Տնտեսություն 13:17 16/12/2019 Հայաստան

Հարկային օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխությունները՝ 2020 թվականի հունվարի 1-ից

2020 թվականի հունվարի 1-ից  Հայաստանում ուժի մեջ կմտնեն հարկման համակարգի մի շարք փոփոխություններ։

Փոփոխությունների համաձայն, ԱԱՀ-ի շեմը 58.35 մլն․ դրամից բարձրացվել և վերականգնվել է մինչև 2019թ․ հունվարի 1-ը գործող՝ 115 մլն․ դրամի մակարդակում (այդ թվում՝ 2019թ․ համար)։ 
Ըստ ֆինանսների նախարարության տրամադրած տեղեկատվության, ինքնազբաղված անձանց և ընտանեկան ձեռնարկատիրության հարկման համակարգերի փոխարեն 2020թ․հունվարի 1-ից ներդրվում է միկրոձեռնարկատիրության հարկման արտոնյալ համակարգ՝ իրացման շրջանառության 24 մլն․ դրամ շեմով (2019թ․ համար գործող համակարգերի շեմերը համապատասխանաբար 9 մլն․ դրամի և 18 մլն․ դրամի փոխարեն նույնպես սահմանվել են 24 մլն․ դրամ):

Փոփոխություններ միկրոձեռնարկատիրական համակարգում

Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներն ազատվում են հիմնական հարկատեսակներից (բացառությամբ ակցիզային հարկի, բնապահպանական հարկի և ճանապարհային հարկի)։ Վարձու աշխատողի համար եկամտային հարկն էլ սահմանվում է ամսական 5 հազար դրամի չափով՝ անկախ աշխատավարձի մեծությունից:

Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներ չեն կարող լինել՝ մասնագիտական ծառայություններ մատուցողները (օրինակ՝ խորհրդատվական, իրավաբանական, հաշվապահական կամ թարգմանչական ծառայություն մատուցողները), Երևան քաղաքում առևտրով զբաղվողները, Երևան քաղաքից դուրս, սակայն առևտրի կենտրոններում, տոնավաճառներում առևտրով զբաղվողները, ավտոմեքենայի առևտրով զբաղվողները, էլեկտրոնային առևտրով զբաղվողները, Երևան քաղաքում հանրային սննդի կազմակերպմամբ զբաղվողները։

Միկրոձեռնարկատիրական համակարգի ի հայտ գալով հարկատեսակների շարքից վերացվում է արտոնագրային հարկը: Այսպիսով, 2020 թ․ հունվարի 1-ից, արտոնագրային հարկի հետ կապված օրենսգրքի բոլոր դրույթները կկորցնեն ուժը:

Եկամտային հարկ

Եկամտային հարկը աստիճանաբար նվազեցվելու է։

2020 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանը կանցնի եկամտի հարկման համահարթ համակարգի. 2020թ․ հունվարի 1-ից եկամտահարկը կկազմի  23 տոկոս, 2021թ․հունվարի 1-ից՝ 22 տոկոս, 2022թ․հունվարի 1-ից՝ 21 տոկոս, 2023թ․ հունվարի 1-ից՝ 20 տոկոս:

2020 թ․ հուլիսի 1-ից էլ կփոխվի սոցիալական ապահովագրության վճարը հաշվարկելու առավելագույն շեմը։ Մասնավորապես, նախատեսվում է սոցիալական վճարի դրույքաչափի վերականգնում 2.5 տոկոսից նախկինում կիրառվող 5 տոկոսի մակարդակում՝ 2021թ․ հունվարի 1-ից՝ 3.5 տոկոս, 2022թ․հունվարի 1-ից՝ 4.5 տոկոս, 2023թ․հունվարի 1-ից՝ 5 տոկոս:

Բացի այդ, շահութահարկի դրույքաչափը 20 տոկոսից նվազեցվել է 18 տոկոս, ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների և օտարերկրյա քաղաքացիների՝ հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող շահաբաժինների հարկման դրույքաչափը 10 տոկոսից նվազեցվել է 5 տոկոս,
միջազգային լավագույն փորձին համահունչ՝ ակցիզային հարկի տոկոսային դրույքաչափերը վերացվել են և ներդրվել են միայն հաստատուն դրույքաչափեր։

Ակցիզային հարկ

Փոփոխությունների համաձայն, բարձրացվել են էթիլային սպիրտի, օղու (բացառու-թյամբ պտուղներից և հատապտուղներից պատրաստված օղու), գարեջրի և IQOS տեխնոլոգիայով ծխախոտի արտադրանքի մասով ակցիզային հարկի դրույքաչա-փերը,սահմանվել է, որ ակցիզային հարկի հաստատուն դրույքաչափերը տարեկան 3 տոկոսով բարձրանալու են։
Շուրջ 20 տոկոսով բարձրացվելու են վիճակախաղերի և շահումով խաղերի կազմակերպման համար վճարվող պետական տուրքի դրույքաչափերը, ֆինանսավարկային հատվածում գործող կազմակերպությունների (բանկեր, վարկային կազմակերպություններ, ապահովագրական ընկերություններ, գրավատներ, արտարժույթի փոխանակման կետեր) կողմից վճարվող պետական տուրքի դրույքաչափերը։

Հանրային սննդի կազմակերպման գործունեության համար սահմանված հարկային բեռն էլ  պահպանվել է 2018թ․ երկրորդ կիսամյակի համար սահմանված մակարդակում (2019-2020թթ․ համար սահմանված հարկային բեռի բարձրացումները չեղարկվել են), հանրային սննդի կազմակերպմանը զուգահեռ այլ գործունեությամբ զբաղվելու դեպքում այլ գործունեությունից ստացվող եկամուտները շրջանառության հարկի 20 տոկոս դրույքաչափով հարկելու՝ գործող կարգավորման հետ կապված խնդիրը լուծվել է:

Բացի այդ, ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանք արտադրող կամ ներմուծող տնտեսավարող սուբյեկտներին հնարավորություն է ընձեռվել գործել ինչպես միկրոձեռնարկատիրության, այնպես էլ շրջանառության հարկի համակարգերում:

Ճանապարհային  հարկ

2018 թվականի հուլիսի 1-ից սկսած՝ ավտոմեքենաների առք ու վաճառքով զբաղվող ֆիզիկական անձանց համար սահմանվել է խելամիտ հարկային բեռ (վաճառքի գնի 1 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս, քան յուրաքանչյուր ձիաուժի հաշվով 150 դրամ)։ Միևնույն ժամանակ, սահմանվել է, որ եթե ավտոմեքենան վաճառվում է ձեռքբերումից 365 օր հետո, ապա հարկային պարտավորություն չի առաջանում։

Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված բեռնատար ավտոմեքենայի մասով սահմանված ճանապարհային հարկն էլ վերացվել է, միջազգային բեռնափոխադրման ծառայություն մատուցողների կողմից արտերկրում կատարվող ծախսերի փաստա-թղթորման նկատմամբ պահանջների սահմանման իրավասությունը վերապահվել է Կառավարությանը։

Պետական տուրք

Արտոնագրային հարկի համակարգի վերացմամբ պայմանավորված՝ գործունեության հետևյալ տեսակները տեղափոխվել են պետական տուրքի համակարգ՝ ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով կամ թեթև մարդատար ավտոմեքենաներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում, մետաղադրամով կամ թղթադրամով շահագործվող ինքնաշխատ արքավորումների միջոցով սննդի առևտրի կամ խաղերի (բացառությամբ շահումով խաղերի) կազմակերպում։

Փոփոխությունների համաձայն, 2020 թվականի հունվարի 1-ից տոտալիզատորի (այդ թվում՝ ինտերնետ տոտալիզատորի), իսկ 2021 թվականի հունվարի 1-ից՝ շահումով խաղերի (այդ թվում՝ ինտերնետ շահումով խաղերի) կազմակերպման գործունեության հարկումը տեղափոխվելու է շահութահարկ համակարգ, Կառավարությանն իրավասություն է վերապահվել պահանջներ սահմանել վիճակախաղերի տոմսերի հաշվառման համակարգի նկատմամբ։

2020 թվականի հունվարի 1-ից ոսկու շուկայում գործունեություն իրականացնողների հարկումն իրականացվելու է ընդհանուր սահմանված կանոններով։ Միաժամանակ, ֆիզիկական անձանցից ձեռք բերվող ոսկու և թանկարժեք քարերի դիմաց վճարվող եկամուտներն ազատվելու են եկամտային հարկի 10 տոկոս դրույքաչափով հարկումից։

Այլ փոփոխություններ

Օրենքով սահմանված՝ ԱԱՀ-ից ազատմամբ ներմուծվող ապրանքների ցանկում ներառված ապրանքներն առանց ԱԱՀ-ի վճարման ներմուծելու հնարավորությունը պահպանվել է միայն ԱԱՀ վճարողների համար, քանի որ այլ հարկ վճարողների նկատմամբ այս արտոնության կիրառությունը տնտեսագիտական հիմնավորում չունի և բացի այդ, հանգեցնում է գործունեության անհավասար պայմանների ձևավորման։

Բացի այդ,  ֆիզիկական անձանց միջև իրականացվող՝ անշարժ գույքի առք ու վաճառքի գործարքներն ազատվել են եկամտային հարկով հարկումից, 2020թ․ հունվարի 1-ից անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից հողամաս ձեռք բերելու գործարքների մասով հողամաս ձեռք բերող հարկային գործակալներն ազատվելու են 10 տոկոս դրույքաչափով եկամտային հարկ հաշվարկելու և վճարելու պարտավորությունից, ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց՝ արտերկրից ստացվող կենսաթոշակներն ազատվել են Հայաստանի Հանրապետությունում եկամտային հարկով հարկումից։

Ներդրվել են կարգավորումներ, որոնք անմաքս առևտրի խանութի կազմակերպչին կխթանեն անմաքս առևտրի խանութում վաճառքի նպատակով ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ (օրինակ՝ գինի, մրգային օղիներ և այլն) ձեռք բերել նաև փոքր արտադրողներից։
Կատարելագործվել է հարկման նպատակով հարկ վճարողներին փոխկապակցված համարելու և այդ հիմքով ԱԱՀ վճարող դարձնելու համակարգը՝ սահմանելով, որ եթե հարկ վճարողը սահմանված կարգով բողոքարկում է հարկային մարմնի որոշումը, կարող է շարունակել համարվել շրջանառության հարկ վճարող, քանի դեռ դատարանի որոշմամբ չի հաստատվել հարկային մարմնի որոշումը։

Նշենք նաև, որ  անշարժ գույքի միասնական հարկի համակարգի ներդրման ժամկետը 2020թ․ հունվարի 1-ից հետաձգվել է 2021թ․ հունվարի 1-ը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ ընթացքում ներդրվելու է հարկման նպատակով անշարժ գույքի միավորների բազան դրանց շուկայական գներին մոտարկելու մեթոդաբանությունը և գոտիավորման նոր հաակարգը և, ըստ անհրաժեշտության, վերանայվելու են նաև անշարժ գույքի հարկով չհարկվող նվազագույն շեմը և դրույքաչափերը։Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

20:38
Moderna-ն ստորագրել է համաձայնագիր իսպանական ընկերության հետ
Հայազգի գործարար Նուբար Աֆեյանի Moderna Inc ընկերությունը ստորագրել է համաձայնագիր    իսպանական Laboratorios Farmacéuticos Rovi...
Աղբյուր` Panorama.am
20:22
Վրաստանը բաց է 18 երկրի համար
Վրաստանի կառավարությունը շարունակում է հրապարակել այն երկրների ցանկը, որոնց համար Վրաստանն արդեն բաց  է: Այս մասին գրում է aliq.ge-ն: ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:14
Հակոբ Սիմիդյանը և Դենիս Ջորկաեֆը նշանակվել են ՀՖՖ նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի խորհրդականներ
Հակոբ Սիմիդյանը և Դենիս Ջորկաեֆը նշանակվել են ՀՖՖ նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի խորհրդականներ, տեղեկացնում է ՀՖՖ-ն:  ԱԺ պատգամավոր,...
Աղբյուր` Panorama.am
20:07
Մենք բոլորս պետք է հիվանդանանք ու լավանանք, չկա ուրիշ մեթոդ. Արմեն Գրիգորյան
«Մինչև հիմա ոչ մի ճիշտ քայլ չեմ գտել իրենց արածներում»,- ANN լրատվականի հետ զրույցում անդրադառնալով կորոնավիրուսով պայմանավորված...
Աղբյուր` Panorama.am
20:00
Թուրքիայի նախագահական. Երկրում սոցցանցերը չեն փակվի, սակայն կսահմանվեն կարգավորումներ
Թուրքիայի նախագահականի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալընը անդրադարձել է սոցցանցերի գործունեությունը վերահսկելու համար մեջլիսում նոր օրենք ընդունելու...
Աղբյուր` Panorama.am
19:52
«Պատկերը սարսափելի էր». Ինչպես ռուսները հաղթեցին թուրքերին Հայաստանում
1915-ի հուլիսի 9-ին Արևմտյան Հայաստանում սկսվեց ռուսական զորքերի Ալաշկերտի օպերացիան: Ասվում է «Գազետա ռու»-ի հրապարակած ծավալուն...
Աղբյուր` Panorama.am
19:44
Հրաչյա Թաշչյանը՝ վարչապետի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետ
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Հրաչյա Թաշչյանը նշանակվել է վարչապետի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետ՝ 3 տարի ժամկետով։ Այս մասին...
Աղբյուր` Panorama.am
19:37
Սեուլի քաղաքապետ Պակ Վոն Սունին մահացած են գտել
Հարավային Կորեայի իշխանությունները հայտնաբերել են կորած համարվող Սեուլի քաղաքապետ Պակ Վոն Սունի դին: ՏԱՍՍ-ի փոխանցմամբ, այդ մասին հինգշաբթի օրը...
Աղբյուր` Panorama.am
19:31
ՌԴ-ն և Չինաստանը ՄԱԿ-ում վետո են դրել Թուրքիայով Սիրիա հումանիտար օգնություն ուղարկելու բանաձևի վրա
Ռուսաստան և Չինաստանը ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում վետո են դրել Սիրիայի վերաբերյալ Գերմանիայի ու Բելգիայի բանաձևի վրա։ Այդ բանաձևով առաջարկվում...
Աղբյուր` Panorama.am
19:25
ՄԻՊ-ը ռեստորանային ոլորտի հետ կապված գրություններ է հասեցագրել Պարետատուն
Ռեստորանների և սրճարանների չգործելու հետևանքով տուժում են նաև մի շարք այլ ոլորտներ. Մարդու իրավունքների պաշտպանը ռեստորանային ոլորտի հետ կապված...
Աղբյուր` Panorama.am
19:19
Հայտնաբերվել է օրինախախտման 3089 դեպք. ոստիկանություն
ՀՀ ոստիկանության արտաքին ծառայության ստորաբաժանումների արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը շարունակվում է հանրապետության ողջ տարածքում։ Այս մասին...
Աղբյուր` Panorama.am
19:12
ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ
ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը պաշտպանական համակարգում բարձր տեխնոլոգիական լուծումների ստեղծման, դրանց արդյունավետ կիրառման, ինչպես նաև...
Աղբյուր` Panorama.am
19:06
Փոխվարչապետն ընդունել է Հայաստանում իր առաքելությունն ավարտող Բելառուսի դեսպանին
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանում Բելառուսի արտակարգ և լիազոր դեսպան Իգոր Նազարուկին, ով ավարտում է իր դիվանագիտական...
Աղբյուր` Panorama.am
19:00
Վաղն Էրեբունիի մի քանի փողոցներում ջուր չի լինի
«Վեոլիա Ջուր» ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և սպառողներին, որ վթարային աշխատանքներով պայմանավորված, հուլիսի 10-ին...
Աղբյուր` Panorama.am
18:54
Հույս ունենք՝ առաջիկայում մեր երկիրն էլ ավելի հետաքրքրիր կդառնա ձեր երկրի բիզնեսի համար. վարչապետ
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Հայաստանում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտակարգ և լիազոր դեսպան Մուհամմադ Իսա Ալ Զաաբին, ով ավարտում է...
Աղբյուր` Panorama.am
18:49
ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանն ազատ է արձակվել
Վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշմամբ ազատ է արձակվել ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանը: Այս մասին Ֆեյսբուքի իր էջում գրել է...
Աղբյուր` Panorama.am
18:45
Փրկարարները վերսկսել են քաղաքացու որոնողական աշխատանքները
Ժամը 17։06-ին քաղաքացու որոնողական աշխատանքներին ներգրավվել են ԱԻՆ ՓԾ Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ խումբը և...
Աղբյուր` Panorama.am
18:41
Կայացել է Դավիթ Տոնոյանի և դեսպան Թիան Էրլունի հանդիպումը
Հուլիսի 9-ին ՀՀ ՊՆ վարչական համալիրում, երկկողմ համաձայնությամբ, բացօթյա ձևաչափով, կայացել է ՀՀ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի և ՀՀ-ում...
Աղբյուր` Panorama.am
18:36
Ալեքսանդր Ազարյանին կրկին բարեվարքության կոչ ենք անում.ՀՔԾ
Դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանին կոչ ենք անում ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության և  նրա ղեկավարին վերաբերող կարծիք հնչեցնելիս դրսևորել առավելագույն...
Աղբյուր` Panorama.am
18:30
Դադարեցվել է 4304 կազմակերպության գործունեություն
Պարետի կողմից սահմանված նորմերի խախտման դեպքերով՝ հուլիսի 8-ի դրությամբ կայացվել է 4304 կազմակերպության գործունեության դադարեցման որոշում: Այս...
Աղբյուր` Panorama.am
18:24
Հրաժեշտ տվեք Ձեր պատրանքներին, եթե նույնիսկ այն ցավոտ է. Արման Սաղաթելյան
«Քառյակ մեդիան»-ի հիմնադիր, ԱԺ նախկին պատգամավոր Արման Սաղաթելյանը «ֆեսյուք»-ի իր էջում անդրադարձել է արևմտյան...
Աղբյուր` Panorama.am
18:17
Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարականը
Մեկնարկում է Հայոց եկեղեցու և Հայ ազգային արժեքների պահպանման նախաձեռնությունը։
Աղբյուր` Panorama.am
18:10
Շուշիի կենտրոնում հողատարածքների տրամադրումը պետք է ժամանակավորապես դադարեցվի
Արցախի Հանրապետության Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հուլիսի 9-ին ընդունել է Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Էրիկ Հարությունյանին: Արցախի...
Աղբյուր` Panorama.am
18:04
Վրաստանում հուլիսի 13-ից բաց տարածքում կացկացվեն մշակութային միջոցառումներ
Վրաստանում հուլիսի 13-ից բաց տարածքում թույլատրելի կլինի մշակութային միջոցառումների անցկացումը: 1tv.ge-ի հաղորդմամբ, այս մասին հայտարարել է...
Աղբյուր` Panorama.am
17:58
ԱԱՏՄ. Խախտումները կտրուկ նվազել են
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի թեժ գծով քաղաքացիներից ստացվող զանգերի թվաքանակը հուլիսի առաջին շաբաթում կտրուկ նվազել է, հունիսի...
Աղբյուր` Panorama.am
17:52
Դատարանը չդադարեցրեց Արա Բաբլոյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը
«Դատարանը համարձակություն չունեցավ իրականացնել իրական արդարադատություն»։
Աղբյուր` Panorama.am
17:46
Դեպի Իրան տանող ճանապարհը փակ է
Մ2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-հայ-իրանական սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 363+700 հատվածում կողաշրջվել է բեռնատար մեքենա։ ՏԿԵ...
Աղբյուր` Panorama.am
17:40
Թուրքիայում պայթյունի հետևանքով զինծառայողներ են մահացել
Թուրքիայի հյուսիս-արևմտյան Սաքարիա նահանգում բեռնատարի պայթյունի հետևանքով երեք զինծառայող է մահացել, վեցը վիրավորվել են, փոխանցում է...
Աղբյուր` Panorama.am
17:29
Թուրք լրագրող․ «Որոշումն ընդունված է․ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը կվերածվի մզկիթի»
Թուրքիայի բարձրագույն վարչական դատարանը Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մզկիթի վերածելու որոշում է կայացրել։ Այս մասին Twitter-ում տեղեկացրել է թուրք...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Փաշինյան. Ես քաղաքացիներին որևէ բանի մեջ չեմ մեղադրում, նրանք զոհ են
18:44 13/06/2020

Փաշինյան. Ես քաղաքացիներին որևէ բանի մեջ չեմ մեղադրում, նրանք զոհ են

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}