14:12 26/09/2016 Հայաստան

Հայաստանում երեխաների 36 տոկոսը խոցելի է, թեև աղքատ չէ

Հայաստանում երեխաների գրեթե մեկ երրորդը թե՛ աղքատ է, թե´ ունի բազմակի համընկնող խոցելիություն/կարիքավորություն: Այս մասին է վկայում  ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության՝  Հայաստանում առաջին ազգային բազմակի և համընկնող խոցելիության վերլուծության արդյունքները:

«Մանկական աղքատությունը Հայաստանում» բազմակի և համընկնող խոցելիության ազգային վերլուծությունը կովկասյան տարածաշրջանում իր տեսակի մեջ առաջինն է: Այն վեր է հանում մանկական աղքատության ամբողջական պատկերը համադրելով աղքատության դրամային և ոչ դրամային կողմերը: Հետազոտությունը հիմնված է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի «Ինոչենտի» հետազոտությունների գրասենյակի (Ֆլորենցիա, Իտալիա) նորարարական մեթոդաբանության վրա և դիտարկում է խոցելիության ինը չափում (սնուցում, վաղ մանկական տարիքի կրթություն և խնամք, կրթություն, ժամանց, սոցիալական փոխհարաբերություններ, հագուստ, տեղեկատվություն, նյութական/կոմունալ պայմաններ, կացարանային պայմաններ), ինչպես նաև երեք տարիքային խմբեր՝ 0-5, 6-14, 15-17:

«Մանկական աղքատությունն ավելին է, քան պարզապես դրամական կարիքը. այն բազմաչափ է: Երեխաների համար աղքատ լինել կարող է նշանակել զրկված լինել կյանքի համար վճռորոշ պայմաններից, ինչպիսիք են սնուցումը, կրթությունը, ժամանցն ու կացարանային պայմանները: Այս զրկանքներն ավելին են, քան պարզապես դրամական կարիքները, որոնք ազդում են երեխայի ոչ միայն ներկա կյանքի, այլև՝ հետագայում իրենց ամբողջական ներուժը զարգացնելու կարողության վրա»,-վերլուծության շնորհանդեսին ասաց Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ Տանյա Ռադոչայը՝ հավելելով, որ խոսքը գնում է երեխաների զրկվածության մասին, ինչից են զրկված երեխաները, ովքեր ապրում են աղքատ ընտանիքում, հասարակությունում, այն հասարակությունում, որը գերակայություններ չի տալիս երեխաների կարիքներին: 

Նա ընդգծեց, որ ունենալով նման վերլուծություն, հետազոտություն, տեղեկատվություն, որն ասում է՝ ինչ պետք է արվի, ինչ կարող են անել, մեկ նոր պարտականություն է իրենց համար:

«Սա պետք է լինի այն գործընթացի մեկնարկը, որը պետք է սկսենք՝ ջատագովենք այն քաղաքականությունը, որը կնպաստի երեխաների աղքատության, զրկվածության խնդիրների կարգավորմանը»,- ասաց  Տանյա Ռադոչայը:

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի (ՅՈՒՆԻՍԵՖ)  հայաստանյան գրասենյակի երեխաների իրավունքների մոնիթորինգի և գնահատման բաժնի ղեկավար Լուսինե Երեմյանի խոսքով,  իրենց նպատակներից է նման վերլուծության և մեթոդաբանության միջոցով նկատել բազմաչափ աղքատության մեջ գտնող երեխաներին, հայտնաբերել, նպաստել այդ երեխաներ թվի կրճատմանն ուղղված արդյունավետ քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը:

Ըստ վերլուծությունը կազմողների, վերլուծությունը կարևոր տվյալներ է հաղորդում ոչ միայն սոցիալական քաղաքականության մշակման համար՝ երաշխավորելու, որպեսզի երեխաները պաշտպանված լինեն ռիսկերից, այլև՝ ընդլայնելու այն ծառայությունների հասանելիությունը, որոնց կարիքը երեխաներն ունեն: Անկախ օգտագործվող մեթոդաբանությունից, վիճակագրությունը նաև հուշում է, որ երեխաներն ավելի քան որևէ տարիքային խումբ, ենթակա են աղքատության ռիսկին: Մանկական աղքատությունը վերացնելը մարտահրավեր է շատ երկրների համար, և առանցքային խնդիրներից է:

Ըստ վերլուծության, Հայաստանում երեխաների 64 տոկոսը խոցելի է աղքատության 2 և ավելի չափելի դրսևորման ուղղությամբ:
Ըստ առկա տվյալների, նման խոցելիությունը հասնում է 82 տոկոսի գյուղական բնակավայրերում, մինչդեռ քաղաքային բնակավայրերում այն կազմում է 53 տոկոս: Ազգային մակարդակում  երեխաների միայն 12 տոկոսն է, որ չի կրում աղքատության տարբեր դրսևորումների ազդեցությունը: Սա վերաբերում է գյուղական բնակավայրերում ապրող երեխաների 3 տոկոսին, քաղաքային բնակավայրերում ապրող երեխաների 18 տոկոսին: Նման երեխաները միաժամանակ խոցելի են աղքատության միջինում 3 չափման ուղղությամբ:

Երեխաների մեծ մասը խոցելի է կոմունալ ծառայությունների, բնակարանայի պայմանների և ժամանցային հնարավորությունների տեսանկյունից:
Կոմունալ ծառայություններն այստեղ սահմանվում են որպես վատ ջրամատակարարման և ջեռուցման համակցություն, իսկ բնակարանային պայմանները՝ որպես բնակելի տարածքի գերբնակեցում և բնակարանային խնդիրների առկայություն: Ժամանցը չափվում է ժամանցի պարագաների և խաղալու տարածքի համակցությամբ: Կոմունալ ծառայությունների առումով տարբերությունը շատ սուր է գյուղական և քաղաքային բնակավայրերի միջև. գյուղական բնակավայրերում երեխաների 87 տոկոսը զրկված է որոշ ծառայություններից, քանի որ անբավարար է թե ջրամատակարարման, թե ջեռուցման հասանելիությունը:
Երկրորդ կարևոր տարբերությունը վերաբերում է տեղեկատվությանը. գյուղական բնակավայրերում ապրող երեխաների 57 տոկոսի համար տեղեկատվությունը հասանելի չէ, մինչդեռ քաղաքային բնակավայրերում ապրող երեխաների միայն մեկ երրորդն է գտնվում նույն իրավիճակում:
Քաղաքականությունները պետք է հիմված լինեն ենթակառուցվածքների տեսանկյունից քաղաք/գյուղ տարբերությունների հաղթահարմանը և ուժեղացնեն սոցիալական պաշտապնության համակարգը գյուղական տարածքներում՝ դրական ազդեցություն ունենալով ՏՏ ընդհանուր կենսամակարդակի վրա:


Երեք երեխայից գրեթե մեկը թե աղքատ է, թե խոցելի:
Երեխաների 28 տոկոսը խոցելի է (աղքատության 2 կամ ավելի չափելի դրսևորմամբ) և ապրում է դրամական տեսանկյունից աղքատ տնային տնտեսությունում: Այս երեխաներն ամենախոցելին են, և, հետևաբար, առաջնահերթ ուշադրության պետք է արժանանան սոցիալական քաղաքականության տեսանկյունից: Երեխա ունեցող ընտանիքների սոցիալական պաշտպանությունը պետք է ընդլայնվի՝ ավելի շատ երեխաներ ընդգրկելու համար՝ զուգակցելով նպատակային ոլորտային միջամտությունների հետ:
Միաժամանակ,  երեխաների 36 տոկոսը խոցելի է, սակայն չի ապրում աղքատ տնային տնտեսություններում: Այս երեխաների խոցելիությունը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է ուղղակի միջամտություն, որպեսզի նրանք դուրս չմնան ուշադրությունից՝ միայն դրամական աղքատության խնդիրները լուծող քաղաքականությունների կիրառման արդյունքում:

Ավելի ցածր տարիքի երեխաների շրջանում հիմնականում նկատվում է սնունդի գծով խոցելիություն:
0-5 տարեկան երեխաների գրեթե մեկ երրորդը խոցելի են սննդի առումով, իսկ 3-5 տարեկան երեխաների 23 տոկոսը խոցելի է վաղ մանկության տարիքի կրթության առումով: Տարիքային այս խմբի համար խոցելիության ամենաբարձր ցուցանիշը տեղ են գտել տեղեկատվության (49 տոկոս), կոմունալ ծառայությունների (48 տոկոս) և բնակարանային պայմանների (51 տոկոս) չափումներում:

Ավելի բարձր տարիքի երեխաները հիմնականում խոցելի են ժամանցի և սոցիալական փոխհարաբերությունների առումով:
6-14 և 15-17 տարեկան երեխաներն առավել խոցելի են ժամանցի տեսանկյունից, քանի որ չունեն դրսում խաղալու տարածք, գրքեր կամ խաղալիքներ:  6-14 տարեկան երեխաների գրեթե կեսը խոցելի է սոցիալական փոխհարաբերությունների տեսանկյունից: Սա պահանջում է համապատասխան քաղաքականության մշակում և իրականացում, որը կնպաստի երեխայի և հասարակության փոխհարբերությունների ներառմանը և դրանց դինամիկայի դիտարկմանը՝ երաշխավորելու երեխաների հավասար հնարավորությունները լինելու առողջ, լավ սնված, համայնքում ընդգրկված, ինչպես նաև ապահովելու ինքնահարգանքի սոցիալական հիմքերը: Երեխայի զարգացման վրա նման խոցելիությունը կարող է ազդել ավելի շատ, քան նյութական զրկանքները:
6-14 տարեկան երեխաների 37 տոկոսը խոցելի է կրթության տեսանկյունից, մինչդեռ ավելի բարձր տարիքի երեխաների 12 տոկոսը ներառված չեն կրթական կամ ուսուցման համակարգերում:

 

 Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

21:11
Փաշինյանի հայտարարություններն անընդունելի են և հակասում են եվրոպական նորմերին. Իրավաբան
«Մայիս ամսից, «Հայաստան» դաշինքը պարբերաբար ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ին և այլ դիվանագիտական ներկայացուցիչներին ներկայացնում է Փաշինյանի ատելության խոսք պարունակող հայտարարությունները»:
Աղբյուր` Panorama.am
20:49
Վանեցյան. Սարսափելի է, երբ գերիների հարցը շահարկվում է էժան փիարի համար
Նախօրեին Բաքվից 15 գերիների վերադարձը «Պատիվ ունեմ» դաշինքի առաջնորդ Արթուր Վանեցյանը վերջին շրջանի եզակի ուրախալի դեպքերից մեկն է...
Աղբյուր` Panorama.am
20:45
Վարչական ռեսուրսի հերթական չարաշահման դեպքը՝ ՔՊ-ի կողմից. Ընտրությունների վերահսկման կոմիտե
Ընտրությունների վերահսկման կոմիտեն արձանագրել է ընտրություններին մասնակցող  Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած «Քաղաքացիական պայմանագիր»...
Աղբյուր` Panorama.am
20:22
ՄԻՊ-ն ահազանգում է բռնության հետ ասոցացվող արատավոր երևույթների մասին
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այսօր կրկին հայտարարությամբ է հանդես եկել՝ իր մտահոգությունը հայտնելով քարոզարշավի ընթացքում հնչեցրած...
Աղբյուր` Panorama.am
20:13
Ռոբերտ Քոչարյան.Դիլիջանցիները պետք է շահագրգռված լինեն երկրում կայունության, բարեկեցության հաստատման համար
Տավուշի մարզում «Հայաստան» դաշինքի քարոզչական վերջին կանգառը Դիլիջանն է։ Մինչ այս, դաշինքի ներկայացուցիչները եղել են Զորական,...
Աղբյուր` Panorama.am
19:50
Ռոբերտ Քոչարյան. Ընտրատեղամասերում գիշերային հերթապահության կոչ եմ անելու
Իջևանում «Հայաստան» դաշինքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում քաղաքացիներից Անի Նասիբյանը ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ...
Աղբյուր` Panorama.am
19:07
Աշոտյան. Կապիտուլյանտը ժողովրդին սպառնում է «պողպատե մանդատով», Ալիևը՝ «երկաթե բռունցքով
ՀՀԿ փոխնախագահ, ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ ԱՐմեն Աշոտյանը ֆեյսբուքյան իր էջում հրապարակել է Նիկոլ...
Աղբյուր` Panorama.am
19:03
ԱԺ-ի դիմաց էշով ակցիա իրականացրած քաղաքացին Ռոբերտ Քոչարյանին խնդրեց Փաշինյանին մի քանի օրով իրեն տալ
«Այսօր Բերդ քաղաքում Տեր հայրը մի հետաքրքիր բան ասաց՝ շաշը չի ամաչում, շաշի տերն է  ամաչում»,-Նիկոլ Փաշինյանի ծննդավայր...
Աղբյուր` Panorama.am
18:52
Միքայել Մինասյան. Նիկոլ-Աննա զույգը, իսկապես, դժոխային վիժվածքներ են
Սուրբ Աթոռում ՀՀ նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը գրում է. «Քարոզարշավի կեսն անցավ. ո՞րն է ինձ համար ամենամեծ բացահայտումը, ամենամեծ...
Աղբյուր` Panorama.am
18:51
Սերժ Սարգսյան. Առանց մարտունակ բանակի հնարավոր չէ նորմալ ապրել ու զարգանալ
«Քանի դեռ սրանք իշխանության են, այս վիճակը շարունակվելու է։ Ուրիշ վիճակ չի լինելու»,-Գեղարքունիքի մարզում «Պատիվ ունեմ»...
Աղբյուր` Panorama.am
18:15
Վահե Հակոբյանը ներկայացրեց, թե ով է Բադալյան Բագրատը
«Հայաստան» դաշինքի ներկայացուցիչ, Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում հանդիպման եկած քաղաքացիներին...
Աղբյուր` Panorama.am
17:57
Կամ արգելում ես, կամ իրենք պետք է ընդունեն, որ օտարերկրյա գործակալ են. Քոչարյանը՝ Սորոսի գրասենյակի մասին
«Վեհափառ Հայրապետի հետ պարբերաբար, ռեժիմային հանդիպումներ ենք ունեցել միշտ, բոլոր հարցերը շատ արագ լուծվում էին՝ կապված եկեղեցու...
Աղբյուր` Panorama.am
17:48
Ռուբեն Խլղաթյանը կալանավորվել է
Դատարանը բավարարել է Արմավիրի նախկին քաղաքապետ, 2021թ․ հունիսի 20-ին կայանալիք ԱԺ արտահերթ ընտրություններին մասնակցող դաշինքի պատգամավորության...
Աղբյուր` Panorama.am
17:46
Մի զոհված զինծառայողի ընտանիքի պատմություն
«Շիրակ կենտրոն» ՀԿ նախագահ Վահան Թումասյանը, որ բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում Շիրակի մարզի տարբեր համայնքներում,...
Աղբյուր` Panorama.am
17:35
Սերժ Սարգսյանը Գավառի Սբ. Աստվածածին եկեղեցում
«Պատիվ ունեմ» դաշինքի թիմակիցների հետ ՀՀԿ նախագահ, ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Գեղարքունիքում նախընտրական հանդիպումների...
Աղբյուր` Panorama.am
16:07
Ընդդիմադիր ուժն եկավ իշխանության՝ վարկաբեկվեց և խայտառակվեց. Մանուկ Սուքիասյան
«Ես լիահույս եմ, որ հունիսի 21-ին մենք ունենալու ենք նոր Հայաստան»։
Աղբյուր` Panorama.am
16:04
Թռիչքային բառն իրենք օգտագործել են 2018-ից.. Ռոբերտ Քոչարյան
«Մենք ասում ենք ձեզ՝ մեզ հնարավորություն տվեք երկրում վիճակը շտկելու, բեռի տակ մտնելու համար»։
Աղբյուր` Panorama.am
15:01
ՄԻՊ ներկայացուցիչներն առանձնազրույցներ են ունեցել գերությունից վերադարձած 15 անձանց հետ
Մարդու իրավունքների պաշտպանի հանձնարարությամբ՝ Պաշտպանի ներկայացուցիչներն առանձնազրույցներ են ունեցել Ադրբեջանում գերությունից ազատ արձակված և...
Աղբյուր` Panorama.am
14:54
Նաիրա Զոհրաբյանը նամակով դիմել է ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելության ղեկավար Յոհան Մերֆիին
Նա նշել է, որ Փաշինյանը շարունակում է իր քարոզարշավի ընթացքում օգտագործել անընդունելի բառամթերք՝ ատելության, բռնության խոսք, հասարակությանը պառակտելու և տարբեր խմբերին միմյանց դեմ հրահրելու կոչեր:
Աղբյուր` Panorama.am
14:52
Այս իշխանությունների այցեքարտը՝ սուտ, կեղծիք, զրպատություն. Վահե Հակոբյան
Նա հայտարարեց, որ «Հայաստան» դաշինքը գալիս է որպեսզի ամեն ինչ դնի իր տեղը։
Աղբյուր` Panorama.am
14:45
Հունիսի 20-ի ընտրությունները պետություն ունենալու-չունենալու ընտրություն է. Իշխան Սաղաթելյան
«Մեր երկիրը գտնվում  է ճգնաժամի մեջ, մեր երկրի սահմաններն այսօր վտանգի առջև են, մեր երկրի ինքնիշախնությունն  այսօր հարցականի տակ...
Աղբյուր` Panorama.am
13:35
Պաշտպանը հարցումներ կուղարկի Հ1 և ՀՌԱՀ
Հանրայի հեռուստաընկերությունն ու «Պատիվ ունեմ» դաշինքը դիմել են ՄԻՊ-ին նախընտրական հոլովակի հեռարձակման ցուցադրման հարցով
Աղբյուր` Panorama.am
13:34
Ռոբերտ Քոչարյանը տեսակապով քննարկում է ունեցել 12 երկրներից հայ հասարակական-քաղաքական գործիչների, մտավորականների, գործարարների հետ
Հանդիպման մասնակից գործարարները Ռոբերտ Քոչարյանի հետ պայմանավորվել են հունիսի 20-ից անմիջապես հետո այցելել Հայաստան։
Աղբյուր` Panorama.am
13:32
Պետական բյուջեից տրամադրված գումարը նույնպես տնօրինվելու է որպես ընտրակաշառք. Մամիջանյան
Կառավարության վերջին նիստին չզեկուցվող հարցով պետական բյուջեից 750 միլիոն  դրամ տրամադրվել է կովիդի տնտեսական հետևանքների չեղարկմանը՝...
Աղբյուր` Panorama.am
12:59
«Պատիվ ունեմ»-ի ներկայացուցիչները բանավեճերի ժամանակ ի ցույց են դնում ՔՊ-ականների տգիտությունը. Մամիջանյան
«Նախընտրական բանավեճերի ժամանակ «Պատիվ ունեմ» դաշինքի ներկայացուցիչները կարողացել են ի ցույց դնել մեր քաղաքացիներին իշխանական...
Աղբյուր` Panorama.am
12:48
Արթուր Վանեցյան. Այսօր ամենամեծ մեղքը մեր երկրում անտարբերությունն է
«Այսօր օրակարգում ամենակարևոր հարցը Արցախի խնդրի կարգավորումն է, մինչդեռ կապիտուլյանտ իշխանություններն իրենց քայլերով փորձում են...
Աղբյուր` Panorama.am
12:34
Այսպիսի արդյունքով մարդամեջ դուրս գալը ամոթ է. Ռոբերտ Քոչարյան
Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի քաղաքային հրապարակում «Հայաստան» դաշինքի քարոզարշավի ժամանակ բնակիչների հետ հանդիպմանը դաշինքի առաջնորդ,...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Արթուր Վանեցյան. Այս իշխանությունը երիտթալանչիներ են
22:28 12/06/2021

Արթուր Վանեցյան. Այս իշխանությունը երիտթալանչիներ են

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}