ԱՅԼՄԱՄՈՒԼ 11:06 24/03/2020 Հայաստան

Էլինար Վարդանյան. «Ար­տա­կարգ դրու­թ­յան պայ­ման­նե­րում այլ երկր­նե­րում չենք տես­նի ա­զատ խոս­քի այս­պի­սի սա­հ­մա­նա­փա­կում»

Ե­րեկ Աժ-ն վա­վե­րաց­րեց մի օ­րենք, ո­րով պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան են են­թարկ­վե­լու այն ան­ձինք, ո­րոնք կխախ­տեն մե­կու­սաց­ման և ինք­նա­մե­կու­սաց­ման պա­հանջ­նե­րը։ Պա­տի­ժը բա­վա­կան խիստ է՝ ընդ­հուպ 5 տար­վա ա­զա­տազր­կում։ Ի­րա­վա­բան­նե­րը միան­շա­նակ չեն գնա­հա­տում այս օ­րեն­քը և դրա­նում խն­դիր­ներ են տես­նում։ ԱԺ նախ­կին պատ­գա­մա­վոր, ի­րա­վա­բան Է­ԼԻ­ՆԱՐ ՎԱՐ­ԴԱ­ՆՅԱ­ՆԻՆ ան­հան­գս­տաց­նում է օ­րեն­քում առ­կա ա­նո­րո­շու­թյու­նը։

«Իրատես»-ի հարցազրույցը.

«Ի­րա­վա­կան ա­ռու­մով ցան­կա­ցած օ­րեն­քում, իսկ այս դեպ­քում` կոնկ­րետ քրեա­կան օ­րենս­գր­քում, նոր­մե­րը պետք է լի­նեն ո­րո­շա­կի,- ա­սաց տի­կին Վար­դա­նյա­նը։- Մինչ­դեռ նա­խագ­ծի ձևա­կեր­պում­նե­րը տա­րըն­թեր­ցում­նե­րի տե­ղիք են տա­լիս, ին­չը կա­մա­յա­կա­նու­թյուն­նե­րի պատ­ճառ կա­րող է դառ­նալ։ Այս­պի­սի ա­նո­րոշ ձևա­կեր­պում­նե­րով ան­թույ­լատ­րե­լի է մարդ­կանց հա­մար պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն սահ­մա­նել, այն էլ ա­զա­տազ­րկ­ման ե­րեք տա­րի ժամ­կետ նա­խա­տե­սող շե­մով։ Մյուս կող­մից՝ ար­տա­կարգ դրու­թյան ռե­ժի­մի պայ­ման­նե­րում մե­կու­սաց­ման և ինք­նա­մե­կու­սաց­ման պա­հանջ­նե­րի խախտ­ման հա­մար քրեա­կան պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան սահ­մա­նում մի­ջազ­գա­յին պրակ­տի­կա­յում գրե­թե չի հան­դի­պում։ Ի տար­բե­րու­թյուն մի­ջազ­գա­յին կար­գա­վո­րում­նե­րի, ո­րոնք հա­մա­կար­գա­յին խն­դիր­նե­րի լու­ծում­ներ են նա­խա­տե­սում, մենք փոր­ձում ենք հատ­վա­ծա­կան լու­ծում­ներ տալ, ինչն ա­վե­լի շատ խն­դիր­ներ է ա­ռա­ջաց­նե­լու հատ­կա­պես ի­րա­վա­կի­րառ պրակ­տի­կա­յում։

Հարց-Ար­տա­կարգ դրու­թյան պայ­ման­նե­րում խիստ սահ­մա­նա­փա­կում­ներ կան ԶԼՄ-նե­րի հան­դեպ։ Ին­չո՞վ է պայ­մա­նա­վոր­ված ա­զատ խոս­քի հան­դեպ այս զգու­շա­վո­րու­թյու­նը։
Պատասխան--Ինձ հա­մար պարզ չէ, թե ԶԼՄ-նե­րի, թե ֆի­զի­կա­կան ան­ձանց ա­զատ խոս­քի ար­տա­հայտ­ման ա­զա­տու­թյան սահ­մա­նա­փա­կումն ինչ­քա­նով է անհ­րա­ժեշտ հա­մա­ճա­րա­կի կան­խար­գել­ման, հա­մա­ճա­րա­կա­յին ի­րադ­րու­թյան պայ­ման­նե­րում բնակ­չու­թյան ա­ռող­ջու­թյան պահ­պան­ման հա­մար, ա­ռա­վել ևս, որ առ­կա են ա­վե­լի հրա­տապ լու­ծում պա­հան­ջող մի շարք խն­դիր­ներ։ Նույն ար­տա­կարգ դրու­թյան պայ­ման­նե­րում այլ եր­կր­նե­րում չենք տես­նի ա­զատ խոս­քի այս­պի­սի սահ­մա­նա­փա­կում։ Շատ դժ­վար է ո­րո­շել, թե ինչ չա­փա­նիշ­նե­րի հի­ման վրա են տա­րած­վող տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը ո­րա­կում որ­պես խու­ճա­պա­յին ի­րադ­րու­թյուն ստեղ­ծե­լու վտանգ պա­րու­նա­կող։ Այս հար­ցում հս­տա­կու­թյան բա­ցա­կա­յու­թյու­նը հար­վա­ծի տակ է դնում ժո­ղովր­դա­վար և ի­րա­վա­կան պե­տու­թյան բարձ­րա­գույն ար­ժեք­նե­րից մե­կը՝ մար­դու հիմ­նա­րար ի­րա­վունք­նե­րից խոս­քի ա­զա­տու­թյու­նը:

Հարց--Այ­սօր խու­ճապ տա­րա­ծե­լու ան­վան տակ հե­ռաց­վում են հոդ­ված­ներ, ան­գամ ֆեյս­բու­քյան գրա­ռում­ներ։ Սա­կայն իշ­խա­նու­թյան ո­րոշ հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ Ձեզ մոտ ա­վե­լի շատ խու­ճապ չե՞ն ա­ռա­ջաց­նում։
Պատասխան-Նախ` ինչ­պես են ո­րո­շում, թե որ գրա­ռումն է խու­ճապ տա­րա­ծում, ո­րը՝ ոչ։ Կա­մա­յա­կա­նու­թյան սկզ­բուն­քով խու­ճա­պի դեմ պայ­քա­րը, ԶԼՄ-նե­րի, ինչ­պես նաև սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րում քա­ղա­քա­ցի­նե­րի գրա­ռում­նե­րը հե­ռաց­նե­լը ա­վե­լի մեծ խու­ճա­պի հիմք կա­րող են դառ­նալ։ Մարդ­կանց մեջ օ­բյեկ­տի­վո­րեն կա­րող է հարց ծա­գել. ար­դյոք այդ կերպ նրան­ցից չե՞ն փոր­ձում թաքց­նել կարևոր տե­ղե­կատ­վու­թյուն։ Իսկ իշ­խա­նու­թյան ա­ռան­ձին հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ իս­կա­պես կա­րող են խու­ճա­պի ա­վե­լի լուրջ ա­ռիթ դառ­նալ։ Հա­մե­նայն դեպս այդ­պի­սի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րի ար­դեն իսկ ա­կա­նա­տես ենք ե­ղել»։
 Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

20:46
ԱԳՆ խոսնակ. Մեզ խորապես մտահոգել է Թուրքիայի իշխանությունների որոշումը
ԱԳ նախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանն արձագանքել է Թուրքիայի իշխանությունների՝  Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մզկիթի վերածելու որոշմանը։...
Աղբյուր` Panorama.am
20:00
Ինչո՞ւ Կառավարությունը ոչխար պահողի կողքին չէ
Մայիսի 15-ին գայլերի ոհմակը հոշոտեց Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի շրջանի Նորակերտ գյուղում բնակվող Մելքոնյանների ընտանիքին պատկանող 122 գլուխ...
Աղբյուր` Panorama.am
19:45
«Երկնագույն հոսք» գազատարը մայիս ամսից չի աշխատում
«Երկնագույն հոսք» գազատարը, որը Սև ծովով ձգվում է դեպի Թուրքիա, այս տարվա մայիսի կեսերից ի վեր չի աշխատում: Այս մասին հայտնել է...
Աղբյուր` Panorama.am
19:30
Իտալացին տուգանվել է 703 կմ / ժամ արագությամբ մեքենա վարելու համար
«Autoappassionati» պորտալը հայտնում է, որ Իտալիայի Անկոնա նահանգի բնակիչը տուգանվել է արագությունը գերազանցելու համար: Տեսախցիկն...
Աղբյուր` Panorama.am
19:15
Օրվա ընթացքում ԱՄՆ-ում հայտնաբերվել է վարակի 70 հազար նոր դեպք
Միացյալ Նահանգներում վերջին օրվա ընթացքում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով վարակման ավելի քան 70 հազար նոր դեպք, որը օրական հաստատված դեպքերի նոր...
Աղբյուր` Panorama.am
19:00
Ռուսաստանում սկսվել են առգրավել հայկական պետհամարանիշներով ավտոմեքենաները. «Զա ռուլյոմ» պարբերական
Ռուսներին պատկանող, բայց Հայաստանում գրանցված մեքենաների վրա դրված արգելքը վերաբերում էր 2017-ից 2020 թվականներին ձեռք բերված 200 հազար...
Աղբյուր` Panorama.am
18:52
«ՀԱԵ-ի`պատմական կարգավիճակն արտահայտող ձևակերպման բացակայությունն ինքնին հակասահմանադրական լռություն է»
 «Հանրային իրավունքի զարգացման եւ իրավական փորձաքննությունների բյուրո» հասարակական կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել...
Աղբյուր` Panorama.am
18:45
Փարիզը ափսոսում է Սուրբ Սոֆիայի կարգավիճակի փոփոխության համար
Ֆրանսիան ափսոսում է Ստամբուլի Սուրբ Սոֆիա տաճարի կարգավիճակը փոխելու Թուրքիայի որոշման համար: ՏԱՍՍ-ի փոխանցմամբ, այս մասին ասված է շաբաթ օրը...
Աղբյուր` Panorama.am
18:30
Փարիզի Ռոդենի թանգարանը կվաճառի քանդակագործի աշխատանքների պատճենները
Փարիզում գտնվող Ռոդենի թանգարանը միջոց է գտել կարանտինի ընթացքում վատացած ֆինանսական վիճակը բարելավելու համար: Ինքնաֆինանսավորվող թանգարանը հենց...
Աղբյուր` Panorama.am
18:22
Արզնի-Շամիրամ ջրանցքն ընկած քաղաքացու որոնողական աշխատանքները շարունակվում են
Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն Հուլիսի 11-ին, ժամը 09։33-ին ահազանգ է ստացվել, որ Աղձք գյուղի  Արզնի-Շամիրամ ջրանցքը քաղաքացի է...
Աղբյուր` Panorama.am
18:15
«Ռուսաստանի կոմունիստներ»-ը զբոսաշրջիկներին հորդորել են չմեկնել Թուրքիա
«Ռուսաստանի կոմունիստները» կարծում են, որ ռուսաստանցիները պետք է հրաժարվեն Թուրքիա կատարվող ուղևորություններից, այն բանից հետո, երբ...
Աղբյուր` Panorama.am
18:07
Դավիթ Տոնոյանն ընդունել է «Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա» հիմնադրամի տնօրենին
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հուլիսի 11-ին ընդունել է «Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա» հիմնադրամի տնօրեն, Նոտր...
Աղբյուր` Panorama.am
18:00
Հացի արտադրությունը նվազել է
Հայաստանում հացի արտադրության ծավալները նվազել են։ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեից տեղեկանում ենք, որ այս տարվա հունվար-մայիսին հանրապետությունում...
Աղբյուր` Panorama.am
17:50
Բուլղարիայի նախագահը կառավարությանը և գլխավոր դատախազին կոչ է արել հրաժարական տալ
Շաբաթ օրը Բուլղարիայի նախագահ Ռումեն Ռադևը ուղերձ է հղել ժողովրդին, որում կոչ է արել կառավարությանը և երկրի գլխավոր դատախազին հրաժարական տալ:...
Աղբյուր` Panorama.am
17:39
Երկուշաբթի օրը Երևանի բազմաթիվ հասցեներում հոսանքազրկումներ են սպասվում
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ընկերությունը տեղեկացնում է, որ հուլիսի 13-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով...
Աղբյուր` Panorama.am
17:26
Թրամփը ներում է շնորհել «Ռուսական գործ»-ով անցնող Սթոունին
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է կատարողական հրամանագիր, որը մեղմում է «Ռուսաստանի գործ»-ով անցնող նախկին խորհրդական Ռոջեր...
Աղբյուր` Panorama.am
17:12
Բելառուսի և Հայաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը նվազել է
Ընթացիկ տարվա հունվար–մարտին Բելառուսի և Հայաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը կազմել է 25,4 մլն ԱՄՆ դոլլար, նախորդ տարվա նույն...
Աղբյուր` Panorama.am
17:00
Դիահերձարանի տարածքը՝ աղբի մեջ
Համացանցում տարածվել են «Թոքաբանության ազգային կենտրոնի» տարածքում գտնվող դիահերձարանի շենքի հարակից տարածքի լուսանկարներ, որոնցով...
Աղբյուր` Panorama.am
16:50
Ստուգումներով հայտնաբերվել է օրինախախտման 3118 դեպք
Ոստիկանության արտաքին ծառայության ստորաբաժանումների արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը շարունակվում է հանրապետության ողջ տարածքում։...
Աղբյուր` Panorama.am
16:39
ՀԱՀ-ում պատանդներ վերցնելիս եկեղեցում զոհվել է 5 մարդ
Առնվազն հինգ մարդ մահացել է հարավաֆրիկյան Յոհանեսբուրգ քաղաքից արևմուտք գտնվող եկեղեցում պատանդ վերցնելու գործողության ժամանակ: Հարավային...
Աղբյուր` Panorama.am
16:28
Բացահայտվել է Արագածի փողոցում կատարված դանակահարության դեպքը
Հիվանդանոցից հուլիսի 9-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ բուժօգնության է տեղափոխվել դանակահարված 45-ամյա մի տղամարդ։...
Աղբյուր` Panorama.am
16:17
Եգիպտոսում ծովում 11 մարդ է խեղդվել
Հյուսիսային Եգիպտոսում՝ Միջերկրական ծովի՝ Ալեքսանդրիայի ափերին 11 մարդ է խեղդվել։ Այս մասին գրում է The Washington Post-ը։ Այս ափերը...
Աղբյուր` Panorama.am
16:06
Արտակարգ իրավիճակի ժամկետը երկարաձգվել է մինչև օգոստոսի 12-ը
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հուլիսի 11-ին ստորագրել է hրամանագիր, որի համաձայն՝ Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականի...
Աղբյուր` Panorama.am
16:00
Առաջիկայում մի քանի չվերթներ կիրականացվեն Մոսկվայից ու Մինսկից
Հուլիսի 11֊ին կիրականացվի Երևան֊Մոսկվա-Երևան չվերթը Aircompany Armenia ավիաընկերության կողմից (մեկնում 17։55, ժամանում 23։55)։ Այս մասին...
Աղբյուր` Panorama.am
15:48
Ստեփանակերտի նոր ենթակայանը շահագործման կհանձնվի
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր այցելել է «Արցախէներգո» ՓԲԸ կողմից կառուցվող Ստեփանակերտի նոր՝ 110/35/10...
Աղբյուր` Panorama.am
15:36
Քահանան՝ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարության մասին. Դատարկաբանություն է
Տեր Տիգրան քահանա Բադիրյանն արձագանքել է Պետրոս Ղազարյանին Արայիկ Հարությունյանի տված հարցազրույցին։ Քահանան գրում է. «ԿԳՍՄ...
Աղբյուր` Panorama.am
15:25
Եթե թալանչիները հեռացել են, ո՞վ է թալանելու հիմա.Էդմոն Մարուքյան
«Գյուղացիները հստակ պնդում են` որքան էլ ժամանակին թալանել են, էլի ինչ-որ բան հասել է նրանց և նրանք ավելի շատ բերք են ստացել, քան այս տարի...
Աղբյուր` Panorama.am
15:19
Փաստաբան. Էդուարդ Աղաջանյանը հայց է ներկայացրել 168.am-ի դեմ
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը «զրպարտություն համարվող տեղեկատվությունը հերքելու և բարոյական վնասի...
Աղբյուր` Panorama.am
15:10
Ջերմաստիճանը նախ կնվազի, ապա՝ կբարձրանա
Հանրապետության տարածքում հուլիսի 11-ի ցերեկը, 13-ին շրջանների զգալի մասում, 12-ին և 14-16-ն առանձին շրջաններում գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Փաշինյան. Ես քաղաքացիներին որևէ բանի մեջ չեմ մեղադրում, նրանք զոհ են
18:44 13/06/2020

Փաշինյան. Ես քաղաքացիներին որևէ բանի մեջ չեմ մեղադրում, նրանք զոհ են

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}