Համացանց 11:44 09/05/2019 Հայաստան

Ծովինար Լոքմակէօզեան. Հա­­յաս­­տանցի­­ներն ան­­համբեր սպա­­սում են Նու­­նէ Թու­­մա­­­նեանի «Քա­­ղաքա­­յին քան­­դակ» նա­­խագ­­ծի իրա­­կանաց­­մա­­­նը

Ծովինար Լոքմակէօզեանը ֆեյսբուքյան գրառմամբ անդրադարձել է Նկարիչների միությունում մայիսի 1-9-ը տեղի ունեցած Քանդակի Հանրապետական ցուցահանդեսին.

«Նկարիչների Միու­թիւ­նում Մա­­յիսի 1-9 տե­­ղի ու­­նե­­­ցաւ Քան­­դա­­­կի հան­­րա­­­պետա­­կան ցու­­ցա­­­հան­­դէս։ Աւե­­լի հե­­տաքրքրա­­կան բան չկայ երե­­ւի, քան դի­­տել տո­­ւեալ ժա­­մանա­­կաշրջա­­նը արո­­ւես­­տի մի­­ջոցով։

Ո՛չ, արո­­ւես­­տը ուղղա­­կի կեր­­պով չի ար­­տա­­­ցոլում իր ժա­­մանա­­կը։ Արո­­ւես­­տի լե­­զուն անուղղա­­կին է։ Դա­­ժանա­­գոյն ստա­­լինեան ժա­­մանակն, օրի­­նակ, թո­­ղեց կի­­նօարո­­ւես­­տում այնպի­­սի ֆիլ­­մեր, որ դի­­տողը կա­­րող է մտա­­ծել թէ ի՛նչ ար­­դա­­­րու­­թիւն էր տի­­րում երկրում։ Կամ ին­­չի՞ մա­­սին էին վկա­­յում Վե­րածննդի նկա­­րիչ­­նե­­­րի (14-16 դա­­րերին) գոր­­ծե­­­րը իրենց Վե­­ներա­­ներով եւ Քրիս­­տո­­­սի չար­­չա­­­րանքնե­­րով։ Նա­­խորդ տա­­րինե­­րի ղե­­կավար­­ման ան­­հե­­­թեթու­­թիւննե­­րը իրենց հետ­­քը թո­­ղեցին նաեւ  քան­­դա­­­կում։ Բե­­րեմ ըն­­դա­­­մէնը մի օրի­­նակ. Սպան­­դա­­­րեանի հրա­­պարա­­կը, որը գտնւում է  Երե­­ւանի «3-րդ մաս» թա­­ղամա­­սում, վե­­րանո­­ւանո­­ւեց Գա­­րեգին Նժդե­­հի անու­­նով, սա­­կայն Սու­­րէն Սպան­­դա­­­րեանի ար­­ձա­­­նը (քան­­դա­­­կագործ Թա­­դէոս Գէոր­­գեան, ճար­­տա­­­րապետ­­ներ Լե­­ւոն Գէոր­­գեան, Գա­­գիկ Յա­­րու­­թիւնեան եւ Վի­­տալի Գէոր­­գեան) մնաց ար­­դէն իր նախ­­կին հրա­­պարա­­կում։ 2016-ին Գա­­րեգին Նժդեհն էլ ու­­նե­­­ցաւ իր ար­­ձա­­­նը (քան­­դա­­­կագործ Գա­­գիկ Ստե­­փանեան, ճար­­տա­­­րապետ Աս­­լան Մխի­­թարեան), սա­­կայն այն չտե­­ղադ­­րո­­­ւեց իր անու­­նը կրող հրա­­պարա­­կում, այլ կանգնեց Հան­­րա­­­պետա­­կան հրա­­պարա­­կին յա­­րակից զբօ­­սայ­­գում։

Նախ­­կին իշ­­խա­­­նու­­թիւնը (ՀՀԿ-ի իշ­­խա­­­նու­­թիւնը) դա բա­­ցատ­­րեց նրա­­նով, որ սա կեդ­­րոն է, ու­­րեմն աւե­­լի բա­­նուկ է։ Ընդհան­­րա­­­պէս նախ­­կին իշ­­խա­­­նաւոր­­նե­­­րը կեդ­­րո­­­նաձիգ մտա­­հորի­­զոն ու­­նէին. այն, ինչ կեդ­­րո­­­նից դուրս էր, նրանց հա­­ւանու­­թեանը չէր  ար­­ժա­­­նանում…Այդ է պատ­­ճա­­­ռը, որ Հին Երե­­ւանը, որը Երե­­ւանի կեդ­­րո­­­նում էր, անխնայ ոչնչա­­ցուեց եւ կա­­ռու­­ցա­­­պատո­­ւեց նոր շի­­նու­­թիւննե­­րով։ Սա­­կայն քան­­դա­­­կը նոյնպէս չէր մտնում նրանց  մտա­­պատ­­կերնե­­րի մէջ։ Ի նկա­­տի ու­­նեմ քա­­ղաքա­­յին քան­­դակ հաս­­կա­­­ցու­­թիւնը։ Նոյն զբօ­­սայ­­գում, ուր  տե­­ղադ­­րո­­­ւեց Նժդե­­հի ար­­ձա­­­նը (ի դէպ դժո­­ւար է տես­­նել այդ ար­­ձա­­­նի մէջ Նժդե­­հին, որով­­հե­­­տեւ այն նման է Պետ­­րոս 1-ին, երե­­ւի հե­­ղինա­­կը՝ սո­­վորե­­լով Լե­­նինգրա­­նի գե­­ղարո­­ւես­­տի ու­­սումնա­­րանում, ռուս ցա­­րի կեր­­պա­­­րին էր ըն­­տե­­­լացել) տես­­նում ենք բազ­­մա­­­թիւ խաչ­­քա­­­րեր իրենց բա­­ցատ­­րութիւննե­­րով հան­­դերձ, մինչդեռ կա­­րելի էր մեր հայ քան­­դա­­­կագործնե­­րի աշ­­խա­­­տանքնե­­րով զար­­դա­­­րել զբօ­­սայ­­գին։ Որ­­պէս քա­­ղաքա­­յին քան­­դակ մեր առօ­­րեայի մէջ մտան կո­­լումբիացի քան­­դա­­­կագործ Ֆեր­­նանտօ Բո­­տերո­­յի քան­­դակնե­­րը, որոնք գտնւում են Կաս­­կա­­­դի հա­­մալի­­րում՝ Գա­­ֆես­­չեանի արո­­ւես­­տի կեդ­­րո­­­նի տա­­րած­­քում։ Իսկ մեր հայ քան­­դա­­­կագործնե­­րի քա­­ղաքա­­յին քան­­դակնե­­րը տեղ գտան միայն…Նու­­նէ Թու­­մա­­­նեանի կազ­­մած ալ­­բո­­­մում։

Հա­­յաս­­տանցի­­ները տա­­րիներ է ան­­համբեր սպա­­սում են Նկա­­րիչ­­նե­­­րի Միու­­թեան քան­­դա­­­կի բաժ­­նի ղե­­կավար Նու­­նէ Թու­­մա­­­նեանի «Քա­­ղաքա­­յին քան­­դակ» նա­­խագ­­ծի իրա­­կանաց­­մա­­­նը։ Իսկ թէ ի՛նչ հե­­տաքրքիր քան­­դակներ են ստեղ­­ծում մեր արո­­ւես­­տա­­­գէտ­­նե­­­րը, կա­­րելի էր տես­­նել քան­­դա­­­կի ցու­­ցա­­­հան­­դէ­­­սում, որից այ­­ցե­­­լու­­նե­­­րը դուրս էիր գա­­լիս միայն մի պայ­­մա­­­նով՝ այ­­ցե­­­լել ցու­­ցա­­­հան­­դէ­­­սը կրկին, բայց այս ան­­գամ ըն­­կերնե­­րի եւ հա­­րազատ­­նե­­­րի հետ մէկ­­տեղ։

Շուրջ 80 նմոյշներ էին ցու­­ցադրո­­ւած եւ ամէն մէկն ար­­ժա­­­նի էր ու­­շադրու­­թեան։ Քան­­դա­­­կը մտո­­րում էր, եր­­կխօ­­սում քեզ հետ։ Նոյ­­նիսկ չգի­­տեմ, թէ ո՞ր մէ­­կից սկսել…Գու­­ցէ յայտնի անուննե­­րից։ Մեր ժա­­մանա­­կի յայտնի դէմ­­քե­­­րից. «Գրող Լե­­ւոն Խե­­չոյեանի կի­­սանդրին» (Կա­­րապե­­տեան Յա­­րութ), սու­­րիահայ գրող «Թո­­րոս Թո­­րանեան» (Յա­­կոբեան Տա­­րիէլ), «Դա­­նիէլ Երա­­ժիշտ» (Մա­­նու­­կեան Ռա­­ֆաել), այ­­նուհե­­տեւ բո­­լոր ժա­­մանակ­­նե­­­րի հան­­ճարնե­­րի քան­­դակնե­­րը «Կո­­միտաս» (Թա­­դէոսեան Հրանդ),«Փա­­ռաճա­­նով» (Արա Ալե­­քեան), ի դէպ նրա քան­­դակնե­­րը մե­­տաղից մենք տես­­նում ենք նաեւ Ազ­­նա­­­ւու­­րի անո­­ւան հրա­­պարա­­կին, «Ֆրանց Քաֆ­­քա» կամ «Հե­­ծեալը դոյ­­լի վրայ» (Գաս­­պա­­­րեան Յով­­հաննէս)։ Չե­­խիայի դես­­պա­­­նը ան­­տարբեր չմնաց Քաֆ­­քա­­­յի քան­­դա­­­կի հան­­դէպ եւ ցան­­կա­­­ցաւ դրա բրոն­­զա­­­ձոյլ մի տար­­բե­­­րակը ձեռք բե­­րել Չի­­խիայի հա­­մար, իսկ միւ­­սը նո­­ւիրա­­բերել Երե­­ւանին։ Ինձ ան­­տարբեր չթո­­ղեց Գէոր­­գեան Կո­­րիւ­­նի «Կա­­րօտը» (տու­­ֆից) «Կո­­կետու­­հին» (բրոն­­զից)…

Երի­­տասարդ քան­­դա­­­կագործ Զա­­մոկ Սարգսեանը ցու­­ցադրել էր «Կրօ­­նը ընդդէմ հա­­ւատ­­քի» եւ «Մուտք» քան­­դակնե­­րը։ Նշեմ Ղա­­զարեան Սա­­մուէ­­լի «Քա­­ղաքա­­կանու­­թիւն,1988-97» փայ­­տէ քան­­դա­­­կը, Սար­­գիս Բա­­բաեանի «Հրո­­վար­­տա­­­կը», Կնեազեան Նա­­րեկի «Կի­­նը մո­­դերն մի­­ջավայ­­րում» եւ Գոռ Յով­­հաննի­­սեանի «Կնոջ ֆի­­գու­­րը»։ Կի­­նը Բա­­գամեան Տիգ­­րա­­­նի «Գա­­րուն», Մա­­նու­­կեան Կա­­րէնի «Տորս», Շախ­­նա­­­զարեան Մե­­լիքի «Սպա­­սում» քան­­դակնե­­րում։ Վեր­­ջա­­­պէս, նշեմ միշտ իր աշ­­խա­­­տանքնե­­րով քան­­դա­­­կի ար­­դիական լե­­զուն ապա­­հովուող Նու­­նէ Թու­­մա­­­նեանին, յատ­­կա­­­պէս իր «Ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թեան մե­­քենան», որ­­տեղ ամէն մարդ կա­­րող է ինքնի­­րեն տես­­նել…Ափ­­սոս, որ չեմ կա­­րող բո­­լոր մաս­­նա­­­կից­­նե­­­րի գոր­­ծե­­­րը նշել, որով­­հե­­­տեւ կրկնում եմ. չկար որե­­ւէ քան­­դակ, որն ար­­ժա­­­նի չլի­­նէր յա­­տուկ ու­­շադրու­­թեան։ Սպա­­սենք, մին­­չեւ որ գան այն ժա­­մանակ­­նե­­­րը, երբ քան­­դակնե­­րը ցու­­ցասրահ­­նե­­­րից եւ ալ­­պոմնե­­րից դուրս գան փո­­ղոց, պու­­րակ եւ զբօ­­սայ­­գի…»։Աղբյուր` Panorama.am
Share |

Հարակից հրապարակումներ`

Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

12:51
Նախարար. Հայաստանում չկա այնպիսի մի խնդիր, որը հատուկ է միայն հայ կանանց
«Բացի քննարկումներից, նաև պետք է քայլեր ձեռնարկել խնդիրների լուծման համար»,- Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում կանանց հիմնախնդիրներին...
Աղբյուր` Panorama.am
12:47
ԳԹԿ ղեկավարն ամփոփեց քննությունները. Աբսուրդ է սա
Ընդունելության քննություններն ավարտված են։  Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի (ԳԹԿ) փոխտնօրեն Կարո Նասիբյանը լրագրողների հետ հանդիպմանն...
Աղբյուր` Panorama.am
12:42
ԲԴԽ նիստ կհրավիրվի Նախշուն Տավարացյանի լիազորությունների դադարեցման պահանջով
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ Գրիգոր Բեքմեզյանը, Հայկ Հովհաննիսյանը և Լիպարիտ Մելիքջանյանը հրավիրել են ԲԴԽ նիստ՝ ԲԴԽ անդամ Նախշուն...
Աղբյուր` Panorama.am
12:32
ՄԻՊ. Քաղաքացին կարող է իրեն պատկանող գույքն ու հողամասն օտարել առանց եկամտային հարկ վճարելու
2017-2018 թվականների ընթացքում Մարդու իրավունքների պաշտպանին բողոքներ են հասցեագրվել անձնական օգտագործման գույքն օտարելու դեպքում ֆիզիկական...
Աղբյուր` Panorama.am
12:23
Գեղարքունիքի մարզպետն ամաչում է, որ Բագրայանը Հայաստանի վարչապետն է եղել
Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը հրապարակավ արձագանքել է իր նկատմամաբ քրեական գործ հարուցելու անհրաժեշտության մասին հայտարարած ՀՀ նախկին...
Աղբյուր` Panorama.am
12:11
Վահագն Վարագյանը՝ ԿԳՆ պատասխանատուներին. Ֆիքսում եմ, որ արգելակներ չունեք՝ ոչ բարոյական, ոչ էլ իրավական:
ԵՊՀ Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի տնօրեն Վահագն Վարագյանը շարունակում է բարձրաձայնել իր նկատմամաբ իրականացվող ճնշումների ու...
Աղբյուր` Panorama.am
12:03
ՀՀ մարզերում ամենախոցելի իրավիճակում գտնվում են ամուսնալուծված կանայք
Քննարկվում է Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում կանանց հիմնախնդիրները
Աղբյուր` Panorama.am
11:56
Վենետիկյան սառնություն
Սովորաբար, անհետևանք չեն անցնում զգացմունքային պոռթկման ազդեցության տակ գործած չկշռադատված արարքները։ Օրինակ՝ Փաշինյան Նիկոլը դեռ բազում...
Աղբյուր` Panorama.am
11:42
Ֆեյսբուքում ծերացման վտանգը՝ ըստ Սամվել Մարտիրոսյանի
Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցում երեկվանից բազմաթիվ օգտատերեր FaceApp են փորձարկում, որի օգնությամբ ստանում են իրենց լուսանկարները ծեր տարիքում։ Այս...
Աղբյուր` Panorama.am
11:34
ՊԵԿ. հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված հեռախոսների ներմուծման դեպքեր
Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության և Բագրատաշենի մաքսային կետ-բաժնի աշխատակիցները մաքսային հսկողությունից...
Աղբյուր` Panorama.am
11:22
Ինքնաթիռն ընկել է բնակելի տան վրա
Չեչնիայում թեթև շարժիչով ինքնաթիռն ընկել է մասնավոր բնակելի շինության վրա: Այս մասին գրում է Gazeta-ն։ Հաղորդվում է, որ միջադեպը տեղի է...
Աղբյուր` Panorama.am
11:12
Երկիր, որն ունի իր Վատիկանը․ բելգիական հեռուստաընկերությունը՝ Հայաստանի մասին
Բելգիական RTBF հանրային հեռուստաընկերությունն իր ծրագրերից մեկում՝ «Carte postale de l’Arménie avec Guillaume»...
Աղբյուր` Panorama.am
11:02
Աբովյանում 34-ամյա տղամարդու սպանության դեպքը բացահայտվել է
ՔԿ Կոտայքի մարզային քննչական վարչության Աբովյանի քննչական բաժնում քննվող քրեական գործի շրջանակներում բացահայտվել է 34-ամյա տղամարդու...
Աղբյուր` Panorama.am
10:51
«Սանիթեք». Ոչ մեկի հետ չենք խոսում շանտաժի լեզվով
«Սանիթեք» ընկերությունը երբևէ չի հրաժարվել վճարել որևէ ենթակապալառուի, մատակարարի կամ աշխատակցի: Նման հայտարարություն է...
Աղբյուր` Panorama.am
10:42
ԵՄ-ն կասեցնում է Թուրքիայի հետ բարձր մակարդակի երկխոսությունը Կիպրոսի ճգնաժամի պատճառով
Եվրամիությունը դադարեցնում է Թուրքիայի հետ երկխոսությունն ամենաբարձր մակարդակով և մի շարք սահմանափակումներ է սահմանում Անկարայի հետ...
Աղբյուր` Panorama.am
10:36
Փաշինյան. Մայքլը ուզում էր պարզել՝ ես իրականության մեջ գոյություն ունե՞մ
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ֆեյսբուքյան իր էջում պատմել է ամերիկահայ ընտանիքի հետ հանդիպման մասին։ «Երեկ ընդունել էի ԱՄՆ-ում բնակվող...
Աղբյուր` Panorama.am
10:34
«Հրապարակ». Եթե վերադասավորություններ կլինեն մյուս թիմում, ենթադրվում է՝ դա կլինի կառավարող խմբակցությունում
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Որքանո՞վ եք հնարավոր համարում աշնանը պառլամենտի ներսում վերադասավորությունները՝  հարցրինք ԲՀԿ...
Աղբյուր` Panorama.am
10:31
«Ժողովուրդ». ԲԴԽ գիտնական անդամները ընդդեմ Նախշուն Տավարացյանի
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է․ «Երեկ ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհրդում նիստ է հրավիրվել, և ԲԴԽ գիտնական անդամներ Լիպարիտ...
Աղբյուր` Panorama.am
10:24
«Փաստ». Սամվել Բաբայանի թիվ մեկ թիրախն իրականում ոչ թե Արցախի, այլ ՀՀ իշխանություններն են
«Փաստ» թերթը գրում է. «Հուլիսի 14-ին Արցախի խորհրդարանում տեղի է ունեցել Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի և Հայաստանի...
Աղբյուր` Panorama.am
10:22
«Հրապարակ». «ՀՀ վերին էշելոններում գիտակցումը կա, որ Սյամոն ամբողջությամբ հակաօրինական դաշտում է գործում»
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «ԱԺ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը՝ Վլադիմիր Վարդանյանի գլխավորությամբ, շաբաթ-կիրակի Արցախում էր։...
Աղբյուր` Panorama.am
10:16
«Ժամանակ». Դավիթ Շահնարզարյանի այցը անմիջականորեն կապ ունի՞ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերի հետ
«Ժամանակ» թերթը գրում է. ««Ժամանակ»-ի տեղեկություններով՝ ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի, փոխվարչապետ Տիգրան...
Աղբյուր` Panorama.am
10:07
«Փաստ». ՀՀ գործող իշխանությունները կանգնած են լուրջ «դիլեմայի» առաջ
«Փաստ» թերթը գրում է. «Այն փաստը, որ ցանկացած իշխանության համար կարևորագույն բաղադրիչ է համարվում ճիշտ կադրային...
Աղբյուր` Panorama.am
10:02
«Ժողովուրդ». «Հրաժարական չեմ տալիս, քանի որ կիսատ թողած գործեր ունեմ»
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է․ «Դեռևս 2019 թվականի ապրիլի 18-ից շարունակվում են կասեցված մնալ Պետական վերահսկողական ծառայության...
Աղբյուր` Panorama.am
10:00
«Իրատես». Իշխանությունների արտաքին քաղաքականությունը ֆիասկո է գրանցում բոլոր ուղղություններով
«Իրատես» թերթը գրում է. «Իշխանությունների արտաքին քաղաքականությունը ֆիասկո է գրանցում բոլոր ուղղություններով, հատկապես...
Աղբյուր` Panorama.am
09:58
«Հրապարակ». Վահան Փափազյանի որդու հարսանիքի քավորը եղել է ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Օրեր առաջ Սուրբ Ղազար կղզում տեղի է ունեցել Վահան Փափազյանի (ԱԳ նախարար) որդու` Դավիթ Փափազյանի...
Աղբյուր` Panorama.am
09:49
Մեկ օր Մալաթիա-Սեբաստիայում ջուր չի լինի
«Վեոլիա Ջուր» ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և սպառողներին, որ պլանային աշխատանքներով պայմանավորված, ս.թ. հուլիսի...
Աղբյուր` Panorama.am
09:36
Ջեֆ Բեզոսը ներկայացել է նոր ընկերուհու հետ
Amazon ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Ջեֆ Բեզոսին նկատել են  Ուիմբլդոնի տղամարդկանց եզրափակչի խաղին նոր ընկերուհու՝ հեռուստահաղորդավար...
Աղբյուր` Panorama.am
09:25
Խաչատուրյան քույրերի փաստաբանը հայտնել է ցուցմունքները կեղծելու մասին
Խաչատուրյան քույրերից մեկի փաստաբանը հայտարարել է այն մասին, որ իրենց հոր սպանության գործով քույրերի ցուցմունքները հնարավոր է հարցաքննության...
Աղբյուր` Panorama.am
09:14
«Fitch Ratings» վարկանիշային գործակալությունը իջեցրել է Թուրքիայի վարկանիշը
Ամերիկյան «Fitch Ratings» վարկանիշային գործակալությունը նվազեցրել է Թուրքիայի վարկանիշը։ Այս մասին տեղեկանում ենք Էրմենիհաբերից։...
Աղբյուր` Panorama.am
09:02
Մատենադարանում ցուցադրվում են հայերեն հնատիպ գրքեր
Մատենադարանի հնատիպ գրքերի հավաքածուն ներառում է ավելի քան 90 անուն միօրինակ գրքեր, որոնք եզակի օրինակ են Հայաստանում:
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Կխնդրեի, որ մեր կլասիկ պատգամավորը մինչև լայվ մտնելը զանգեր մեզ. Ռևազյանը՝ Մարուքյանին
13:47 15/07/2019

Կխնդրեի, որ մեր կլասիկ պատգամավորը մինչև լայվ մտնելը զանգեր մեզ. Ռևազյանը՝ Մարուքյանին

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}