Տնտեսություն 13:17 16/12/2019 Հայաստան

Հարկային օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխությունները՝ 2020 թվականի հունվարի 1-ից

2020 թվականի հունվարի 1-ից  Հայաստանում ուժի մեջ կմտնեն հարկման համակարգի մի շարք փոփոխություններ։

Փոփոխությունների համաձայն, ԱԱՀ-ի շեմը 58.35 մլն․ դրամից բարձրացվել և վերականգնվել է մինչև 2019թ․ հունվարի 1-ը գործող՝ 115 մլն․ դրամի մակարդակում (այդ թվում՝ 2019թ․ համար)։ 
Ըստ ֆինանսների նախարարության տրամադրած տեղեկատվության, ինքնազբաղված անձանց և ընտանեկան ձեռնարկատիրության հարկման համակարգերի փոխարեն 2020թ․հունվարի 1-ից ներդրվում է միկրոձեռնարկատիրության հարկման արտոնյալ համակարգ՝ իրացման շրջանառության 24 մլն․ դրամ շեմով (2019թ․ համար գործող համակարգերի շեմերը համապատասխանաբար 9 մլն․ դրամի և 18 մլն․ դրամի փոխարեն նույնպես սահմանվել են 24 մլն․ դրամ):

Փոփոխություններ միկրոձեռնարկատիրական համակարգում

Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներն ազատվում են հիմնական հարկատեսակներից (բացառությամբ ակցիզային հարկի, բնապահպանական հարկի և ճանապարհային հարկի)։ Վարձու աշխատողի համար եկամտային հարկն էլ սահմանվում է ամսական 5 հազար դրամի չափով՝ անկախ աշխատավարձի մեծությունից:

Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներ չեն կարող լինել՝ մասնագիտական ծառայություններ մատուցողները (օրինակ՝ խորհրդատվական, իրավաբանական, հաշվապահական կամ թարգմանչական ծառայություն մատուցողները), Երևան քաղաքում առևտրով զբաղվողները, Երևան քաղաքից դուրս, սակայն առևտրի կենտրոններում, տոնավաճառներում առևտրով զբաղվողները, ավտոմեքենայի առևտրով զբաղվողները, էլեկտրոնային առևտրով զբաղվողները, Երևան քաղաքում հանրային սննդի կազմակերպմամբ զբաղվողները։

Միկրոձեռնարկատիրական համակարգի ի հայտ գալով հարկատեսակների շարքից վերացվում է արտոնագրային հարկը: Այսպիսով, 2020 թ․ հունվարի 1-ից, արտոնագրային հարկի հետ կապված օրենսգրքի բոլոր դրույթները կկորցնեն ուժը:

Եկամտային հարկ

Եկամտային հարկը աստիճանաբար նվազեցվելու է։

2020 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանը կանցնի եկամտի հարկման համահարթ համակարգի. 2020թ․ հունվարի 1-ից եկամտահարկը կկազմի  23 տոկոս, 2021թ․հունվարի 1-ից՝ 22 տոկոս, 2022թ․հունվարի 1-ից՝ 21 տոկոս, 2023թ․ հունվարի 1-ից՝ 20 տոկոս:

2020 թ․ հուլիսի 1-ից էլ կփոխվի սոցիալական ապահովագրության վճարը հաշվարկելու առավելագույն շեմը։ Մասնավորապես, նախատեսվում է սոցիալական վճարի դրույքաչափի վերականգնում 2.5 տոկոսից նախկինում կիրառվող 5 տոկոսի մակարդակում՝ 2021թ․ հունվարի 1-ից՝ 3.5 տոկոս, 2022թ․հունվարի 1-ից՝ 4.5 տոկոս, 2023թ․հունվարի 1-ից՝ 5 տոկոս:

Բացի այդ, շահութահարկի դրույքաչափը 20 տոկոսից նվազեցվել է 18 տոկոս, ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների և օտարերկրյա քաղաքացիների՝ հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող շահաբաժինների հարկման դրույքաչափը 10 տոկոսից նվազեցվել է 5 տոկոս,
միջազգային լավագույն փորձին համահունչ՝ ակցիզային հարկի տոկոսային դրույքաչափերը վերացվել են և ներդրվել են միայն հաստատուն դրույքաչափեր։

Ակցիզային հարկ

Փոփոխությունների համաձայն, բարձրացվել են էթիլային սպիրտի, օղու (բացառու-թյամբ պտուղներից և հատապտուղներից պատրաստված օղու), գարեջրի և IQOS տեխնոլոգիայով ծխախոտի արտադրանքի մասով ակցիզային հարկի դրույքաչա-փերը,սահմանվել է, որ ակցիզային հարկի հաստատուն դրույքաչափերը տարեկան 3 տոկոսով բարձրանալու են։
Շուրջ 20 տոկոսով բարձրացվելու են վիճակախաղերի և շահումով խաղերի կազմակերպման համար վճարվող պետական տուրքի դրույքաչափերը, ֆինանսավարկային հատվածում գործող կազմակերպությունների (բանկեր, վարկային կազմակերպություններ, ապահովագրական ընկերություններ, գրավատներ, արտարժույթի փոխանակման կետեր) կողմից վճարվող պետական տուրքի դրույքաչափերը։

Հանրային սննդի կազմակերպման գործունեության համար սահմանված հարկային բեռն էլ  պահպանվել է 2018թ․ երկրորդ կիսամյակի համար սահմանված մակարդակում (2019-2020թթ․ համար սահմանված հարկային բեռի բարձրացումները չեղարկվել են), հանրային սննդի կազմակերպմանը զուգահեռ այլ գործունեությամբ զբաղվելու դեպքում այլ գործունեությունից ստացվող եկամուտները շրջանառության հարկի 20 տոկոս դրույքաչափով հարկելու՝ գործող կարգավորման հետ կապված խնդիրը լուծվել է:

Բացի այդ, ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանք արտադրող կամ ներմուծող տնտեսավարող սուբյեկտներին հնարավորություն է ընձեռվել գործել ինչպես միկրոձեռնարկատիրության, այնպես էլ շրջանառության հարկի համակարգերում:

Ճանապարհային  հարկ

2018 թվականի հուլիսի 1-ից սկսած՝ ավտոմեքենաների առք ու վաճառքով զբաղվող ֆիզիկական անձանց համար սահմանվել է խելամիտ հարկային բեռ (վաճառքի գնի 1 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս, քան յուրաքանչյուր ձիաուժի հաշվով 150 դրամ)։ Միևնույն ժամանակ, սահմանվել է, որ եթե ավտոմեքենան վաճառվում է ձեռքբերումից 365 օր հետո, ապա հարկային պարտավորություն չի առաջանում։

Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված բեռնատար ավտոմեքենայի մասով սահմանված ճանապարհային հարկն էլ վերացվել է, միջազգային բեռնափոխադրման ծառայություն մատուցողների կողմից արտերկրում կատարվող ծախսերի փաստա-թղթորման նկատմամբ պահանջների սահմանման իրավասությունը վերապահվել է Կառավարությանը։

Պետական տուրք

Արտոնագրային հարկի համակարգի վերացմամբ պայմանավորված՝ գործունեության հետևյալ տեսակները տեղափոխվել են պետական տուրքի համակարգ՝ ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով կամ թեթև մարդատար ավտոմեքենաներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում, մետաղադրամով կամ թղթադրամով շահագործվող ինքնաշխատ արքավորումների միջոցով սննդի առևտրի կամ խաղերի (բացառությամբ շահումով խաղերի) կազմակերպում։

Փոփոխությունների համաձայն, 2020 թվականի հունվարի 1-ից տոտալիզատորի (այդ թվում՝ ինտերնետ տոտալիզատորի), իսկ 2021 թվականի հունվարի 1-ից՝ շահումով խաղերի (այդ թվում՝ ինտերնետ շահումով խաղերի) կազմակերպման գործունեության հարկումը տեղափոխվելու է շահութահարկ համակարգ, Կառավարությանն իրավասություն է վերապահվել պահանջներ սահմանել վիճակախաղերի տոմսերի հաշվառման համակարգի նկատմամբ։

2020 թվականի հունվարի 1-ից ոսկու շուկայում գործունեություն իրականացնողների հարկումն իրականացվելու է ընդհանուր սահմանված կանոններով։ Միաժամանակ, ֆիզիկական անձանցից ձեռք բերվող ոսկու և թանկարժեք քարերի դիմաց վճարվող եկամուտներն ազատվելու են եկամտային հարկի 10 տոկոս դրույքաչափով հարկումից։

Այլ փոփոխություններ

Օրենքով սահմանված՝ ԱԱՀ-ից ազատմամբ ներմուծվող ապրանքների ցանկում ներառված ապրանքներն առանց ԱԱՀ-ի վճարման ներմուծելու հնարավորությունը պահպանվել է միայն ԱԱՀ վճարողների համար, քանի որ այլ հարկ վճարողների նկատմամբ այս արտոնության կիրառությունը տնտեսագիտական հիմնավորում չունի և բացի այդ, հանգեցնում է գործունեության անհավասար պայմանների ձևավորման։

Բացի այդ,  ֆիզիկական անձանց միջև իրականացվող՝ անշարժ գույքի առք ու վաճառքի գործարքներն ազատվել են եկամտային հարկով հարկումից, 2020թ․ հունվարի 1-ից անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից հողամաս ձեռք բերելու գործարքների մասով հողամաս ձեռք բերող հարկային գործակալներն ազատվելու են 10 տոկոս դրույքաչափով եկամտային հարկ հաշվարկելու և վճարելու պարտավորությունից, ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց՝ արտերկրից ստացվող կենսաթոշակներն ազատվել են Հայաստանի Հանրապետությունում եկամտային հարկով հարկումից։

Ներդրվել են կարգավորումներ, որոնք անմաքս առևտրի խանութի կազմակերպչին կխթանեն անմաքս առևտրի խանութում վաճառքի նպատակով ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ (օրինակ՝ գինի, մրգային օղիներ և այլն) ձեռք բերել նաև փոքր արտադրողներից։
Կատարելագործվել է հարկման նպատակով հարկ վճարողներին փոխկապակցված համարելու և այդ հիմքով ԱԱՀ վճարող դարձնելու համակարգը՝ սահմանելով, որ եթե հարկ վճարողը սահմանված կարգով բողոքարկում է հարկային մարմնի որոշումը, կարող է շարունակել համարվել շրջանառության հարկ վճարող, քանի դեռ դատարանի որոշմամբ չի հաստատվել հարկային մարմնի որոշումը։

Նշենք նաև, որ  անշարժ գույքի միասնական հարկի համակարգի ներդրման ժամկետը 2020թ․ հունվարի 1-ից հետաձգվել է 2021թ․ հունվարի 1-ը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ ընթացքում ներդրվելու է հարկման նպատակով անշարժ գույքի միավորների բազան դրանց շուկայական գներին մոտարկելու մեթոդաբանությունը և գոտիավորման նոր հաակարգը և, ըստ անհրաժեշտության, վերանայվելու են նաև անշարժ գույքի հարկով չհարկվող նվազագույն շեմը և դրույքաչափերը։Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

06:54
Արմեն Աշոտյան. Արտաքին քաղաքական մարտահրավերները շատանում են և պետք է լավագույնս չեզոքացվեն
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի վաղվա հանդիպմանը նախատեսվում է հրատապ կարգով քննարկել Արցախյան հակամարտությունը։ Նախաձեռնությունը մի շարք եվրոպական...
Աղբյուր` Panorama.am
06:49
Արցախի ՊՆ-ն հրապարակել է նահատակված ևս 26 զինվորների անունները
Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու ընթացքում նահատակված ևս 26 զինծառայողների...
Աղբյուր` Panorama.am
06:25
Ջավախքից 2 բեռնատարով մթերք են ուղարկել դիրքեր
Ջավախցիներին թույլատրվեց Վրաստան-Հայաստան սահմանի Բավրա անցակետից հումանիտար օգնություն ուղարկել ՀՀ: Բավրայից Երևան արդեն շարժվում է...
Աղբյուր` Panorama.am
23:03
Այս փուլում զինադադարի հնարավորություններ չենք տեսնում. Արցախի նախագահ
«Նման վարքագիծ ունեցող իշխանության հետ որևէ երկխոսություն հնարավոր չէ։ Եվ Թուրքիայի լկտիությունը ամեն օր տեսնում ենք, մենք մարտնչում ենք...
Աղբյուր` Panorama.am
22:31
Դիրքային առումով շատ բան չի փոխվել առաջնագծում. Արցախի նախագահ
«Դիրքային առումով շատ բան չի փոխվել առաջնագծում»,- լրագրողների հետ հանդպիմանն ասաց Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ...
Աղբյուր` Panorama.am
22:29
Արցախում հակառակորդի կրակից վիրավորված հղի կինն արու զավակ է ծնել, անունը՝ Մոնթե
Արցախում թշնամու հարձակման ժամանակ վիրավորված հղի կինն արու զավակ է  լույս աշխարհ բերել, նրան Մոնթե են կոչել։ Այս մասին հայտնում է Առաջին...
Աղբյուր` Panorama.am
22:07
Հակառակորդի խոցված ԱԹՍ-ը՝ Հադրութում
Հայկական կողմը Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Սպիտակաշեն գյուղում հակառակորդի խոցված ԱԹՍ-ի լուսանկարներ է հրապարակել։...
Աղբյուր` Panorama.am
22:05
ԵԺԿ. Անհապաղ կոնկրետ քայլեր պետք է ձեռնարկել ռազմական գործողությունները դադարեցնելու համար
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության Քաղաքական համաժողովի այսօրվա նիստի արդյունքում ԵԺԿ-ն հրապարակել է պաշտոնական հաղորդագրություն, որում...
Աղբյուր` Panorama.am
22:04
ՊԲ-ն կասեցրել է թշնամու գրոհը և ի վիճակի է տեղափոխել թշնամու տարածք. Արցախի ԱԺ նախագահ
«Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված մարտական գործողությունները Արցախի դեմ ոչ թե Ադրբեջանի ժողովրդի պատերազմն է, այլ Ադրբեջանի նախագահ ...
Աղբյուր` Panorama.am
21:22
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը վաղն արտակարգ նիստ կանցկացնի Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը նախատեսում է վաղը Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի արտակարգ քննարկում անցկացնել՝ փակ խորհրդակցությունների...
Աղբյուր` Panorama.am
21:15
Արցախի ԱԺ նախագահ. Հայաստանի ԱԺ-ում պետք է քննարկվի Արցախի Հանրապետության ճանաչման հարցը
«Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած պատերազմն Արցախի դեմ պետք է ահազանգ լինի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների համար»,-լրագրողների հետ...
Աղբյուր` Panorama.am
21:11
Թշնամին սկսել է նոր գործողություն Արաքսի հովտի հատվածում և Մատաղիս-Թալիշ հատվածներում. Հովհաննիսյան
Հակառակորդը սկսել է լայնամասշտաբ հարձակողական նոր գործողություն Արաքսի հովտի հատվածում և Մատաղիս-Թալիշ հատվածներում։ Այս մասին գրառում է կատարել...
Աղբյուր` Panorama.am
21:09
Մնացականյանն իր մտահոգությունն է հայտնել Ադրբեջանին Թուրքիայի անվերապահ աջակցության վերաբերյալ
Սեպտեմբերի 28-ին ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունում ընդունել է Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին, միջազգային կառույցների և կազմակերպությունների ղեկավարներին
Աղբյուր` Panorama.am
21:05
ՊԲ 46 զինծառայողներ հետմահու պարգևատրվել են «Մարտական ծառայություն» մեդալով
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ստորագրել է հրամանագրեր՝ սույն թվականի սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի սանձազերծած լայնածավալ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:53
ՌԴ-ում ՀՀ դեսպանը հումանիտար միջանցքի անհրաժեշտության մասին չի խոսել
ՌԴ-ում ՀՀ դեսպան Վարդան Տողանյանը «Ռիա Նովոստիի» հետ զրույցում հերքել է լուրերը, թե Հայաստանը մշակում է Լեռնային Ղարաբաղի...
Աղբյուր` Panorama.am
20:37
Ստանիսլավ Զասը՝ հրադադարի ռեժիմը անհապաղ վերականգնելու անհրաժեշտության մասին
ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 27-ին զինված հակամարտության վերսկսման առնչությամբ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:26
«Մենք ենք, մեր սահմանները. բոլորս Արցախի համար» դրամահավաք–արշավի շրջանակներում այս պահի դրությամբ հավաքագրվել է ավելի քան 1մլն 400 հազար ԱՄՆ դոլար
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի «Մենք ենք, մեր սահմանները. բոլորս Արցախի համար» դրամահավաք–արշավի շրջանակներում...
Աղբյուր` Panorama.am
20:19
Հայկական բանակը այս պահի դրությամբ ունի 58 զոհ․ Արծրուն Հովհաննիսյան
Հայկական բանակը այս պահի դրությամբ ունի 58 զինծառայողի զոհ․ այս մասին գրառում է կատարել Արծրուն Հովհաննիսյանը։ Հիշեցնենք՝  սեպտեմբերի...
Աղբյուր` Panorama.am
20:17
Լրջագույն մտահոգություն է առաջացնում տեղեկատվությունն այն մասին, որ Թուրքիան վարձկաններ է հավաքագրում. ԱՀ ԱԳՆ
Սեպտեմբերի 27-ից շարունակվող Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական հարձակումն Արցախի Հանրապետության դեմ ուղեկցվում է զինված հակամարտությունների ժամանակ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:13
Թշնամին ունի 400 -ից ավել անվերադարձ կորուստ.ՊԲ հարմանատարի տեղակալ Արթուր Սարգսյան
«17:00-ի դրությամբ հակառակորդի կորուստներն են՝ 36 ԱԹՍ, 47 զրահատեխնիկա, 400 -ից ավել անվերադարձ կորուստ անձնակազմի մոտ»,-...
Աղբյուր` Panorama.am
20:09
Որևէ վիրավոր չի մնում առանց բուժօգնության. Թորոսյան
«Որևէ վիրավոր չի մնում առանց բուժօգնության»,-այս մասին ըստ առողջապահության նախարարության տարածած հաղորդագրության ասել է նախարար...
Աղբյուր` Panorama.am
20:00
Ովքեր են ենթակա սեպտեմբերի 27-ին հայտարարված զորահավաքային զորակոչի
ՀՔԱՎ-ը իրազեկման նպատակով տեղեկատվություն է պատրաստել այն մասին, թե ովքեր են ենթակա սեպտեմբերի 27-ին հայտարարված զորահավաքային զորակոչի․...
Աղբյուր` Panorama.am
19:53
Թշնամին ամենուրեք տապալվում է մեր ոտքերի տակ.Արայիկ Հարությունյան
Հազարավոր կամավորականներ արդեն համալրել են Պաշտպանության բանակի շարքերը: Չնայած պաշտոնապես զորահավաք եմ հայտարարել, բայց հաճախ նրանք ավելի շուտ...
Աղբյուր` Panorama.am
19:47
Պտտվում են բազմաթիվ կեղծ հաշվեհամարներ, մեր բոլոր հայրենակիցներին խնդրում եմ զգոն լինել. Գերմանիայում ՀՀ դեսպան
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աշոտ Սմբատյանը ուղերձ է հղել. «Սիրելի՛...
Աղբյուր` Panorama.am
19:34
ՌԴ Պետդուման կոչ է անում Լեռնային Ղարաբաղում դադարեցնել կրակը
ՌԴ Պետդումայի ստորին պալատի պատգամավորները մտահոգություն են հայտնել  Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրավիճակի կտրուկ...
Աղբյուր` Panorama.am
19:27
Ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորված հղի կնոջ ու երեխայի կյանքին վտանգ չի սպառնում
Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը սեպտեմբերի 28-ին այցելել է Ստեփանակերտի բժշկական հաստատություններում...
Աղբյուր` Panorama.am
19:24
Անմեղ մարդկանց արյուն է հեղվում, թիրախ է դարձել նաև խաղաղ բնակչությունը. Վրաստանի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր
Կրկին Ղարաբաղի ողջ սահմանին պատերազմական գործողություններ են։ Ադրբեջանը այս անգամ Թուրքիայի աջակցությամբ կռվի է ելել հերոսական արցախցիների հետ`...
Աղբյուր` Panorama.am
19:20
ԵԽԽՎ-ն պատրաստ է նպաստել Մինսկի խմբի ձևաչափով խաղաղ բանակցությունների համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծմանը․ հայտարարություն
«Մենք չափազանց մտահոգված ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողությունների բռնկմամբ և դրանց սրմամբ, ինչը ռիսկի տակ է դնում...
Աղբյուր` Panorama.am
19:09
Խնդրում եմ, համաձայնեցրեք ձեր գործողությունները.Վարազդատ Կարապետյան
Այսօր կառավարությունը ստեղծել է հրատապ խնդիրները համակարգելու մեխանիզմ։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է  «Իմ քայլը»...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

ՍԴ նախագահի թեկնածուի հետ կկիսվեմ իմ փորձով. Հրայր Թովմասյան
11:07 24/09/2020

ՍԴ նախագահի թեկնածուի հետ կկիսվեմ իմ փորձով. Հրայր Թովմասյան

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}