14:12 26/09/2016 Հայաստան

Հայաստանում երեխաների 36 տոկոսը խոցելի է, թեև աղքատ չէ

Հայաստանում երեխաների գրեթե մեկ երրորդը թե՛ աղքատ է, թե´ ունի բազմակի համընկնող խոցելիություն/կարիքավորություն: Այս մասին է վկայում  ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության՝  Հայաստանում առաջին ազգային բազմակի և համընկնող խոցելիության վերլուծության արդյունքները:

«Մանկական աղքատությունը Հայաստանում» բազմակի և համընկնող խոցելիության ազգային վերլուծությունը կովկասյան տարածաշրջանում իր տեսակի մեջ առաջինն է: Այն վեր է հանում մանկական աղքատության ամբողջական պատկերը համադրելով աղքատության դրամային և ոչ դրամային կողմերը: Հետազոտությունը հիմնված է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի «Ինոչենտի» հետազոտությունների գրասենյակի (Ֆլորենցիա, Իտալիա) նորարարական մեթոդաբանության վրա և դիտարկում է խոցելիության ինը չափում (սնուցում, վաղ մանկական տարիքի կրթություն և խնամք, կրթություն, ժամանց, սոցիալական փոխհարաբերություններ, հագուստ, տեղեկատվություն, նյութական/կոմունալ պայմաններ, կացարանային պայմաններ), ինչպես նաև երեք տարիքային խմբեր՝ 0-5, 6-14, 15-17:

«Մանկական աղքատությունն ավելին է, քան պարզապես դրամական կարիքը. այն բազմաչափ է: Երեխաների համար աղքատ լինել կարող է նշանակել զրկված լինել կյանքի համար վճռորոշ պայմաններից, ինչպիսիք են սնուցումը, կրթությունը, ժամանցն ու կացարանային պայմանները: Այս զրկանքներն ավելին են, քան պարզապես դրամական կարիքները, որոնք ազդում են երեխայի ոչ միայն ներկա կյանքի, այլև՝ հետագայում իրենց ամբողջական ներուժը զարգացնելու կարողության վրա»,-վերլուծության շնորհանդեսին ասաց Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ Տանյա Ռադոչայը՝ հավելելով, որ խոսքը գնում է երեխաների զրկվածության մասին, ինչից են զրկված երեխաները, ովքեր ապրում են աղքատ ընտանիքում, հասարակությունում, այն հասարակությունում, որը գերակայություններ չի տալիս երեխաների կարիքներին: 

Նա ընդգծեց, որ ունենալով նման վերլուծություն, հետազոտություն, տեղեկատվություն, որն ասում է՝ ինչ պետք է արվի, ինչ կարող են անել, մեկ նոր պարտականություն է իրենց համար:

«Սա պետք է լինի այն գործընթացի մեկնարկը, որը պետք է սկսենք՝ ջատագովենք այն քաղաքականությունը, որը կնպաստի երեխաների աղքատության, զրկվածության խնդիրների կարգավորմանը»,- ասաց  Տանյա Ռադոչայը:

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի (ՅՈՒՆԻՍԵՖ)  հայաստանյան գրասենյակի երեխաների իրավունքների մոնիթորինգի և գնահատման բաժնի ղեկավար Լուսինե Երեմյանի խոսքով,  իրենց նպատակներից է նման վերլուծության և մեթոդաբանության միջոցով նկատել բազմաչափ աղքատության մեջ գտնող երեխաներին, հայտնաբերել, նպաստել այդ երեխաներ թվի կրճատմանն ուղղված արդյունավետ քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը:

Ըստ վերլուծությունը կազմողների, վերլուծությունը կարևոր տվյալներ է հաղորդում ոչ միայն սոցիալական քաղաքականության մշակման համար՝ երաշխավորելու, որպեսզի երեխաները պաշտպանված լինեն ռիսկերից, այլև՝ ընդլայնելու այն ծառայությունների հասանելիությունը, որոնց կարիքը երեխաներն ունեն: Անկախ օգտագործվող մեթոդաբանությունից, վիճակագրությունը նաև հուշում է, որ երեխաներն ավելի քան որևէ տարիքային խումբ, ենթակա են աղքատության ռիսկին: Մանկական աղքատությունը վերացնելը մարտահրավեր է շատ երկրների համար, և առանցքային խնդիրներից է:

Ըստ վերլուծության, Հայաստանում երեխաների 64 տոկոսը խոցելի է աղքատության 2 և ավելի չափելի դրսևորման ուղղությամբ:
Ըստ առկա տվյալների, նման խոցելիությունը հասնում է 82 տոկոսի գյուղական բնակավայրերում, մինչդեռ քաղաքային բնակավայրերում այն կազմում է 53 տոկոս: Ազգային մակարդակում  երեխաների միայն 12 տոկոսն է, որ չի կրում աղքատության տարբեր դրսևորումների ազդեցությունը: Սա վերաբերում է գյուղական բնակավայրերում ապրող երեխաների 3 տոկոսին, քաղաքային բնակավայրերում ապրող երեխաների 18 տոկոսին: Նման երեխաները միաժամանակ խոցելի են աղքատության միջինում 3 չափման ուղղությամբ:

Երեխաների մեծ մասը խոցելի է կոմունալ ծառայությունների, բնակարանայի պայմանների և ժամանցային հնարավորությունների տեսանկյունից:
Կոմունալ ծառայություններն այստեղ սահմանվում են որպես վատ ջրամատակարարման և ջեռուցման համակցություն, իսկ բնակարանային պայմանները՝ որպես բնակելի տարածքի գերբնակեցում և բնակարանային խնդիրների առկայություն: Ժամանցը չափվում է ժամանցի պարագաների և խաղալու տարածքի համակցությամբ: Կոմունալ ծառայությունների առումով տարբերությունը շատ սուր է գյուղական և քաղաքային բնակավայրերի միջև. գյուղական բնակավայրերում երեխաների 87 տոկոսը զրկված է որոշ ծառայություններից, քանի որ անբավարար է թե ջրամատակարարման, թե ջեռուցման հասանելիությունը:
Երկրորդ կարևոր տարբերությունը վերաբերում է տեղեկատվությանը. գյուղական բնակավայրերում ապրող երեխաների 57 տոկոսի համար տեղեկատվությունը հասանելի չէ, մինչդեռ քաղաքային բնակավայրերում ապրող երեխաների միայն մեկ երրորդն է գտնվում նույն իրավիճակում:
Քաղաքականությունները պետք է հիմված լինեն ենթակառուցվածքների տեսանկյունից քաղաք/գյուղ տարբերությունների հաղթահարմանը և ուժեղացնեն սոցիալական պաշտապնության համակարգը գյուղական տարածքներում՝ դրական ազդեցություն ունենալով ՏՏ ընդհանուր կենսամակարդակի վրա:


Երեք երեխայից գրեթե մեկը թե աղքատ է, թե խոցելի:
Երեխաների 28 տոկոսը խոցելի է (աղքատության 2 կամ ավելի չափելի դրսևորմամբ) և ապրում է դրամական տեսանկյունից աղքատ տնային տնտեսությունում: Այս երեխաներն ամենախոցելին են, և, հետևաբար, առաջնահերթ ուշադրության պետք է արժանանան սոցիալական քաղաքականության տեսանկյունից: Երեխա ունեցող ընտանիքների սոցիալական պաշտպանությունը պետք է ընդլայնվի՝ ավելի շատ երեխաներ ընդգրկելու համար՝ զուգակցելով նպատակային ոլորտային միջամտությունների հետ:
Միաժամանակ,  երեխաների 36 տոկոսը խոցելի է, սակայն չի ապրում աղքատ տնային տնտեսություններում: Այս երեխաների խոցելիությունը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է ուղղակի միջամտություն, որպեսզի նրանք դուրս չմնան ուշադրությունից՝ միայն դրամական աղքատության խնդիրները լուծող քաղաքականությունների կիրառման արդյունքում:

Ավելի ցածր տարիքի երեխաների շրջանում հիմնականում նկատվում է սնունդի գծով խոցելիություն:
0-5 տարեկան երեխաների գրեթե մեկ երրորդը խոցելի են սննդի առումով, իսկ 3-5 տարեկան երեխաների 23 տոկոսը խոցելի է վաղ մանկության տարիքի կրթության առումով: Տարիքային այս խմբի համար խոցելիության ամենաբարձր ցուցանիշը տեղ են գտել տեղեկատվության (49 տոկոս), կոմունալ ծառայությունների (48 տոկոս) և բնակարանային պայմանների (51 տոկոս) չափումներում:

Ավելի բարձր տարիքի երեխաները հիմնականում խոցելի են ժամանցի և սոցիալական փոխհարաբերությունների առումով:
6-14 և 15-17 տարեկան երեխաներն առավել խոցելի են ժամանցի տեսանկյունից, քանի որ չունեն դրսում խաղալու տարածք, գրքեր կամ խաղալիքներ:  6-14 տարեկան երեխաների գրեթե կեսը խոցելի է սոցիալական փոխհարաբերությունների տեսանկյունից: Սա պահանջում է համապատասխան քաղաքականության մշակում և իրականացում, որը կնպաստի երեխայի և հասարակության փոխհարբերությունների ներառմանը և դրանց դինամիկայի դիտարկմանը՝ երաշխավորելու երեխաների հավասար հնարավորությունները լինելու առողջ, լավ սնված, համայնքում ընդգրկված, ինչպես նաև ապահովելու ինքնահարգանքի սոցիալական հիմքերը: Երեխայի զարգացման վրա նման խոցելիությունը կարող է ազդել ավելի շատ, քան նյութական զրկանքները:
6-14 տարեկան երեխաների 37 տոկոսը խոցելի է կրթության տեսանկյունից, մինչդեռ ավելի բարձր տարիքի երեխաների 12 տոկոսը ներառված չեն կրթական կամ ուսուցման համակարգերում:

 

 Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

20:30
Թեթև արդյունաբերության ոլորտը՝ թվերով
Հայաստանում այս տարվա առաջին եռամսյակում զուգագուլպաների և այլ գուլպեղենի արտադրությունը  նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է...
Աղբյուր` Panorama.am
20:19
Ըստ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանի՝ Հայոց պատրիարքի ընտրությունների հարցում խախտվել է կրոնի ազատությունը
Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը նախորդ տարիներին երկրի իշխանությունների ու տարբեր դատարանների՝ Պոլսի հայոց պատրիարքի ընտրությունները...
Աղբյուր` Panorama.am
20:02
Լարսի անցակետը մայիսի 26-ին փակ է լինելու
Վրաստանի Առաջին Հանրապետության օրվա տոնակատարություններով պայմանավորված` Լարսի անցակետը մայիսի 26-ին ` ժամը 05:00-17:00 փակ է լինելու: Այս մասին...
Աղբյուր` Panorama.am
19:46
Արտերկրում հանդես եկող 11 ֆուտբոլիստ հրավիրվել է ազգային հավաքական
Հունիսի 8-ին և 11-ին Հայաստանի ազգային հավաքականը կանցկացնի Եվրո-2020-ի ընտրական փուլի J խմբի երրորդ և չորրորդ տուրերի հանդիպումները՝ մրցելով...
Աղբյուր` Panorama.am
19:32
Երկու անձի մեղադրանք է առաջադրվել՝ առանձնապես խոշոր չափերով գողություն կատարելու համար
ՀՀ քննչական կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային քննչական վարչության Վարդենիսի քննչական բաժնում ավարտվել է բնակարանային գողության դեպքի առթիվ հարուցված...
Աղբյուր` Panorama.am
19:20
Երթևեկության փոփոխություն Իտալիայի փողոց−Խորենացու փողոց−Վ.Սարգսյան փողոց խաչմերուկում
Տրանսպորտային միջոցների երթևեկության բարելավման նպատակով մայիսի 25-ից Երևան քաղաքի Իտալիայի փողոց−Խորենացու փողոց−Վ.Սարգսյան փողոց...
Աղբյուր` Panorama.am
19:11
Պրոբացիայի ծառայության իրենց փորձով կիսվել են գերմանացի մասնագետները
Մայիսի 22-23-ը պրոբացիայի ծառայողները հնարավորություն են ունեցել  ուսումնասիրել գերմանական փորձը, որը միջազգային  հաջողված օրինակներից...
Աղբյուր` Panorama.am
19:05
Արա Զոհրաբյան. Կոռուպցիայի մեջ ներգրավվելը ոչնչացնում է մեր մասնագիտությունը
Փաստաբանների պալատի խորհրդի հանդիսավոր նիստի ժամանակ անդամների միաձայն քվեարկության արդյունքում փաստաբանական դպրոցի 72 ունկնդիրների հանձնվել են...
Աղբյուր` Panorama.am
19:00
Արսեն Վենգեր. Բաքվում եզրափակիչ հանդիպումն անցկացնելը մղձավանջ է
«Արսենալ»-ից հեռանալուց հետո նախկին մարզիչ Արսեն Վենգերն առաջին անգամ խոսել է ակումբի մասին։ Նա Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում...
Աղբյուր` Panorama.am
18:51
«Ոսկե ծիրանն» ու Մոնոպոլիի «Սուդեստիվալը» սերտացնում են համագործակցությունը
Այսօր Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միությունում փոխըմբռնման հուշագիր է կնքվել «Ոսկե ծիրան» Երևանի միջազգային կինոփառատոնի...
Աղբյուր` Panorama.am
18:47
Հարվի Վայնշտեյնն առաջարկել է սեռական ոտնձգությունից տուժած կանանց և վարկատուներին վճարել 44 մլն դոլար
Ամերիկացի հայտնի պրոդյուսեր Հարվի Վայնշտեյնը, որը մեղադրվում է սեռական ոտնձգությունների մեջ, առաջարկել է 44 միլիոն դոլար վճարել տուժած կանանց և...
Աղբյուր` Panorama.am
18:33
Փայլանի ահազանգը. Թուրքական սերիալում հայը ներկայացվում է որպես ստոր և դավաճան մարդ
Թուրքիայի խորհրդարանի հայ պատգամավոր, ընդդիմադիր «Ժողովուրդների դեմոկրատական» (HDP) քրդամետ կուսակցության անդամ Կարո Փայլանը խստորեն...
Աղբյուր` Panorama.am
18:26
Փաշինյան. Սահմանապահ բնակավայրերի շրջանավարտները պիտի որ կառավարական ամառանոցում քեֆ անելիս լինեն
Այս տարի էլ սահմանապահ մի քանի գյուղերի շրջանավարտներ «Վերջին զանգ» արարողությունից հետո երեկոն կնշեն կառավարական ամառանոցում։...
Աղբյուր` Panorama.am
18:25
Վահրամ Կաժոյանը նշանակվել է Վիետնամում ՀՀ դեսպան
ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Վահրամ Կաժոյանը նշանակվել է Վիետնամում ՀՀ դեսպան։ «Հիմք ընդունելով վարչապետի...
Աղբյուր` Panorama.am
18:21
Ռազմական ոստիկանությունը բացահայտել է զորակոչից խուսափելու երկու դեպք
ՊՆ ռազմական ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժնի աշխատակիցները, ստացված օպերատիվ տեղեկությունների իրացման արդյունքում, բացահայտել են...
Աղբյուր` Panorama.am
18:11
Ճիշտ է ընտրված մոտեցումը. Թաթոյան
«Հայաստանի դատական համակարգի իհարկե կան խնդիրներ, որոնք վերաբերում են դատական համակարգի արտաքին անկախությանը և դատարանների ներքին...
Աղբյուր` Panorama.am
18:00
Սանահինի վանքում կիրառվել է անասթիլոզի մեթոդը
Սանահինի վանական համալիրը, որն ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային «Արժեքների ցանկում», հաճախ է հայտնվում քաղաքացիների...
Աղբյուր` Panorama.am
17:45
Պետք է լուրջ խնդիրներ դնենք այս ռազմարդյունաբերության ոլորտի առաջ. Փաշինյան
«Կառավարության համար ռազմարդյունաբերության ոլորտը գերակայություն է, և այս ոլորտի հետ կապված լուրջ ծրագրեր ու նպատակներ կան»,- այս...
Աղբյուր` Panorama.am
17:30
Քոչարյանի գործով կասեցման որոշումն ամբողջությամբ համահունչ է նաև Վենետիկի հաձնաժողովի դիրքորոշումներին
Հարցազրույց, իրավաբան, GPartners իրավաբանական ընկերության գործընկեր Սարգիս Գրիգորյանի հետ։ Հարց-Արդյո՞ք Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին...
Աղբյուր` Panorama.am
17:21
Ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածքներ է տեղափոխվել 116 մեքենա
Այսօր, ժամը 17:00-ի դրությամբ, ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերը հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածքներ են...
Աղբյուր` Panorama.am
17:07
ԲԴԽ նախագահի պարտականությունների կատարումը վերապահված է Գևորգ Դանիելյանին
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ պարոն Գագիկ Հարությունյանը, «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադարական օրենքի 86-րդ հոդվածի 1-ին մասի...
Աղբյուր` Panorama.am
17:04
Հրդեհ՝ Նորքի երկու տներում
Մայիսի 24-ին, ժամը 10:28-ին, «911» ծառայությանն ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Երևան քաղաքի Նորքի 1-ին նրբանցքի տներից...
Աղբյուր` Panorama.am
16:51
Տարոսը մնացածներին. Արամ Մանուկյան
«Բոլորիդ շնորհավորում եմ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի առիթով»,- այսօր «Անցումային արդարադատության օրենքների կիրառման...
Աղբյուր` Panorama.am
16:47
Օպերային թատրոնի կառավարման խորհրդի նախագահ է ընտրվել Նազենի Ղարիբյանը
Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնն ունի կառավարման խորհրդի նոր նախագահ և քարտուղար։  Մշակույթի...
Աղբյուր` Panorama.am
16:35
«Թող մարդը դուրս գա քֆուր անի, հանգստանա». Քննարկում՝ ԱԺ-ում
Այսօր ԱԺ պաշտպանության, անվտանգության, ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկվում էր ԱԺ «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության...
Աղբյուր` Panorama.am
16:28
Եթե պրոցեսը տանելու ենք «նովգորոդյան վեչե»-ի օրինակով, ավելի վատ արդյունք ենք ունենալու. Զոհրաբյան
«Միանշանակ պնդում եմ, որ այո, դատական համակարգը պետք է առողջանա, պիտի բարեփոխվի, բայց բացառապես օրենքի և օրինականության...
Աղբյուր` Panorama.am
16:20
Ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածքներ է տեղափոխվել 106 մեքենա
Մայիսի 24-ին, ժամը 15:00-ի դրությամբ, ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերը հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ...
Աղբյուր` Panorama.am
16:06
Բասեն գյուղում եղբայրը սպանել է քրոջն ու ինքնասպան եղել
Մայիսի 24-ին՝ առավոտյան ժամը 6-ն անց 25-ի սահմաններում, ոստիկանության Ախուրյանի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Բասեն գյուղում դանակահարություն է...
Աղբյուր` Panorama.am
15:53
ՊՆ-ն՝ Փաշինյանի որդու տեղափոխման մասին
Հայաստանի Հանրապետւթյան պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ ԶՈՒ բոլոր պարտադիր ժամկետային զինծառայողները, այդ թվում նաև Վարչապետ...
Աղբյուր` Panorama.am
15:47
«Դատական համակարգը նրան հետաքրքրում է այնքան, որքան թռչնագրիպը կհուզեր Խորենացուն»
«Անցումային արդարադատության օրենքների կիրառման հեռանկարները Հայաստանում» թեմայով խորհրդարանական լսումների ժամանակ ելույթ ունեցավ...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Կառավարության համար սկզբունքային է Հայաստանում ազգային, կրոնական փոքրամասնությունների ինքնության պահպանումը երաշխավորելը. վարչապետ
17:48 24/05/2019

Կառավարության համար սկզբունքային է Հայաստանում ազգային, կրոնական փոքրամասնությունների ինքնության պահպանումը երաշխավորելը. վարչապետ

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}