր` Panorama.am
19:50
Յուրի Ջորկաեֆը նշանակվել է ՖԻՖԱ-ի հիմնադրամի ղեկավարը
Ֆրանսիացի նախկին ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկաեֆը նշանակվել է ՖԻՖԱ-ի հիմնադրամի ղեկավար, որը հիմնադրվել է 2018 թվականին։ Այս մասին այսօր հայտարարել է...
Աղբյուր` Panorama.am
19:41
ԱՄԷ համալսարանի պրոֆեսորին տպավորել էր Մատենադարանում պահվող 2000-ից ավել արաբերեն ձեռագրերի առկայությունը
Հայաստանում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեսպանատան հրավերով Հայաստան է այցելել Էմիրությունների համալսարանի պատմության և հնագիտության...
Աղբյուր` Panorama.am
19:39
Դատավորները կթիրախավորվեն
Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Աջափնյակ նստավայրում ընթանում է Բարձրագույն դատական խորհրդի հանդիպումը Երևան քաղաքի...
Աղբյուր` Panorama.am
19:32
Ֆեյսբուքն արգելել է «Փոքրիկ հրեշները» ֆիլմի գովազդը
Ֆեյսբուք սոցիալական կայքը Ռուսաստանում արգելափակել է «Փոքրիկ հրեշները» սարսափ կատակերգության գովազդը, որը ռուսական վարձույթում էր...
Աղբյուր` Panorama.am
19:21
Ինչպիսի երաժշտություն չլսել մեքենայի ղեկին
Չինացի գիտնականները ուսումնասիրել են, թե մեքենայի մեջ հնչող երաժշտությունն որքանով է ազդում վարորդի վարքագծի վրա։ Պարզվում է, որ կան երգերը,...
Աղբյուր` Panorama.am
19:12
Հայտնի է, թե երբ կհիմնվի Դավութօղլուի նոր կուսակցությունը
Թուրքիայի խորհրդարանի Քոնյայից ընտրված նախկին պատգամավոր, իշխող «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության (AKP-ԱԶԿ) անդամ Օմեր...
Աղբյուր` Panorama.am
19:09
Մակունց. Նախագիծը վաղը կլինի Ազգային ժողովի նախագահի մոտ
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը վարչությունը նիստ է հրավիրել։ Լրագրողների հետ զրույցում «Իմ քայլը»...
Աղբյուր` Panorama.am
19:01
Գագիկ Ջհանգիրյանն արդարացվել է
Վճռաբեկ դատարանը հրապարակել է որոշումը
Աղբյուր` Panorama.am
18:58
Համագործակցության նոր ուղղություն՝ լեհ ճարտարապետների հետ
Լեհաստանի Վրոցլավ քաղաքից ժամանած ճարտարապետների խումբը հյուրընկալվել էր «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի...
Աղբյուր` Panorama.am
18:43
Ջոն Բոլթոնի հաջորդը
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ռոբերտ Օ'Բրայենին  կնշանակի ազգային անվտանգության հարցերով իր խորհրդական։ «Ես...
Աղբյուր` Panorama.am
18:33
Ռոնալդուն Մեսսիին անվանել է լավագույն ֆուտբոլիստը նրանց մեջ, ում դեմ ինքը խաղացել է
Պորտուգալիայի հավաքականի հարձակվող Քրիշտիանու Ռոնալդուն հայտարարել է, որ արգենտինացի հարձակվող Լիոնել Մեսսին լավագույն խաղացողն է, որի դեմ ինքը...
Աղբյուր` Panorama.am
18:21
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ն ու «Սինոփսիս Արմենիան» աջակցում են ուսանողների կիրառական հմտությունների խորացման գործու
Այսօր Հայաստանի հեռահաղորդակցության առաջատար օպերատոր ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի, «Սինոփսիս Արմենիայի» և Եվրոպական համալսարանի միջև ստորագրվել է...
Աղբյուր` Panorama.am
18:13
Վերանորոգվում է Սամցխե-Ջավախքի նահանգապետարանի շենքը
Վերանորոգվում է Սամցխե-Ջավախքի նահանգապետարանի շենքը։ Շինության երրորդ հարկը այրվել էր այս տարվա օգոստոսի 15-ին շոգ եղանակի հետևանքով առաջացած...
Աղբյուր` Panorama.am
18:02
Հայաստանում 90 ընտանիքի օրինակով պարզել են՝ ինչպես պետք է հաղթահարել աղքատությունը
«Տարիների ընթացքում մենք հանգեցինք այն եզրահանգման, որ նյութական միջոցներ,  գույք տալով մարդկանց կյանքը որևէ էական փոփոխության չի...
Աղբյուր` Panorama.am
17:53
Օսիպյանը պաշտոն ստացավ
Ոստիկանության պետի պաշտոնից այսօր ազատված Վալերիյ Օսիպյանը վարչապետի որոշմամբ նոր պաշտոն ստացավ։ Նա նշանակվել է Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական։...
Աղբյուր` Panorama.am
17:42
ԵՊԲՀ-ն կիրականացնի Հունաստանի զինված ուժերի բուժանձնակազմի պատրաստում
Երևանի պետական բժշկական համալսարանը ՀՀ պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցության հուշագրի շրջանակում կիրականացնի ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունաստանի...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Ռոբերտ Քոչարյան. Պատճառն այս է, որ ինձ չեն հասկանում ու չեն ուզում հասկանալ
17:44 17/09/2019

Ռոբերտ Քոչարյան. Պատճառն այս է, որ ինձ չեն հասկանում ու չեն ուզում հասկանալ

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}