Համացանց 11:44 09/05/2019 Հայաստան

Ծովինար Լոքմակէօզեան. Հա­­յաս­­տանցի­­ներն ան­­համբեր սպա­­սում են Նու­­նէ Թու­­մա­­­նեանի «Քա­­ղաքա­­յին քան­­դակ» նա­­խագ­­ծի իրա­­կանաց­­մա­­­նը

Ծովինար Լոքմակէօզեանը ֆեյսբուքյան գրառմամբ անդրադարձել է Նկարիչների միությունում մայիսի 1-9-ը տեղի ունեցած Քանդակի Հանրապետական ցուցահանդեսին.

«Նկարիչների Միու­թիւ­նում Մա­­յիսի 1-9 տե­­ղի ու­­նե­­­ցաւ Քան­­դա­­­կի հան­­րա­­­պետա­­կան ցու­­ցա­­­հան­­դէս։ Աւե­­լի հե­­տաքրքրա­­կան բան չկայ երե­­ւի, քան դի­­տել տո­­ւեալ ժա­­մանա­­կաշրջա­­նը արո­­ւես­­տի մի­­ջոցով։

Ո՛չ, արո­­ւես­­տը ուղղա­­կի կեր­­պով չի ար­­տա­­­ցոլում իր ժա­­մանա­­կը։ Արո­­ւես­­տի լե­­զուն անուղղա­­կին է։ Դա­­ժանա­­գոյն ստա­­լինեան ժա­­մանակն, օրի­­նակ, թո­­ղեց կի­­նօարո­­ւես­­տում այնպի­­սի ֆիլ­­մեր, որ դի­­տողը կա­­րող է մտա­­ծել թէ ի՛նչ ար­­դա­­­րու­­թիւն էր տի­­րում երկրում։ Կամ ին­­չի՞ մա­­սին էին վկա­­յում Վե­րածննդի նկա­­րիչ­­նե­­­րի (14-16 դա­­րերին) գոր­­ծե­­­րը իրենց Վե­­ներա­­ներով եւ Քրիս­­տո­­­սի չար­­չա­­­րանքնե­­րով։ Նա­­խորդ տա­­րինե­­րի ղե­­կավար­­ման ան­­հե­­­թեթու­­թիւննե­­րը իրենց հետ­­քը թո­­ղեցին նաեւ  քան­­դա­­­կում։ Բե­­րեմ ըն­­դա­­­մէնը մի օրի­­նակ. Սպան­­դա­­­րեանի հրա­­պարա­­կը, որը գտնւում է  Երե­­ւանի «3-րդ մաս» թա­­ղամա­­սում, վե­­րանո­­ւանո­­ւեց Գա­­րեգին Նժդե­­հի անու­­նով, սա­­կայն Սու­­րէն Սպան­­դա­­­րեանի ար­­ձա­­­նը (քան­­դա­­­կագործ Թա­­դէոս Գէոր­­գեան, ճար­­տա­­­րապետ­­ներ Լե­­ւոն Գէոր­­գեան, Գա­­գիկ Յա­­րու­­թիւնեան եւ Վի­­տալի Գէոր­­գեան) մնաց ար­­դէն իր նախ­­կին հրա­­պարա­­կում։ 2016-ին Գա­­րեգին Նժդեհն էլ ու­­նե­­­ցաւ իր ար­­ձա­­­նը (քան­­դա­­­կագործ Գա­­գիկ Ստե­­փանեան, ճար­­տա­­­րապետ Աս­­լան Մխի­­թարեան), սա­­կայն այն չտե­­ղադ­­րո­­­ւեց իր անու­­նը կրող հրա­­պարա­­կում, այլ կանգնեց Հան­­րա­­­պետա­­կան հրա­­պարա­­կին յա­­րակից զբօ­­սայ­­գում։

Նախ­­կին իշ­­խա­­­նու­­թիւնը (ՀՀԿ-ի իշ­­խա­­­նու­­թիւնը) դա բա­­ցատ­­րեց նրա­­նով, որ սա կեդ­­րոն է, ու­­րեմն աւե­­լի բա­­նուկ է։ Ընդհան­­րա­­­պէս նախ­­կին իշ­­խա­­­նաւոր­­նե­­­րը կեդ­­րո­­­նաձիգ մտա­­հորի­­զոն ու­­նէին. այն, ինչ կեդ­­րո­­­նից դուրս էր, նրանց հա­­ւանու­­թեանը չէր  ար­­ժա­­­նանում…Այդ է պատ­­ճա­­­ռը, որ Հին Երե­­ւանը, որը Երե­­ւանի կեդ­­րո­­­նում էր, անխնայ ոչնչա­­ցուեց եւ կա­­ռու­­ցա­­­պատո­­ւեց նոր շի­­նու­­թիւննե­­րով։ Սա­­կայն քան­­դա­­­կը նոյնպէս չէր մտնում նրանց  մտա­­պատ­­կերնե­­րի մէջ։ Ի նկա­­տի ու­­նեմ քա­­ղաքա­­յին քան­­դակ հաս­­կա­­­ցու­­թիւնը։ Նոյն զբօ­­սայ­­գում, ուր  տե­­ղադ­­րո­­­ւեց Նժդե­­հի ար­­ձա­­­նը (ի դէպ դժո­­ւար է տես­­նել այդ ար­­ձա­­­նի մէջ Նժդե­­հին, որով­­հե­­­տեւ այն նման է Պետ­­րոս 1-ին, երե­­ւի հե­­ղինա­­կը՝ սո­­վորե­­լով Լե­­նինգրա­­նի գե­­ղարո­­ւես­­տի ու­­սումնա­­րանում, ռուս ցա­­րի կեր­­պա­­­րին էր ըն­­տե­­­լացել) տես­­նում ենք բազ­­մա­­­թիւ խաչ­­քա­­­րեր իրենց բա­­ցատ­­րութիւննե­­րով հան­­դերձ, մինչդեռ կա­­րելի էր մեր հայ քան­­դա­­­կագործնե­­րի աշ­­խա­­­տանքնե­­րով զար­­դա­­­րել զբօ­­սայ­­գին։ Որ­­պէս քա­­ղաքա­­յին քան­­դակ մեր առօ­­րեայի մէջ մտան կո­­լումբիացի քան­­դա­­­կագործ Ֆեր­­նանտօ Բո­­տերո­­յի քան­­դակնե­­րը, որոնք գտնւում են Կաս­­կա­­­դի հա­­մալի­­րում՝ Գա­­ֆես­­չեանի արո­­ւես­­տի կեդ­­րո­­­նի տա­­րած­­քում։ Իսկ մեր հայ քան­­դա­­­կագործնե­­րի քա­­ղաքա­­յին քան­­դակնե­­րը տեղ գտան միայն…Նու­­նէ Թու­­մա­­­նեանի կազ­­մած ալ­­բո­­­մում։

Հա­­յաս­­տանցի­­ները տա­­րիներ է ան­­համբեր սպա­­սում են Նկա­­րիչ­­նե­­­րի Միու­­թեան քան­­դա­­­կի բաժ­­նի ղե­­կավար Նու­­նէ Թու­­մա­­­նեանի «Քա­­ղաքա­­յին քան­­դակ» նա­­խագ­­ծի իրա­­կանաց­­մա­­­նը։ Իսկ թէ ի՛նչ հե­­տաքրքիր քան­­դակներ են ստեղ­­ծում մեր արո­­ւես­­տա­­­գէտ­­նե­­­րը, կա­­րելի էր տես­­նել քան­­դա­­­կի ցու­­ցա­­­հան­­դէ­­­սում, որից այ­­ցե­­­լու­­նե­­­րը դուրս էիր գա­­լիս միայն մի պայ­­մա­­­նով՝ այ­­ցե­­­լել ցու­­ցա­­­հան­­դէ­­­սը կրկին, բայց այս ան­­գամ ըն­­կերնե­­րի եւ հա­­րազատ­­նե­­­րի հետ մէկ­­տեղ։

Շուրջ 80 նմոյշներ էին ցու­­ցադրո­­ւած եւ ամէն մէկն ար­­ժա­­­նի էր ու­­շադրու­­թեան։ Քան­­դա­­­կը մտո­­րում էր, եր­­կխօ­­սում քեզ հետ։ Նոյ­­նիսկ չգի­­տեմ, թէ ո՞ր մէ­­կից սկսել…Գու­­ցէ յայտնի անուննե­­րից։ Մեր ժա­­մանա­­կի յայտնի դէմ­­քե­­­րից. «Գրող Լե­­ւոն Խե­­չոյեանի կի­­սանդրին» (Կա­­րապե­­տեան Յա­­րութ), սու­­րիահայ գրող «Թո­­րոս Թո­­րանեան» (Յա­­կոբեան Տա­­րիէլ), «Դա­­նիէլ Երա­­ժիշտ» (Մա­­նու­­կեան Ռա­­ֆաել), այ­­նուհե­­տեւ բո­­լոր ժա­­մանակ­­նե­­­րի հան­­ճարնե­­րի քան­­դակնե­­րը «Կո­­միտաս» (Թա­­դէոսեան Հրանդ),«Փա­­ռաճա­­նով» (Արա Ալե­­քեան), ի դէպ նրա քան­­դակնե­­րը մե­­տաղից մենք տես­­նում ենք նաեւ Ազ­­նա­­­ւու­­րի անո­­ւան հրա­­պարա­­կին, «Ֆրանց Քաֆ­­քա» կամ «Հե­­ծեալը դոյ­­լի վրայ» (Գաս­­պա­­­րեան Յով­­հաննէս)։ Չե­­խիայի դես­­պա­­­նը ան­­տարբեր չմնաց Քաֆ­­քա­­­յի քան­­դա­­­կի հան­­դէպ եւ ցան­­կա­­­ցաւ դրա բրոն­­զա­­­ձոյլ մի տար­­բե­­­րակը ձեռք բե­­րել Չի­­խիայի հա­­մար, իսկ միւ­­սը նո­­ւիրա­­բերել Երե­­ւանին։ Ինձ ան­­տարբեր չթո­­ղեց Գէոր­­գեան Կո­­րիւ­­նի «Կա­­րօտը» (տու­­ֆից) «Կո­­կետու­­հին» (բրոն­­զից)…

Երի­­տասարդ քան­­դա­­­կագործ Զա­­մոկ Սարգսեանը ցու­­ցադրել էր «Կրօ­­նը ընդդէմ հա­­ւատ­­քի» եւ «Մուտք» քան­­դակնե­­րը։ Նշեմ Ղա­­զարեան Սա­­մուէ­­լի «Քա­­ղաքա­­կանու­­թիւն,1988-97» փայ­­տէ քան­­դա­­­կը, Սար­­գիս Բա­­բաեանի «Հրո­­վար­­տա­­­կը», Կնեազեան Նա­­րեկի «Կի­­նը մո­­դերն մի­­ջավայ­­րում» եւ Գոռ Յով­­հաննի­­սեանի «Կնոջ ֆի­­գու­­րը»։ Կի­­նը Բա­­գամեան Տիգ­­րա­­­նի «Գա­­րուն», Մա­­նու­­կեան Կա­­րէնի «Տորս», Շախ­­նա­­­զարեան Մե­­լիքի «Սպա­­սում» քան­­դակնե­­րում։ Վեր­­ջա­­­պէս, նշեմ միշտ իր աշ­­խա­­­տանքնե­­րով քան­­դա­­­կի ար­­դիական լե­­զուն ապա­­հովուող Նու­­նէ Թու­­մա­­­նեանին, յատ­­կա­­­պէս իր «Ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թեան մե­­քենան», որ­­տեղ ամէն մարդ կա­­րող է ինքնի­­րեն տես­­նել…Ափ­­սոս, որ չեմ կա­­րող բո­­լոր մաս­­նա­­­կից­­նե­­­րի գոր­­ծե­­­րը նշել, որով­­հե­­­տեւ կրկնում եմ. չկար որե­­ւէ քան­­դակ, որն ար­­ժա­­­նի չլի­­նէր յա­­տուկ ու­­շադրու­­թեան։ Սպա­­սենք, մին­­չեւ որ գան այն ժա­­մանակ­­նե­­­րը, երբ քան­­դակնե­­րը ցու­­ցասրահ­­նե­­­րից եւ ալ­­պոմնե­­րից դուրս գան փո­­ղոց, պու­­րակ եւ զբօ­­սայ­­գի…»։Աղբյուր` Panorama.am
Share |

Հարակից հրապարակումներ`

Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

20:46
Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել ՀՀԿ ԳՄ նիստը
ՀՀԿ կենտրոնական գրասենյակում ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել կուսակցության Գործադիր մարմնի հերթական նիստը: ՀՀԿ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:43
Ազատության հրապարակում իշխանություններին դեղին քարտ ցույց տվեցին
Ազատության հրապարակում ՀՅԴ հրավիրած հանրահավաքը վարող Գեղամ Մանուկյանը իշխանություններին դեղին քարտ ցույց տվեց, կրկն լրջանալու կոչ արեց ու հույս...
Աղբյուր` Panorama.am
20:37
Լիլիթ Գալստյան. Առկա ատելությունն ու թշնամությունը սպառնալիք են մեր ազգային անվտանգությանը
«Իշխանություններն ունեին մի ամբողջ տարի իրականացնելու երկիրի ու մեզանից յուրաքանչյուրի համար այքան ցանկալի խորքային, բովանդակային, իսկապես...
Աղբյուր` Panorama.am
20:31
«Վերջին զանգ». առավոտից ՃՈ ստորաբաժանումներն ուժեղացված ծառայություն են իրականացնելու
ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության պետ Եգոր Կարապետյանը ուղերձ է հղել, որտեղ շրջանավարտներին կոչ է...
Աղբյուր` Panorama.am
20:25
Մոդրիչը կերկարաձգի պայմանագիրը «Ռեալի» հետ
Մադրիդի «Ռեալի» կիսապաշտպան Լուկա Մոդրիչը երկարաձգել է ակումբի հետ պայմանագիրը։ sport-express.ru կայքը, հղում անելով Marca-ին, գրում...
Աղբյուր` Panorama.am
20:14
Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հնդկաստանի վարչապետին
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հնդկաստանի Հանրապետության վարչապետ Նարենդրա Մոդիին՝ վարչապետի պաշտոնում վերընտրվելու...
Աղբյուր` Panorama.am
20:13
Ինքնաթիռը հարկադիր վայէջք է կատարել պայթուցիկի մասին սպառնալիքի պատճառով
Իսպանական Vueling ավիաընկերության ինքնաթիռը հարկադիր վայէջք է կատարել Բարսելոնայի օդանավակայանում օդանավում պայթուցիկ սարքի տեղադրված լինելու...
Աղբյուր` Panorama.am
20:09
Իշխան Սաղաթելյան. Եթե այսպես եք քայլ անելու, ավելի լավ է կանգ առեք
«Մեր սպասելիքներն ու ակնկալիքները չեն արդարացել։ Հայաստանի իշխանությունները չունեն երկրի զարգացման ծրագիր, տեսլական, պրոֆեսիոնալ թիմ երկրի...
Աղբյուր` Panorama.am
20:02
Հաստատվել է Ինտեգրված կադաստրի ստեղծման հայեցակարգը և հայեցակարգից բխող միջոցառումների ծրագիրը
Գործադիրը հաստատել է Ինտեգրված կադաստրի ստեղծման հայեցակարգը և հայեցակարգից բխող միջոցառումների ծրագիրը:  Հիմնավորման համաձայն՝...
Աղբյուր` Panorama.am
19:51
«Արսենալի» երկրպագուները քննադատել են Քարդաշյանին
Անգլիական «Արսենալի» երկրպագուները քննադատել են ամերիկյան  ռեալթի-շոուների աստղ, հայկական ծագում ունեցող Քիմ Քարդաշյանին այն...
Աղբյուր` Panorama.am
19:42
Քանի կերպար է մահացել «Գահերի խաղում»
Ամերիկյան The Washington Post թերթի հաշվարկներով, «Գահերի խաղը» սերիալի ութ եթերաշրջանում Երկաթե գահի համար  պայքարում...
Աղբյուր` Panorama.am
19:37
Դատական դեպարտամենտը պահանջել է ապահովել Դավիթ Գրիգորյանի անվտանգությունը
Դատական դեպարտամենից ստացված գրության հիման վրա ոստիկանությունը ապահովում է Դավիթ Գրիգորյանի անվտանգությունը։ Այս մասին...
Աղբյուր` Panorama.am
19:31
Թուրքիան խոշտանգում է սեփական քաղաքացիներին
Մեծ Բրիտանիայի «Տրանսպորտային ոլորտի աշխատակիցների արհմիությունը» (TSSA) ահազանգել է Թուրքիայում կատարվող բռնարարքների ու...
Աղբյուր` Panorama.am
19:24
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ընկերությունը տոնեց գործունեության 5-ամյակը
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթը հիմնադրել են ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԿՈԼ Բանկն ու Եվրոպայի առաջատար ակտիվների կառավարիչ ֆրանսիական...
Աղբյուր` Panorama.am
19:21
Մեկ նոր նամականիշ՝ նվիրված «Մահաթմա Գանդիի ծննդյան 150-ամյակը» թեմային
2019 թվականի մայիսի 23-ին Հայ-Հնդկական տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների գերազանցության կենտրոնում, «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի...
Աղբյուր` Panorama.am
19:11
Բռնցքամարտը կմնա Տոկիո-2020-ի ծրագրում
Միևնույն ժամանակ, ՄՕԿ-ը կասեցրել է Սիրողական բռնցքամարտի միջազգային ասոցիացիայի (AIBA) անդամակցությունը:
Աղբյուր` Panorama.am
19:02
Ինչ աշխատանքներ են իրականացվել օպերայի հարակից տարածքում
Մարտի սկզբին շատերի ուշադրության կենտրոնում Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի հարակից տարածքի մի քանի...
Աղբյուր` Panorama.am
18:51
Ուրիշի համար փոս մի՛ փորիր
Ինչ  ջերմեռանդությամբ որ  ամերիկացիք ու Փաշինյանն  արագացնում  են անցումային արդարադատության ներմուծումը Հայաստանում, այնքան...
Աղբյուր` Panorama.am
18:42
ՈՒԵՖԱ-ն կարող է որակազրկել մեր ունեցած մարզադաշտը. Արթուր Վանեցան
Գործադիրի այսօրվա նիստում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, ԱԱԾ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը խնդրեց տարածք հատկացնել՝ մարզադաշտ կառուցելու...
Աղբյուր` Panorama.am
18:31
Երեխա որդեգրել ցանկացողները նախապատրաստական դասընթացներ կանցնեն
Գործադիրը հաստատել է որդեգրել ցանկացող անձանց նախապատրաստական դասընթացների ծրագրի կազմակերպման և անցկացման կարգը: Հիմնավորման համաձայն՝...
Աղբյուր` Panorama.am
18:24
ՖԻՖԱ. ԱԱ-2022-ին թիմերի քանակը չի փոխվի
«Ֆուտբոլը հրաշքներ է գործում»։
Աղբյուր` Panorama.am
18:22
Հայաստանի և Չինաստանի միջև վիզային ռեժիմը կվերացվի
Հավանություն է տրվել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև սովորական անձնագրեր...
Աղբյուր` Panorama.am
18:18
Ղազախստանում անցկացվող մեդիա ֆորումին մասնակցում են Արմեն Սարգսյանն ու Աննա Հակոբյանը
Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում անցկացվող  մեդիա ֆորումին Հայաստանից մասնակցում են ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը։...
Աղբյուր` Panorama.am
18:11
Նախարարություն. Ղազարյանը չի հանդիպել ՀԲՖ-ի ներկայացուցիչների հետ
Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանի մամուլի քարտուղար Աստղիկ Մարտիրոսյանը հերքել է բռցքամարտի ֆեդերացիայի այն...
Աղբյուր` Panorama.am
18:02
Թուրքիայում տեղի է ունենում «Էրջիյես-2019» զորավարժությունը
Մայիսի 22-ի լույս 23-ի գիշերը Թուրքիայի Կայսերի (Կեսարիա) նահանգում սկսվել է «Էրջիյես-2019» դեսանտային զորավարժությունը: Ըստ...
Աղբյուր` Panorama.am
17:55
Շարունակվել է դատավորի թեկնածուների հավակնորդների հարցազրույցի փուլը
Այսօր Բարձրագույն դատական խորհրդում, «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 102-րդ և 108-րդ հոդվածների պահանջներին...
Աղբյուր` Panorama.am
17:45
Ոստիկանապետը ոչ պրոֆեսիոնալ դիրքորոշում է հայտնել. ՊՎԾ
ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայությունը, անդրադառնալով այսօր կառավարության նիստից հետո ՀՀ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի մեկնաբանությանը՝ կապված ՀՀ...
Աղբյուր` Panorama.am
17:36
Օսիպյանը եղբորորդու հետ չի շփվում, մինչև նա իր անմեղությունը չապացուցի
Վալերիյ Օսիպյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում պատասխանելով 2014 թվականին եղբորորդու մասնակցության միջադեպի հետ կապված հարցին՝ ասաց, որ...
Աղբյուր` Panorama.am
17:34
Ես խեղճացող մարդ չեմ. Արամ Սիմոնյան
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն այսօր տեղի ունեցած գիտխորհրդի նիստի ավարտին հայտարարել է, որ հրաժարական է տալիս: ԵՊՀ-ից ներկայացնում են ռեկտորի...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

43 մլն. դրամի օգնություն ռազմական երկու համալսարաններին Միքայել Վարդանյանից
16:30 22/05/2019

43 մլն. դրամի օգնություն ռազմական երկու համալսարաններին Միքայել Վարդանյանից

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}