14:12 26/09/2016 Հայաստան

Հայաստանում երեխաների 36 տոկոսը խոցելի է, թեև աղքատ չէ

Հայաստանում երեխաների գրեթե մեկ երրորդը թե՛ աղքատ է, թե´ ունի բազմակի համընկնող խոցելիություն/կարիքավորություն: Այս մասին է վկայում  ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության՝  Հայաստանում առաջին ազգային բազմակի և համընկնող խոցելիության վերլուծության արդյունքները:

«Մանկական աղքատությունը Հայաստանում» բազմակի և համընկնող խոցելիության ազգային վերլուծությունը կովկասյան տարածաշրջանում իր տեսակի մեջ առաջինն է: Այն վեր է հանում մանկական աղքատության ամբողջական պատկերը համադրելով աղքատության դրամային և ոչ դրամային կողմերը: Հետազոտությունը հիմնված է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի «Ինոչենտի» հետազոտությունների գրասենյակի (Ֆլորենցիա, Իտալիա) նորարարական մեթոդաբանության վրա և դիտարկում է խոցելիության ինը չափում (սնուցում, վաղ մանկական տարիքի կրթություն և խնամք, կրթություն, ժամանց, սոցիալական փոխհարաբերություններ, հագուստ, տեղեկատվություն, նյութական/կոմունալ պայմաններ, կացարանային պայմաններ), ինչպես նաև երեք տարիքային խմբեր՝ 0-5, 6-14, 15-17:

«Մանկական աղքատությունն ավելին է, քան պարզապես դրամական կարիքը. այն բազմաչափ է: Երեխաների համար աղքատ լինել կարող է նշանակել զրկված լինել կյանքի համար վճռորոշ պայմաններից, ինչպիսիք են սնուցումը, կրթությունը, ժամանցն ու կացարանային պայմանները: Այս զրկանքներն ավելին են, քան պարզապես դրամական կարիքները, որոնք ազդում են երեխայի ոչ միայն ներկա կյանքի, այլև՝ հետագայում իրենց ամբողջական ներուժը զարգացնելու կարողության վրա»,-վերլուծության շնորհանդեսին ասաց Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ Տանյա Ռադոչայը՝ հավելելով, որ խոսքը գնում է երեխաների զրկվածության մասին, ինչից են զրկված երեխաները, ովքեր ապրում են աղքատ ընտանիքում, հասարակությունում, այն հասարակությունում, որը գերակայություններ չի տալիս երեխաների կարիքներին: 

Նա ընդգծեց, որ ունենալով նման վերլուծություն, հետազոտություն, տեղեկատվություն, որն ասում է՝ ինչ պետք է արվի, ինչ կարող են անել, մեկ նոր պարտականություն է իրենց համար:

«Սա պետք է լինի այն գործընթացի մեկնարկը, որը պետք է սկսենք՝ ջատագովենք այն քաղաքականությունը, որը կնպաստի երեխաների աղքատության, զրկվածության խնդիրների կարգավորմանը»,- ասաց  Տանյա Ռադոչայը:

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի (ՅՈՒՆԻՍԵՖ)  հայաստանյան գրասենյակի երեխաների իրավունքների մոնիթորինգի և գնահատման բաժնի ղեկավար Լուսինե Երեմյանի խոսքով,  իրենց նպատակներից է նման վերլուծության և մեթոդաբանության միջոցով նկատել բազմաչափ աղքատության մեջ գտնող երեխաներին, հայտնաբերել, նպաստել այդ երեխաներ թվի կրճատմանն ուղղված արդյունավետ քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը:

Ըստ վերլուծությունը կազմողների, վերլուծությունը կարևոր տվյալներ է հաղորդում ոչ միայն սոցիալական քաղաքականության մշակման համար՝ երաշխավորելու, որպեսզի երեխաները պաշտպանված լինեն ռիսկերից, այլև՝ ընդլայնելու այն ծառայությունների հասանելիությունը, որոնց կարիքը երեխաներն ունեն: Անկախ օգտագործվող մեթոդաբանությունից, վիճակագրությունը նաև հուշում է, որ երեխաներն ավելի քան որևէ տարիքային խումբ, ենթակա են աղքատության ռիսկին: Մանկական աղքատությունը վերացնելը մարտահրավեր է շատ երկրների համար, և առանցքային խնդիրներից է:

Ըստ վերլուծության, Հայաստանում երեխաների 64 տոկոսը խոցելի է աղքատության 2 և ավելի չափելի դրսևորման ուղղությամբ:
Ըստ առկա տվյալների, նման խոցելիությունը հասնում է 82 տոկոսի գյուղական բնակավայրերում, մինչդեռ քաղաքային բնակավայրերում այն կազմում է 53 տոկոս: Ազգային մակարդակում  երեխաների միայն 12 տոկոսն է, որ չի կրում աղքատության տարբեր դրսևորումների ազդեցությունը: Սա վերաբերում է գյուղական բնակավայրերում ապրող երեխաների 3 տոկոսին, քաղաքային բնակավայրերում ապրող երեխաների 18 տոկոսին: Նման երեխաները միաժամանակ խոցելի են աղքատության միջինում 3 չափման ուղղությամբ:

Երեխաների մեծ մասը խոցելի է կոմունալ ծառայությունների, բնակարանայի պայմանների և ժամանցային հնարավորությունների տեսանկյունից:
Կոմունալ ծառայություններն այստեղ սահմանվում են որպես վատ ջրամատակարարման և ջեռուցման համակցություն, իսկ բնակարանային պայմանները՝ որպես բնակելի տարածքի գերբնակեցում և բնակարանային խնդիրների առկայություն: Ժամանցը չափվում է ժամանցի պարագաների և խաղալու տարածքի համակցությամբ: Կոմունալ ծառայությունների առումով տարբերությունը շատ սուր է գյուղական և քաղաքային բնակավայրերի միջև. գյուղական բնակավայրերում երեխաների 87 տոկոսը զրկված է որոշ ծառայություններից, քանի որ անբավարար է թե ջրամատակարարման, թե ջեռուցման հասանելիությունը:
Երկրորդ կարևոր տարբերությունը վերաբերում է տեղեկատվությանը. գյուղական բնակավայրերում ապրող երեխաների 57 տոկոսի համար տեղեկատվությունը հասանելի չէ, մինչդեռ քաղաքային բնակավայրերում ապրող երեխաների միայն մեկ երրորդն է գտնվում նույն իրավիճակում:
Քաղաքականությունները պետք է հիմված լինեն ենթակառուցվածքների տեսանկյունից քաղաք/գյուղ տարբերությունների հաղթահարմանը և ուժեղացնեն սոցիալական պաշտապնության համակարգը գյուղական տարածքներում՝ դրական ազդեցություն ունենալով ՏՏ ընդհանուր կենսամակարդակի վրա:


Երեք երեխայից գրեթե մեկը թե աղքատ է, թե խոցելի:
Երեխաների 28 տոկոսը խոցելի է (աղքատության 2 կամ ավելի չափելի դրսևորմամբ) և ապրում է դրամական տեսանկյունից աղքատ տնային տնտեսությունում: Այս երեխաներն ամենախոցելին են, և, հետևաբար, առաջնահերթ ուշադրության պետք է արժանանան սոցիալական քաղաքականության տեսանկյունից: Երեխա ունեցող ընտանիքների սոցիալական պաշտպանությունը պետք է ընդլայնվի՝ ավելի շատ երեխաներ ընդգրկելու համար՝ զուգակցելով նպատակային ոլորտային միջամտությունների հետ:
Միաժամանակ,  երեխաների 36 տոկոսը խոցելի է, սակայն չի ապրում աղքատ տնային տնտեսություններում: Այս երեխաների խոցելիությունը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է ուղղակի միջամտություն, որպեսզի նրանք դուրս չմնան ուշադրությունից՝ միայն դրամական աղքատության խնդիրները լուծող քաղաքականությունների կիրառման արդյունքում:

Ավելի ցածր տարիքի երեխաների շրջանում հիմնականում նկատվում է սնունդի գծով խոցելիություն:
0-5 տարեկան երեխաների գրեթե մեկ երրորդը խոցելի են սննդի առումով, իսկ 3-5 տարեկան երեխաների 23 տոկոսը խոցելի է վաղ մանկության տարիքի կրթության առումով: Տարիքային այս խմբի համար խոցելիության ամենաբարձր ցուցանիշը տեղ են գտել տեղեկատվության (49 տոկոս), կոմունալ ծառայությունների (48 տոկոս) և բնակարանային պայմանների (51 տոկոս) չափումներում:

Ավելի բարձր տարիքի երեխաները հիմնականում խոցելի են ժամանցի և սոցիալական փոխհարաբերությունների առումով:
6-14 և 15-17 տարեկան երեխաներն առավել խոցելի են ժամանցի տեսանկյունից, քանի որ չունեն դրսում խաղալու տարածք, գրքեր կամ խաղալիքներ:  6-14 տարեկան երեխաների գրեթե կեսը խոցելի է սոցիալական փոխհարաբերությունների տեսանկյունից: Սա պահանջում է համապատասխան քաղաքականության մշակում և իրականացում, որը կնպաստի երեխայի և հասարակության փոխհարբերությունների ներառմանը և դրանց դինամիկայի դիտարկմանը՝ երաշխավորելու երեխաների հավասար հնարավորությունները լինելու առողջ, լավ սնված, համայնքում ընդգրկված, ինչպես նաև ապահովելու ինքնահարգանքի սոցիալական հիմքերը: Երեխայի զարգացման վրա նման խոցելիությունը կարող է ազդել ավելի շատ, քան նյութական զրկանքները:
6-14 տարեկան երեխաների 37 տոկոսը խոցելի է կրթության տեսանկյունից, մինչդեռ ավելի բարձր տարիքի երեխաների 12 տոկոսը ներառված չեն կրթական կամ ուսուցման համակարգերում:

 

 Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

10:52
Վահե Հովհաննիսյան. Հայաստանն ունի շատ կարճ ժամանակ՝ որոշումներ կայացնելու համար
Այլընտրանքային նախագծեր խմբի համահիմնադիր Վահե Հովհաննիսյանը գրում է.  «Մաս 1. Նարատիվները Մենք սխալ նարատիվների թակարդում...
Աղբյուր` Panorama.am
10:40
ԱԱԾ-ն հայտնում է պետական դավաճանության նոր դեպքի մասին
Ազգային անվտանգության ծառայության ռազմական հակահետախուզության դեպարտամենտի ծառայողների մշակած և ձեռնարկած ծավալուն օպերատիվ-հետախուզական...
Աղբյուր` Panorama.am
10:27
Թեհրան. ԱՄՆ-ի ցանկացած ռազմական գործողություն Իրանի դեմ կհանգեցնի պատերազմի
Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի ցանկացած ռազմական գործողություն կհանգեցնի լայնածավալ հակամարտության՝ հետևանքներով ողջ Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանի համար։...
Աղբյուր` Panorama.am
10:13
Արաբագետ. Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան դեմ հարձակումը նվեր էր Ալիևի համար
Արաբագետ Արմեն Պետրոսյանը, որ հետևում է տարածաշրջանի երկրներում տեղի ունեցող  զարգացումներին, գրում է. «Գուցե առաջին հայացքից...
Աղբյուր` Panorama.am
10:04
Վանաձոր-Ստեփանավան ճանապարհին գազալցակայանի պայթունի հետևանքով տուժել է 3 մարդ
Հունվարի 31-ին, ժամը 09։17-ին Լոռու մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Վանաձոր-Ստեփանավան ավտոճանապարհին գտնվող...
Աղբյուր` Panorama.am
09:50
Ադրբեջանի իրավախորհրդատուները ՄԱԿ-ի դատարանում պնդել են` պետությունը չի ղեկավարում «էկոակտիվիստների» ցույցը
ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանում Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի  գործով դատավարական լսման ժամանակ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ...
Աղբյուր` Panorama.am
09:41
«Փաստ». Ծավալուն ստուգումներ են սպասվում ապօրինի ծառահատումների հետ կապված
«Փաստ» թերթը գրում է. «Մեր ունեցած տեղեկություններով, առաջիկայում շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից բավական ծավալուն...
Աղբյուր` Panorama.am
09:39
«Ժողովուրդ». Բրյուսովի կառավարման հարցն օդում կախված է մնում
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. «Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդն ուղիղ մեկ ամիս է, ինչ...
Աղբյուր` Panorama.am
09:37
«Հրապարակ». Ոստիկանությունը «ՍԻԼ Ինշուրանս»-ի հետ 100 հազար դոլար արժողությամբ պայմանագիր է կնքել
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Ոստիկանությունը ԱԺ ՔՊ-ական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող «ՍԻԼ...
Աղբյուր` Panorama.am
09:35
«Փաստ». Առաջնային հարվածի տակ են հայտնվելու ռուսական կապիտալով գործող խոշոր ընկերությունները
«Փաստ» թերթը գրում է. «Այս տարվա հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտը,...
Աղբյուր` Panorama.am
09:33
«Ժողովուրդ». Հրդեհի գործով երկրորդ անձը կկալանավորվի. Ո՞վ է նա
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. ««Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն՝ հունվարի 19-ին Գեղարքունիքի մարզի...
Աղբյուր` Panorama.am
09:31
«Հրապարակ». Արայիկ Հարությունյանը կրկին արցախցիների հետ փակ հանդիպման ժամանակ հեռահար հակադրվել է պետնախարարին
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը վերջին օրերին շրջայց է կատարում Արցախի համայնքներով,...
Աղբյուր` Panorama.am
09:29
«Փաստ». Մոտ երկու տասնյակի հասնող նախկին պաշտոնյաներ, այդ թվում՝ դեսպաններ, մերժել են ԱԳՆ-ի հրավերը
«Փաստ» թերթը գրում է. «ՀՀ օրվա իշխանությունները վերջին 4,5 տարվա ընթացքում առաջնային գործը, որ արել են, եղել է ՀՀ նախկին...
Աղբյուր` Panorama.am
09:27
«Ժողովուրդ». Ոչ՛ Իրանի հայ համայնքը, ո՛չ էլ հայկական եկեղեցին չեն ընդունել Աննա Հակոբյանին
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. «Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը հունվարի 18-ին դուստրերի հետ այցելել էր Իրան՝ մասնակցելու...
Աղբյուր` Panorama.am
09:24
«Հրապարակ». Նախկին քաղաքապետն ու թաղապետը խնամիանալու ճանապարհին են
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ու նրա քաղաքապետության ժամանակ Էրեբունու նախկին...
Աղբյուր` Panorama.am
09:22
«Փաստ». Արցախի հարցով մեծ աշխատանքներ է կատարում Շառլ Ազնավուրի որդին
«Փաստ» թերթը գրում է. «Վերջին օրերին ավելի ու ավելի նկատելի են դառնում եվրոպական մի շարք երկրների ու կառույցների կամ նրանց...
Աղբյուր` Panorama.am
09:19
«Ժողովուրդ». Ողջ մեղքը բարդվեց ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարի վրա
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. «Ազգային ժողովում երեկ կայացած Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության փակ նիստի ժամանակ որոշում է...
Աղբյուր` Panorama.am
09:17
«Հրապարակ». Իշխանության հաջորդ զոհը լինելու է Գեղամ Մանուկյանը
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Ազգային ժողովի ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցությունը խորհրդարանում փետրվարի 7-ին...
Աղբյուր` Panorama.am
09:11
Հրդեհի գործով ձերբակալվել է զորամասի կոմունալ շահագործման ծառայության պետը
Մինչդատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազի կողմից 2023 թվականի հունվարի 30-ին որոշում է կայացվել ՀՀ...
Աղբյուր` Panorama.am
09:01
Նստել սպասում ենք, թե Արցախը որքան կձգի. Ալեն Ղևոնդյան
Քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանը գրում է. «Նստել սպասում ենք, թե Արցախը որքան կձգի... ԽՍՀՄ-ում մի ֆիլմ կար «Калина Красная»:...
Աղբյուր` Panorama.am
08:45
ԱՄՆ-ում տղամարդը մտել է անծանոթ կնոջ տուն և հագուստով լոգանք ընդունել
ԱՄՆ-ի Վաշինգտոն նահանգի Սիեթլ քաղաքի բնակչուհին սեփական տանը հայտնաբերել է անծանոթի, որը հագուստով լոգանք էր ընդունում:...
Աղբյուր` Panorama.am
08:30
Իջևան-Երևան ճանապարհին տեղի է ունեցել վթար՝ հրդեհի բռնկմամբ. կան զոհեր և տուժածներ
Հունվարի 31-ին, ժամը 00:12-ին Գեղարքունիքի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն տեղեկություն է ստացվել, որ Սևան-Գագարին ավտոճանապարհին՝...
Աղբյուր` Panorama.am
08:15
Ձյուն, մառախուղ, մերկասառույց, ճանապարհները՝ 08:00-ի դրությամբ
Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ։ Փակ են Արագածոտնի մարզում «Ամբերդ» բարձր լեռնային...
Աղբյուր` Panorama.am
08:00
Որ հասցեներում լույս չի լինելու այսօր
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 31-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:40
Հրապարակվել է բռնցքամարտի Հայաստանի առաջնության վիճակահանության արդյունքները
Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիան հրապարակել է բռնցքամարտի Հայաստանի առաջնության վիճակահանության արդյունքները։ «Կայացել է բռնցքամարտի...
Աղբյուր` Panorama.am
20:31
Արարատի մարզի դատախազությունը բողոքարկել է Արտավազդ Մարգարյանի կալանավորումը մերժելու մասին դատարանի որոշումը․ Բաբայան
Փաստաբան Արսեն Բաբայանը գրում է. «Արարատի մարզի դատախազությունը երկար մտածելուց հետո որոշեց, որ չպետք է համակերպվի ՀՅԴ Արտաշատի...
Աղբյուր` Panorama.am
20:20
«5165 շարժումը» դիմել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություններին
«5165 շարժումը» դիմել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություններին՝ մեղմելու հումանիտար աղետը՝ դեպի շրջափակված Արցախ օդային...
Աղբյուր` Panorama.am
20:09
Մաքֆոլ․ Բայդենի վարչակազմի համար դժվար կլինի ստանալ Կոնգրեսի հավանությունը
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը դժվարություններ կունենա Կոնգրեսի հետ բանակցել Ուկրաինային ռազմական և տնտեսական օգնության նոր փաթեթների շուրջ, եթե...
Աղբյուր` Panorama.am
19:58
Արցախի ԱԳ նախարարը հանդիպել է ՀՀ հասարակական-քաղաքական հատվածի ներկայացուցիչների հետ
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանը հունվարի 28-ին ընդունել է  Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության «Ի...
Աղբյուր` Panorama.am
19:46
Մնացական Մարտիրոսյանը նշանակվելն է Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի նախագահ
Մնացական Մարտիրոսյանը նշանակվել է Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի նախագահ՝ երեք տարի ժամկետով։...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Երևանը ձյունից հետո
12:07 30/01/2023

Երևանը ձյունից հետո

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}