ԱՅԼՄԱՄՈՒԼ 11:06 24/03/2020 Հայաստան

Էլինար Վարդանյան. «Ար­տա­կարգ դրու­թ­յան պայ­ման­նե­րում այլ երկր­նե­րում չենք տես­նի ա­զատ խոս­քի այս­պի­սի սա­հ­մա­նա­փա­կում»

Ե­րեկ Աժ-ն վա­վե­րաց­րեց մի օ­րենք, ո­րով պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան են են­թարկ­վե­լու այն ան­ձինք, ո­րոնք կխախ­տեն մե­կու­սաց­ման և ինք­նա­մե­կու­սաց­ման պա­հանջ­նե­րը։ Պա­տի­ժը բա­վա­կան խիստ է՝ ընդ­հուպ 5 տար­վա ա­զա­տազր­կում։ Ի­րա­վա­բան­նե­րը միան­շա­նակ չեն գնա­հա­տում այս օ­րեն­քը և դրա­նում խն­դիր­ներ են տես­նում։ ԱԺ նախ­կին պատ­գա­մա­վոր, ի­րա­վա­բան Է­ԼԻ­ՆԱՐ ՎԱՐ­ԴԱ­ՆՅԱ­ՆԻՆ ան­հան­գս­տաց­նում է օ­րեն­քում առ­կա ա­նո­րո­շու­թյու­նը։

«Իրատես»-ի հարցազրույցը.

«Ի­րա­վա­կան ա­ռու­մով ցան­կա­ցած օ­րեն­քում, իսկ այս դեպ­քում` կոնկ­րետ քրեա­կան օ­րենս­գր­քում, նոր­մե­րը պետք է լի­նեն ո­րո­շա­կի,- ա­սաց տի­կին Վար­դա­նյա­նը։- Մինչ­դեռ նա­խագ­ծի ձևա­կեր­պում­նե­րը տա­րըն­թեր­ցում­նե­րի տե­ղիք են տա­լիս, ին­չը կա­մա­յա­կա­նու­թյուն­նե­րի պատ­ճառ կա­րող է դառ­նալ։ Այս­պի­սի ա­նո­րոշ ձևա­կեր­պում­նե­րով ան­թույ­լատ­րե­լի է մարդ­կանց հա­մար պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն սահ­մա­նել, այն էլ ա­զա­տազ­րկ­ման ե­րեք տա­րի ժամ­կետ նա­խա­տե­սող շե­մով։ Մյուս կող­մից՝ ար­տա­կարգ դրու­թյան ռե­ժի­մի պայ­ման­նե­րում մե­կու­սաց­ման և ինք­նա­մե­կու­սաց­ման պա­հանջ­նե­րի խախտ­ման հա­մար քրեա­կան պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան սահ­մա­նում մի­ջազ­գա­յին պրակ­տի­կա­յում գրե­թե չի հան­դի­պում։ Ի տար­բե­րու­թյուն մի­ջազ­գա­յին կար­գա­վո­րում­նե­րի, ո­րոնք հա­մա­կար­գա­յին խն­դիր­նե­րի լու­ծում­ներ են նա­խա­տե­սում, մենք փոր­ձում ենք հատ­վա­ծա­կան լու­ծում­ներ տալ, ինչն ա­վե­լի շատ խն­դիր­ներ է ա­ռա­ջաց­նե­լու հատ­կա­պես ի­րա­վա­կի­րառ պրակ­տի­կա­յում։

Հարց-Ար­տա­կարգ դրու­թյան պայ­ման­նե­րում խիստ սահ­մա­նա­փա­կում­ներ կան ԶԼՄ-նե­րի հան­դեպ։ Ին­չո՞վ է պայ­մա­նա­վոր­ված ա­զատ խոս­քի հան­դեպ այս զգու­շա­վո­րու­թյու­նը։
Պատասխան--Ինձ հա­մար պարզ չէ, թե ԶԼՄ-նե­րի, թե ֆի­զի­կա­կան ան­ձանց ա­զատ խոս­քի ար­տա­հայտ­ման ա­զա­տու­թյան սահ­մա­նա­փա­կումն ինչ­քա­նով է անհ­րա­ժեշտ հա­մա­ճա­րա­կի կան­խար­գել­ման, հա­մա­ճա­րա­կա­յին ի­րադ­րու­թյան պայ­ման­նե­րում բնակ­չու­թյան ա­ռող­ջու­թյան պահ­պան­ման հա­մար, ա­ռա­վել ևս, որ առ­կա են ա­վե­լի հրա­տապ լու­ծում պա­հան­ջող մի շարք խն­դիր­ներ։ Նույն ար­տա­կարգ դրու­թյան պայ­ման­նե­րում այլ եր­կր­նե­րում չենք տես­նի ա­զատ խոս­քի այս­պի­սի սահ­մա­նա­փա­կում։ Շատ դժ­վար է ո­րո­շել, թե ինչ չա­փա­նիշ­նե­րի հի­ման վրա են տա­րած­վող տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը ո­րա­կում որ­պես խու­ճա­պա­յին ի­րադ­րու­թյուն ստեղ­ծե­լու վտանգ պա­րու­նա­կող։ Այս հար­ցում հս­տա­կու­թյան բա­ցա­կա­յու­թյու­նը հար­վա­ծի տակ է դնում ժո­ղովր­դա­վար և ի­րա­վա­կան պե­տու­թյան բարձ­րա­գույն ար­ժեք­նե­րից մե­կը՝ մար­դու հիմ­նա­րար ի­րա­վունք­նե­րից խոս­քի ա­զա­տու­թյու­նը:

Հարց--Այ­սօր խու­ճապ տա­րա­ծե­լու ան­վան տակ հե­ռաց­վում են հոդ­ված­ներ, ան­գամ ֆեյս­բու­քյան գրա­ռում­ներ։ Սա­կայն իշ­խա­նու­թյան ո­րոշ հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ Ձեզ մոտ ա­վե­լի շատ խու­ճապ չե՞ն ա­ռա­ջաց­նում։
Պատասխան-Նախ` ինչ­պես են ո­րո­շում, թե որ գրա­ռումն է խու­ճապ տա­րա­ծում, ո­րը՝ ոչ։ Կա­մա­յա­կա­նու­թյան սկզ­բուն­քով խու­ճա­պի դեմ պայ­քա­րը, ԶԼՄ-նե­րի, ինչ­պես նաև սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րում քա­ղա­քա­ցի­նե­րի գրա­ռում­նե­րը հե­ռաց­նե­լը ա­վե­լի մեծ խու­ճա­պի հիմք կա­րող են դառ­նալ։ Մարդ­կանց մեջ օ­բյեկ­տի­վո­րեն կա­րող է հարց ծա­գել. ար­դյոք այդ կերպ նրան­ցից չե՞ն փոր­ձում թաքց­նել կարևոր տե­ղե­կատ­վու­թյուն։ Իսկ իշ­խա­նու­թյան ա­ռան­ձին հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ իս­կա­պես կա­րող են խու­ճա­պի ա­վե­լի լուրջ ա­ռիթ դառ­նալ։ Հա­մե­նայն դեպս այդ­պի­սի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րի ար­դեն իսկ ա­կա­նա­տես ենք ե­ղել»։
 Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

11:48
Պենտագոնը ռազմական հուղարկավորության խմբերն ուղարկել է Նյու Յորք. Գազետա.ռու
ԱՄՆ իշխանությունները Պենտագոնից խնդրել են ռազմական հուղարկավորության խմբերը տեղափոխել Նյու Յորք, որտեղ վերջին օրերի ընթացքում գրեթե 2 հազար մարդ...
Աղբյուր` Panorama.am
11:38
Կապան-Նորաշենիկ ավտոճանապարհին վթարի հետևանքով կա տուժած
Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ապրիլի 3-ին, ժամը 20:40-ին ահազանգ է ստացվել, որ Կապան-Նորաշենիկ ավտոճանապարհին տեղի է ունեցել ՃՏՊ:...
Աղբյուր` Panorama.am
11:29
Արցախի ոստիկանությունում ընտրախախտումների վերաբերյալ 9 հաղորդում է ստացվել
Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունում մարտի 31-ին անցկացված համապետական ընտրությունների ընտրախախտումների վերաբերյալ 9 հաղորդում է ստացվել։...
Աղբյուր` Panorama.am
11:20
Կառուցվելու է Իսակով ու Արշակունյաց պողոտաներն իրար կապող ճանապարհ
«Շատ կոնկրետ քայլեր են արվելու Մետրոպոլիտենի նոր կայարանի հետ։ Բացի այդ, որպես Երևանի համար քաղաքաշինական ու տրանսպորտային շատ կարևոր...
Աղբյուր` Panorama.am
11:09
04.04.2020. Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված 770 դեպք կա
ԱՆ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի՝ քիչ առաջ հրապարակած տվյալների համաձայն, Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը...
Աղբյուր` Panorama.am
11:06
Ապրիլի 6-ին Մոսկվա-Երևան չարտերային թռիչք կիրականացվի
Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը տեղեկացնում է, որ  ՌԴ կառավարության կողմից «Ռեդ Վինգս» ավիանկերությունը ձեռք է բերել...
Աղբյուր` Panorama.am
11:00
Ռուսաստանում հարուցվել է կորոնավիրուսի մասին կեղծ լուրեր տարածելու վերաբերյալ առաջին քրեական գործը. ՏԱՍՍ
Սանկտ Պետերբուրգում առաջին քրեական գործն է հարուցվել Ռուսաստանի Դաշնության Քրեական օրենսգրքի 207.1-րդ հոդվածով («Միտումնավոր կեղծ...
Աղբյուր` Panorama.am
10:50
Վանաձորի քաղաքապետ. Ունենք հաստատված վարակակիրներ
Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը տեղեկացրել է. «Վանաձորում ևս ունենք արդեն հաստատված վարակակիրներ (նախկինում մեկուսացված...
Աղբյուր` Panorama.am
10:42
Ռուսլան Բաղդասարյան. Բժիշկներին շնորհակալություն հայտնող Մարությանը, քանի՞ բժշկի է հանդիպել այս օրերին
«Թող նայի Մոսկվայի քաղաքապետի գործունեությունն այս օրերին: Մայրաքաղաքի քաղաքապետը նա է, մերը` քաղաքապետի տնազ է»
Աղբյուր` Panorama.am
10:35
Աշխարհում կորոնավիրուսից զոհերի թիվը գերազանցել է 58 հազարը. Ինտերֆաքս
Շաբաթ օրը 08:00-ի դրությամբ, աշխարհում կորոնավիրուսով վարակված է եղել 1,094,099 մարդ, մահացել է 58,756 մարդ, վերականգնվել՝ մոտ 225 հազար մարդ:...
Աղբյուր` Panorama.am
10:23
Հայկ Մարությանը՝ Նաիրա Զոհրաբյանին. Առնվազն տականքություն է
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը երեկ ֆեյսբուքյան եթերում էր՝ ասաց, տարօրինակ հայտարարություններ են եղել իր որտեղ լինելու մասին։ ...
Աղբյուր` Panorama.am
10:11
Կորոնավիրուսը Նյու Յորքում գրեթե երկու հազար մարդու կյանք է խլել. Ինտերֆաքս
«Նյու Յորքում մահվան դեպքերի թիվը մոտենում է 2 հազարի»,-Ինտերֆաքս-ի տեղեկացմամբ, այդ մասին գրված է քաղաքապետարանի կայքում:...
Աղբյուր` Panorama.am
10:00
Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Ղազարոսի հարության հիշատակության օրը
Այսօր Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Ղազարոսի հարության հիշատակության օրը։ Արարատյան թեմից տեղեկացնում են, որ  Մեծ Պահքի 41-րդ օրը...
Աղբյուր` Panorama.am
09:52
Չարենցավանում կորոնավիրուս հաստատվել է 81 բնակչի մոտ
Չարենցավան համայնքում այս պահին կա կորոնավիրուսի՝ պաշտոնապես հաստատված 81 դեպք: Այս մասին հայտնում են Կոտայքի մարզպետարանի տեղեկատվության և...
Աղբյուր` Panorama.am
09:46
Թրամփը հեռացնում է հետախուզության գեներալին, ով առանցքային դեր խաղաց իրեն իմպիչմենտի
«Ուրբաթ օրը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Կոնգրեսին տեղեկացրել է երկրի հետախուզական ծառայությունների գլխավոր տեսուչ Մայքլ Աթկինսոնին...
Աղբյուր` Panorama.am
09:31
ՄԱԿ-ի հանձնակատարը կոչ է արել ազատել ռիսկի խմբում գտնվող կալանավորներին համավարակի ֆոնին․ France24
ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Միշել Բաչելեթը կոչ է արել երկրների իշխանություններին դիտարկել կորոնավիրուսով վարակվելու բարձր...
Աղբյուր` Panorama.am
09:23
Ջերմուկում, Հրազդանում, Աշոցքում ձյուն է տեղում
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 4-ի ժամը 09:00-ից ՀՀ տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են:...
Աղբյուր` Panorama.am
09:11
Փետրվարի համեմատ մարտին սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.5% գնաճ
Հայաստանի Հանրապետության սպառողական շուկայում 12-ամսյա գնանկումը (2020թ. մարտը 2019թ. մարտի նկատմամբ) կազմել է 0.1%, իսկ նախորդ ամսվա նկատմամբ...
Աղբյուր` Panorama.am
09:00
Չինաստանը կօգնի աֆրիկյան երկրներին պայքարել կորոնավիրուսի տարածման դեմ. «ՏԱՍՍ»
Չինական կառավարությունը անհրաժեշտ օժանդակություն կտրամադրի աֆրիկյան երկրներին` նոր կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարում: Այս մասին ուրբաթ օրը...
Աղբյուր` Panorama.am
22:58
Թորոսյան. Ընդհանուր կունենանք մոտ 1400 մահճակալ
«Այս պահին Նորք» ինֆեկցիոն հիվանդանոցում կա մոտ 200 պացիենտ, ամեն պահի դուրս  գրումներ, ընդունումներ է տեղի ունենում,...
Աղբյուր` Panorama.am
20:57
ՄԻՊ. Շրջակա միջավայրի մասին տեղեկության տրամադրմանը վերաբերող օրինագիծը պարունակում է չհիմնավորված մերժման ռիսկեր
Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիտարկմամբ Շրջակա միջավայրի նախարարության մշակած տեղեկատվության ազատության ոլորտին վերաբերող օրինագիծը պարունակում...
Աղբյուր` Panorama.am
20:50
ՄԻՊ-ը Ռոբերտ Քոչարյանի խնդրով գրություն է հասցեագրել ՔԿՀ ղեկավարին
ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի բուժհաստատությունից քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու վերաբերյալ փաստաբանների բողոքի հիման վրա Մարդու...
Աղբյուր` Panorama.am
20:47
ԱԳՆ մամուլի խոսնակը մեկնաբանել է Ադրբեջանի կողմից տարածվող ապատեղեկատվությունը
ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խոսնակը մեկնաբանել է Ադրբեջանի կողմից տարածվող ապատեղեկատվությունը: Այս մասին տեղեկանում ենք ԱԳՆ պաշտոնական կայքից: ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:33
Ապրանքների գները թանկանում են, մեր համաքաղաքացիները հայտնվում են անելանելի վիճակում.Մելքումյան
Մարտի 29-ին «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունը հրապարակեց հրատապ 7 առաջարկություն, որոնք այս օրերին առաջնահերթ պետք է...
Աղբյուր` Panorama.am
20:27
Վրաստանը նոր կանոններ է սահմանել երկրի տարածքով բեռնատարների տեղաշարժի համար
Պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Վրաստանը հրապարակել է երկրի տարածքով բեռնատարների տեղաշարժի կանոնակարգման վերաբերյալ ուղեցույց:...
Աղբյուր` Panorama.am
20:22
«Առաջնագծում» բուժաշխատողներ են․ ինչպես չկրկնել Իսպանիայի փորձը
Աշխարհի փորձը ցույց տվեց, որ առաջնագծում կանգնած բուժանձնակազմը բավականին անպաշտպան է, և Հայաստանը որոշակի ժամանակ ուներ պատրաստվելու համար: Այս...
Աղբյուր` Panorama.am
20:15
Ասկերանի շրջանում ախտահանիչ աշխատանքները շարունակվում են
Ասկերանի շրջանում նոր կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելելու ուղղությամբ իրականացվող ախտահանիչ աշխատանքները շարունակվում են:Այս մասին տեղեկացնում...
Աղբյուր` Panorama.am
20:08
Քննարկվել են տարբեր գյուղմթերքների արտադրության խթանման հետագա քայլերը
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում շարունակվել են քննարկումները՝ կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած սոցիալ-տնտեսական...
Աղբյուր` Panorama.am
20:03
Պարետի որոշմամբ ԱԻՆ-ը մասնակցելու է բնակչության տեղաշարժի վերահսկմանը
ՀՀ պարետ, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի որոշման համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակչության տեղաշարժի սահմանափակումները վերահսկելու...
Աղբյուր` Panorama.am
19:56
Առայսօր Արցախում նոր կորոնավիրուսային վարակի դեպք չի գրանցվել
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ առայսօր հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսային վարակի (COVID-19) դեպք...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Հայրս ոչ մի առնչություն չունի «Մարտի 1»-ի զոհերի հետ. Լևոն Քոչարյան
15:50 29/02/2020

Հայրս ոչ մի առնչություն չունի «Մարտի 1»-ի զոհերի հետ. Լևոն Քոչարյան

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}